بر اساس نویسندگان

آ

ا

 • ابارشی، فرزانه [2] کارشناس ارشد مهندسی منابع آب
 • ابارشی، فرزانه [1] کارشناس مطالعات شرکت آب منطقه ای سمنان
 • ابراهیمی، حسین [1] استادیارگروه علوم و مهندسی آب، واحد فردوس، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • ابراهیمی، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، تهران، ایران
 • ابراهیمی، حسین [2] دانشیارگروه علوم و مهندسی آب، واحد شهرقدس ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ابراهیمی، رضا [1] دانشجوی دکتری اقلیم‌شناسی، مخاطرات آب‌وهوایی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • ابراهیمی، رضا [1] دانشجوی دکتری آب ‌و‌ هواشناسی دانشگاه یزد
 • ابراهیمی، فرهاد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • ابراهیمی، مسعود [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • ابراهیمی، نرگس [1] زابل
 • ابراهیمیان، حامد [1] استادیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ابراهیمیان، حامد [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده کشاوزی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ابراهیمیان، حامد [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
 • ابراهیمیان، حامد [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ابراهیمیان، فرهاد [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • ابراهیمی راد، حسن [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، تهران، ایران
 • ابراهیمی راد، حسن [1] دانشجوی دکتری؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران؛ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 • ابوالحسنی زراعتکار، محبوبه [1] دانشجوی دکتری گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • اجلالی، ایرج [1] ریاست واحد حفاظت، ایمنی و بهداشت محیط زیست (HSE) شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران)،ایران
 • اجلالی، فرید [1] دانشیار گروه کشاورزی- دانشگاه پیام نور
 • احمدی، تارخ [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • احمدی، حجت [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • احمدی، حجت [2] دانشگاه ارومیه، گروه مهندسی آب
 • احمدی، فرشاد [1] ارومیه
 • احمدی، فرشاد [1] دانشجوی دکترای مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران، اهوز، ایران
 • احمدی، فرشاد [2] دانشجوی دکتری منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • احمدی، فرشاد [1] دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • احمدی، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • احمدی، محمد‌مهدی [1] استادیار بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران
 • احمدی، میرخالق ضیاء تبار [1] استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • احمدی، میرخالق ضیاتبار [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • احمدآلی، خالد [2] استادیار گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • احمدزاده، حجت [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • احمدی نیک، احمد [1] - دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • اخگر، سمیرا [1] دانشجوی دکتری سازه های هیدرولیکی، گروه مهندسی آب، دانشکده فنی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • اخوان، سمیرا [3] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • اردکانی، محمد رضا [1] دانشگاه آزاد کرج
 • ایزدی، عزیزاله [1] محقق پسادکتری، مرکز تحقیقات آب دانشگاه سلطان قابوس، مسقط، عمان
 • ایزدیار، مجتبی [1] دانشجوی کارشناسی مهندسی آب، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • ایزدپناه، زهرا [1] گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • ایزد پناه، زهرا [1] اهواز
 • ایزد‌پناه، زهرا [1] استادیار گروه ابیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • ایزدی‌نیا، الهام [1] استادیار گروه عمران، دانشگاه غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی
 • اژدری مقدم، مهدی [1] دانشیار دانشکده عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • اسدی، آرش [1] دانشآموخته کارشناسیارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاهآزاد اسلامی، واحد علومو تحقیقات تهران،گروه مهندسی آب،تهران ایران
 • اسدی، رسول [1] عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران
 • اسدی، سارا [1] دانشجوی دکتری اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • اسدی، سارا [1] دانشجوی دکتری اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • اسدی، فرشته [1] دانشجوی کارشناسی‏ارشد، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • اسدی، لیدا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • اسدی، محمد اسماعیل [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
 • اسعدی، محمد علی [2] دانشگاه تربیت مدرس
 • اسلامی، امیر [1] دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • اسلامی، پیمان [1] فوق دکترا در بخش ریاضی دانشگاه وارویک انگلستان
 • اسلامیان، سید سعید [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • اسلامیان، سید سعید [1] استاد گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • اسماعیلی، سولماز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه تهران-پردیس ابوریحان
 • اسماعیلی، کاظم [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • اسماعیلی، کاظم [1] دانشیارگروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • اسماعیلی، کاظم [5] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • اسماعیلی، کاظم [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • اسماعیلی، کاظم [5] علوم ومهندسی آب- دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد - ایران
 • اسمعیلی ورکی، مهدی [2] استادیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • اسمعیلی ورکی، مهدی [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان و عضو وابسته پژوهشی گروه آب و محیط زیست پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر، رشت، ایران
 • اسمعیلی ورکی، مهدی [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • اسمعیلی ورکی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • اشرف، سمانه [1] فردوسی مشهد
