نویسنده = علی شهیدی
شبیه‌سازی دو متغیره و تحلیل توام تبخیرتعرق گیاه مرجع با استفاده از توابع مفصل

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 639-656

عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ محمد ناظری تهرودی؛ یوسف رمضانی