 • اشرفی، شهرام [1] استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • اشرف صدرالدینی، علی [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • اشرف صدرالدینی، علی [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • اشرف صدرالدینی، علی‌ [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • اصغری پری، سیدامین [2] استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی خاتم الاتبیاء (ص) بهبهان، بهبهان، ایران
 • اصغر قائمی، علی [1] دانشیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • اعزی پاشاکلایی، سودابه [1] مهندسی آب، کشاورزی، شهید با هنر، کرمان، ایران
 • اعظمی، امیر [1] 1- دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران.
 • اعلمی، محمد تقی [1] تبریز
 • اعلمی، محمد تقی [3] گروه عمران آب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • افراسیاب، پیمان [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • افراسیاب، پیمان [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • افروزی، علی [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • افشار، وحید [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • افشاری، رقیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • اقبال زاده، افشین [1] استادیار سازه‌های هیدرولیکی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی ،کرمانشاه، ایران
 • اکبری، مریم [1] دانشجوی دکتری مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
 • اکبری، مهدی [1] استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج، کرج، ایران
 • اکبری، مهدی [1] دانشیار بخش تحقیقات مهندسی آبیاری تحت فشار، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، کرج، ایران
 • اکبری، مهدی [1] دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • اکبری، مهدی [1] دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج- ایران
 • اکبرپور، ابوالفضل [1] دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • اکبرپور، ابوالفضل [1] دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • اکبرپور، ابوالفضل [1] دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه بیرجند،بیرجند، ایران
 • اکبرپور، ابوالفضل [1] دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • اکبرپور، ابوالفضل [1] دانشیار گروه عمران، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • اکبرپور، ابوالفضل [6] دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • اکبرپور، ابوالفضل [1] دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • اکبرپور، ابوالفضل [1] گروه مهندسی عمران، دانشگاه بیرجند
 • اکبرزاده، محمدرضا [1] استادیار گروه علوم مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • اکبرزاده، محمدرضا [1] دانشجوی دوره دکتری سازه‌های آبی، پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران
 • اکبرزاده، مسلم [1] کاندیدای دکتری آبیاری و زهکشی، پردیس بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • اکبرزاده مقدم سه قلعه، هادی [1] کارشناس ارشد مهندسی منابع آب ، گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک زابل، زابل، ایران
 • اکبری فرد، سعید [2] کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان - انجمن پژوهشگران جوان،دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • الیاسی، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی ،کرمانشاه، ایران
 • الباجی، محمد [1] اهواز
 • الفتی چیرانی، جمالعلی [1] استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت
 • امامی، حجت [3] دانشیار، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • امامی، حسین [1] کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، ایران
 • امامی، سمیه [1] گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
 • امیدی، امیرحسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • امداد، محمدرضا [1] بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب
 • امیدوار، کمال [1] استاد اقلیم شناسی دانشکاه یزد دانشکده علوم انسانی، یزد، ایران
 • امیری، ابراهیم [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد، لاهیجان، ایران
 • امیری، ابراهیم [1] گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان
 • امیری، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • امیری، زهرا [1] گروه مهندسی آب
 • امیرآبادی‌زاده، مهدی [1] استادیارگروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند
 • امیرآبادی‌زاده، مهدی [1] استادیارگروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، بیرجند، ایران
 • امیری تکلدانی، ابراهیم [1] دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • امیررضائیه، علیرضا [1] دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • انصاری، حسین [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
 • انصاری، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • انصاری، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • انصاری، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
 • انصاری، حسین [8] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • انصاری، حسین [1] - دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • انصاری، حسین [1] دانشیار گروه و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • انصاری، حسین [2] دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • انصاری، حسین [1] - دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • انصاری، حسین [2] استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • انصاری، حسین [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • انصاری، حسین [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. ایران
 • انصاری، حسین [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • انصاری، حسین [4] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • انصاری، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • انصاری، حسین [2] استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • انصاری، حسین [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • انصاری، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • انوری، صدیقه [1] فارغ التحصیل دکترای سازه‌های آبی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • اوحدی، سیما [1] گروه عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

ب

 • بابایی، سحر [1] گروه انرژی‌های نو و محیط زیست دانشگاه تهران
 • بابایی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران پردیس ابوریحان
 • بابایی حصار، سحر [1] بیرجند
 • بابازاده، حسین [1] دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی آب، تهران، ایران
 • بابازاده، حسین [2] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • بابازاده، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • بابایی‌مقدم، امین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، مهندسی آب، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • بابائیان، ایمان [1] استادیار گروه پژوهشی تغییر اقلیم، پژوهشکده اقلیم شناسی(مرکز ملی اقلیم)، مشهد، ایران
 • بیات، فریبا [1] مربی پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • بیات، ‌ فریبا [1] مربی پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • بیات، محمد حسین [1] گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • بایرام، منصوره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
 • بایرام، منصوره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
 • بارانی، غلامعباس [1] گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • باریده، رحمان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • بازاری جامخانه، مریم [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • بازیان، حمزه [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه، ایران
 • باستانی، مهدی [1] دانشجوی دکتری اقتصادکشاورزی، سیاست و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران.تهران، ایران
 • باغانی، جواد [1] استادیار پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • باقری، پریا [1] 'گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز
 • باقری، حسین [2] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • باقری، رقیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • باقری، رقیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،گرگان، ایران
 • باقری، علی [1] استادیار گروه مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • باقری، محمد حسین [1] کارشناس ارشد مهندسی منابع آب، شرکت آب منطقه ای استان یزد، یزد، ایران
 • باقری، مصطفی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • باقرخانی، علیرضا [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
 • باقی زاده، امین [1] دانشیار گروه بیوتکنولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
 • بامداد، علی‌اصغر [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • بامداد ماچیانی، سلمان [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • بانژاد، حسین [1] عضو هیئت علمی (دانشیار)، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • بانژاد، حسین [1] گروه آموزشی علوم مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • بختیاری، بهرام [1] استادیار، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • بختیاری، بهرام [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • بختیاری، بهرام [3] استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • بختیاری، بهرام [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • بدیع زادگان، رضا [1] دانشجوی دکتری سازه‌هـای‌ آبی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بذرافشان، ام البنین [1] عضو هیات علمی و استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • بردبار، امین [1] گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • بروغنی، مهدی [1] نویسنده مسئول: دکتری مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی نور، دانشگاه تربیت مدرس
 • برومندنسب، سعید [1] اهواز
 • برومند نسب، سعید [1] استاد دانشکده مهندسی علوم آب،گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • برومند نسب، سعید [1] استاد گروه آبیاری وزهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • برومند نسب، سعید [1] استاد گروه آبیاری وزهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.اهواز، ایران
 • برومند‌نسب، سعید [1] استاد گروه ابیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • بشارت، سینا [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • بشارت، سینا [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه، ایران
 • بشارت، سینا [2] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • بیک زاده، الهام [2] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بیگلویی، محمدحسن [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان و گروه پژوهشی مهندسی آب و محیط زیست، پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر، رشت، ایران
 • بیگلویی، محمدحسن [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • بلادی، یاسمن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • بلوک آذری، سارا [1] دانشجوی دوره دکتری مهندسی علوم آب، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 • بنایان، محمد [1] Freedoms University of Mashhad
 • بنایان، محمد [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بنایان1، محمد [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • بنایان اول، محمد [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بنایان اول، محمد [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بنایان اول، محمد [1] دانشیار،گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بنایان اول، محمد [2] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بنایان اول، محمد [1] استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بی نیاز، مهدی [1] مدرس گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • بهرامی، مازیار [1] مربی گروه عمران موسسه آموزش عالی اسرار، مشهد، ایران
 • بهرامی، مهدی [1] استادیار، عضو هیات علمی، گروه آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه فسا، فسا، ایران
 • بهرامی، مهدی [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • بهرامی، مهدی [1] دانشجوی ارشد رشته منابع آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران،
 • بهراملو، رضا [2] بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
 • بهراملو، رضا [1] دانشجوی دکترای سازه‌های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • بهره بر، امیررضا [1] گروه علوم و مهندسی آب، واحد علوم وتحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • بهروزی‌نیا، ثمر [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی
 • بهزادیان، کوروش [1] دانشیار دانشکده مهندسی و کامپیوتر دانشگاه لندن غرب انگلستان
 • بهشتی، علی اصغر [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • بهشتی، علی اصغر [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بهشتی، علی اصغر [1] استادیارگروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بهمن آبادی، بهاره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
 • بهمنش، جواد [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • بهمنش، جواد [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • بهنام طلب، احسان [1] عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری

پ

ت

 • تاج بخشیان، مریم [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • تاجداری، خسرو [1] کارشناس ارشد بخش مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای گیلان، رشت، ایران
 • تاران، فرشید [2] دانشجوی دکتری مهندسی آب، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • تافته، آرش [1] بخش آبیاری و فیزیک خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • تجری، مهلا [1] گرگان
 • ترابی، منوچهر [1] عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، اصفهان، ایران
 • ترکمانزاد، نفیسه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد رشته سازه های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • ترومیده، فرشته [1] دانش‌آموخته مقطع کارشناسی‏ارشد، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • تقوایی، منصور [1] دانشیار، بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • تکرلی، عاطفه [1] - دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌ آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
 • تکرلی، عاطفه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه آبی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
 • تیموری عمران، میلاد [1] گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • تهرانی‌فر، علی [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • توان‌پور، نیما [1] دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب، بخش مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • توکلی، علیرضا [1] استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • توکلی، علیرضا [1] عضو هیات علمی (استادیار پژوهش) موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

ث

ج

 • جباری نوقابی، مهدی [1] استادیار، گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی و آمار، دانشگاه فردوسی مشهد
 • جعفری، حمیده [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، گروه عمران، دانشگاه قم، قم، ایران
 • جعفری، علی محمد [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران.
 • جعفری، علی‌محمد [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ، همدان، ایران
 • جعفری باویل علیایی، امین [1] دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • جعفری تلوکلایی، مهدی [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • جعفرزاده، احمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • جعفری فشارکی، مریم [1] دانشجوی سابق گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • جلیلی، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه تبریز
 • جلیلی، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • جلیل‌نژاد ماسوله، نرگس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • جلینی، محمد [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • جلینی، محمد [1] دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • جمالی، سارا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه سازه‌های آبی، تهران، ایران
 • جمالی، صابر [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • جمالی، صابر [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • جمالی، صابر [1] دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • جمالی امام قیس، رضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران- سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی ، دزفول، ایران
 • جهانتیغ، حسین [1] استادیار، عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان، ایران
 • جهانتیغ، محمد [1] دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • جهانگیر، محمد حسین [1] گروه انرژی‌های نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
 • جوادی، سامان [1] استادیار گروه مهندسی آب پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جوان، میترا [1] استادیار سازه‌های هیدرولیکی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی ،کرمانشاه، ایران
 • جودوی، عطاءاله [1] استادیار، گروه هیدروانفورماتیک، مرکز پژوهشی آب و محیط زیست شرق، مشهد، ایران

چ

ح

 • حاجی‌آبادی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشکده آب و خاک دانشگاه زابل
 • حاجی‌نمکی، سامان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • حبیب‌زاده آذر، بهنام [1] دانشجوی دکتری مهندسی آبیاری زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه، ایران
 • حیدری، مجید [2] استادیار، گـروه مهندسـی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
 • حیدری، محمد [1] دانشجوی دکتری عمران-آب، دانشکده مهندسی، دانشگاه UM، مالزی
 • حیدری، محمد مهدی [1] باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان،واحدکاشان، دانشگاه آزاداسلامی، کاشان، ایران
 • حیدرپور، منوچهر [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • حیدری سلطان آبادی، محسن [1] استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، اصفهان، ایران
 • حیدرنژاد، محمد [1] استادیار گروه مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز
 • حیدرنژاد، محمد [1] گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • حیران، فاطمه [1] کارشناس کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • حسام، موسی [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • حسام، موسی [1] دانشیار گروه مهندسی آب، گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حسام، موسی [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حسام، موسی [2] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حسام، موسی [1] دانشیارگروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حسام، موسی [2] گروه مهندسی اب ، دانشکده مهندسی اب و خاک ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • حسن‎لی، علی مراد [1] استاد بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز و عضو وابسته دانشگاه استرالیای جنوبی،شیراز، ایران
 • حسن اقلی، علیرضا [1] دانشیار مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
 • حسن‌اقلی، علیرضا [1] استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • حسینی‌پژوه، نازگل [1] کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی
 • حسن پور، محمد [1] دانش آموخته کارشناسی علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • حسن‌پور، فرزاد [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشکده آب و خاک دانشگاه زابل
 • حسن‌پوراصیل، معظم [1] استاد گروه علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت
 • حسن پوردرویشی، حسین [1] - استادیارگروه علوم و مهندسی آب، واحد شهرقدس ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حسن پور درویشی، حسین [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی علوم آب، واحد شهرقدس ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران
 • حسن‌پور درویشی، حسین [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حسین زاد، جواد [1] گروه اقتصاد کشاورزی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تبریز
 • حسن زاده، رضا [1] گروه اکولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
 • حسن زاده، یوسف [1] گروه عمران آب، دانشکده عمران دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • حسن‌زاده، یوسف [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
 • حسین زاده، مریم [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • حسین زاده دلیر، علی [1] تبریز
 • حسین‌زاده دلیر، علی [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • حسین سربازی، آرش [1] دانش آموخته سازه های آبی دانشگاه آزاد ، ایران
 • حسنعلی‏ زاده، نفیسه [1] دانش‏آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حسینی نیا، محدثه [1] دکتری آبیاری و زهکشی، دانش آموخته دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، ایران
 • حسنوند، محمدرضا [1] استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
 • حسنوند، محمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه‌‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان.
 • حشمت پور، علی [1] هیئت علمی گروه آبخیزداری دانشگاه گنبد کاووس -معاونت آموزشی دانشگاه گنبد کاووس
 • حصاری، بهزاد [1] استادیار گروه مهندسی آب، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • حقیقت، مسعود [1] کارشناس ارشدشبکه پایش سازمان هواشناسی کشور
 • حقیقت جو، پرویز [1] استادیار، دکتری هیدرولوژی و منابع آب ، گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک زابل، زابل، ایران
 • حق‌نیا، غلامحسین [1] استاد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • حمامی، حسین [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • حمودی، مجید [1] موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر، اهواز، ایران

خ

 • خاشعی سیوکی، عباس [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خاشعی سیوکی، عباس [1] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند.و ایران
 • خاشعی سیوکی، عباس [4] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خاشعی سیوکی، عباس [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خاشعی سیوکی، عباس [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خاشعی سیوکی، عباس [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خاشعی سیوکی، عباس [1] استادیار، گروه مهندسی علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خاشعی سیوکی، عباس [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • خاشعی سیوکی، عباس [1] دانشیار گروه مهندسی علوم آب، دانشگاه بیرجند
 • خاشعی سیوکی، عباس [3] گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند
 • خالدیان، محمدرضا [6] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • خالدیان، محمدرضا [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت و گروه پژوهشی مهندسی آب و محیط زیست، پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر، رشت، ایران
 • خالدیان، محمدرضا [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت و گروه پژوهشی مهندسی آب و محیط زیست، پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر ، رشت، ایران
 • خالدیان، محمدرضا [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت و گروه پژوهشی مهندسی آب و محیط زیست، پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر، رشت
 • خالدیان، محمد رضا [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • خالدیان، محمد‌رضا [1] دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان و گروه پژوهشی مهندسی آب و محیط زیست پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر، رشت، ایران
 • خالقی، زهرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • خانجانی، محمد جواد [1] استاد گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • خاوری، سعید [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • خاوری خراسانی، سعید [1] استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • خدارحمی، یزدان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • خداشناس، سعیدرضا [1] استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • خداشناس، سعیدرضا [3] استاد گروه مهندسی آب،دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
 • خداشناس، سعیدرضا [1] استاد گروه مهندسی آب،دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • خداشناس، سعیدرضا [1] استاد گروه مهندسی آب،دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،ایران
 • خداشناس، سعیدرضا [3] استاد گروه مهندسی آب،دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد،ایران
 • خداشناس، سعیدرضا [1] دانشیار گروه مهندسی آب،دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • خداشناس، سعیدرضا [1] گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
 • خدیوی، مهدی [1] کارشناس ارشد جغرافیای روستایی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خراسانی، رضا [1] دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • خراشادی زاده، مهدی [1] دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • خرمیان، محمد [1] استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد، دزفول، ایران
 • خزاعی، سحر [1] دانشجوی دوره دکتری آبیاری، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • خزاعی، سحر [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • خزائی، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی‌، گرگان، ایران
 • خزائی، صفا [1] استادیار، مرکز تحقیقات عمران، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران
 • خزیمه نژاد، حسین [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خزیمه نژاد، حسین [1] عضوهیات علمی/دانشگاه بیرجند
 • خسروی، خبات [1] دکترای آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.
 • خسروی، خه‌بات [1] دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • خسروی‌نیا، پیام [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
 • خطیبی نیا، محسن [1] استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خطیبی نیا، محسن [1] استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه بیرجند
 • خلیلی، داور [1] استاد بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران
 • خلیلی، داور [1] مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • خلیلی، کیوان [2] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • خلیلی، کیوان [1] گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 • خلیلی، مژده [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • خلیلی، نجمه [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • خلیلیان، صادق [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • خلیلیان، صادق [1] گروه اقتصاد کشاورزی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تربیت مدرس- تهران- ایران
 • خلیلی نفت چالی، آتنا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خلیلی نفت‌چالی، آتنا [1] دانشجوی دکتری مهندسی علوم آب، دانشگاه بیرجند
 • خواجه‌پور، محمد ابراهیم [1] کارشناس ارشد مهندسی عمران، آب دانشگاه رازی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
 • خوشابی، علی [1] کارشناس ارشد مهندسی عمران، منطقه ده عملیات انتقال گاز ایران، بوشهر
 • خوش روش، مجتبی [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ، ساری، ایران
 • خوش روش، مجتبی [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • خوش روش، مجتبی [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • خوش روش، مجتبی [1] گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

د

ذ

ر

 • ریاحی مدوار، حسین [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، ایران
 • رادان، پریسا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، سازه های هیدرولیکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر، ایران
 • رادمنش، فریدون [1] استادیار گروه مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • رادمنش، فریدون [1] دانشیار گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • رادمنش، فریدون [1] دانشیار
 • راستگو، سامان [1] دانشجو کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • ریاضی‌راد، زهرا سادات [1] استادیار گروه ژوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
 • رائینی، محمود [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، ساری، ایران
 • رائینی سرجاز، محمود [1] دانشیار آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • رائینی سرجاز، محمود [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • رائینی سرجاز، محمود [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • رائینی سرجاز، محمود [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • رائینی‌سرجاز، محمود [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • ربانی‌فر، میثم [1] کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینای همدان، همدان، ایران
 • ربیعی مقدم، علی [1] مشهد
 • رجا، امید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج.
 • رجایی، طاهر [1] استادیار گروه مهندسی عمران و نویسنده مسئول، دانشگاه قم، قم، ایران
 • رجائی، سید حسین [1] دانشجوی دوره دکتری رشته علوم و مهندسی آب، سازه‌های آبی، پردیس بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد
 • رجائی1، سید حسین [1] دکتری علوم و مهندسی آب - سازه‌های آبی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • رجبی، داود [1] دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • ریحانی، نرجس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • رحیمی، ابراهیم [2] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و دانشجوی دکتری سازه های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • رحیمی، لیلا [1] - دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • رحیمیان، مهدی [1] کارشناس ارشد آب منطقه‌ای، سمنان، ایران
 • رحیمیان، مهدی [1] کارشناس ارشد آب منطقه‌ای سمنان، سمنان، ایران
 • رحمانی ثقیه، جواد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • رحیم‌پور، مجید [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • رحیم‌پور، مجید [1] دانشیار بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران
 • رحیم‌پور، مجید [1] دانشیار بخش مهندسی آب، دانشگاه شهیدباهنر کرمان، کرمان، ایران
 • رحمتی، حسین [1] اهواز
 • رحیمی خوب، حدیثه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • رحیمی خوب، حدیثه [1] دانشجوی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • رحیمی خوب، علی [1] استاد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • رحیمی خوب، علی [1] استاد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رحیمی خوب، علی [2] استاد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی ، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رستمی، محمد [1] استادیار،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیرداری،تهران ایران
 • رستمیان، بهاره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • رسولی، سیده رقیه [1] ساری
 • رشیدی مهرآبادی، عبدالله [1] استادیار دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
 • رضی، فهیمه [1] کارشناس‌ارشد آبیاری و زهکشی، قزوین، بلوار دانشگاه امام‌خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • رضایی، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
 • رضایی، مجتبی [1] استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • رضایی، مجتبی [1] پژوهشگر موسسه تحقیقات برنج، رشت، ایران
 • رضایی، مجتبی [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • رضایی، مجتبی [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • رضایی، مجتبی [1] موسسه تحقیقات برنج کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • رضایی استخروئیه، عباس [1] استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • رضایی استخروئیه، عباس [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • رضایی پژند، حجت [1] مربی گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
 • رضاوردی نژاد، وحید [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • رضاوردی‌نژاد، وحید [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • رضا وردی نژاد، وحید [1] عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
 • رضائی، مجتبی [1] موسسه تحقیقات برنج کشور. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • رضوانی، سیدمعین‌الدین [2] مربی پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • رضوانفر، احمد [1] استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رضوانفر، احمد [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رضوانی‌مقدم، پرویز [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • رضوی پور، تیمور [1] استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
 • رضوی‌نژاد، حامد [1] دانشجوی دکتری سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
 • رمزی، راضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • رمضانی، حمید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، ، دانشگاه آزاد فردوس، فردوس، ایران
 • رمضانی، یوسف [1] استادیارگروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • رمضانی، یوسف [1] گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند
 • رمضانی، یوسف [1] گروه علئم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند
 • رمضانی اعتدالی، هادی [1] استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‏المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • رمضانی اعتدالی، هادی [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
 • رمضانی اعتدالی، هادی [2] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
 • رمضانی اعتدالی، هادی [1] گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
 • رنجبر، آرش [1] دانش آموخته دکتری گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • رهنما، سمیرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • رهنما، محمد باقر [1] دانشیار بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • رهنمای رهسپار، صنم [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • روزبهانی، عباس [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • روشناس، نصیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل ، زابل، ایران
 • روشنگر، کیومرث [1] دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • روشنگر، کیومرث [4] عضو هیات علمی گروه آب دانشکده عمران دانشگاه تبریز
 • رئیسیان امیری، زینب [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رئوف، مجید [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

ز

س

 • سیاری، ساره [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، بخش مهندسی آب، دانشگاه شهیدباهنر کرمان، کرمان، ایران
 • سیاری، نسرین [1] استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • سیاری، نسرین [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • سیاری، نسرین [1] استادیار، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • ساریخانی، سارا [1] بیرجند
 • سیاسر، هادی [1] هیات علمی
 • سالاری، امیر [2] عضو هیات علمی گروه تولیدات گیاهی و گیاهان دارویی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
 • سالاری، سمیرا [1] دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب دانشگاه زابل
 • سالاریان، محمد [2] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • سالاریان، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • سالاریان، محمد [3] دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب، آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • سالاری جزی، میثم [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • سالاری جزی، میثم [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • سالاری جزی، میثم [1] - استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • سالاری جزی، میثم [1] گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سالاری جزی، میثم [1] هیات علمی
 • سالاری‌جزی، میثم [4] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • سالم نیا، امین [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 • سالم نیا، امین [1] دانش آموخته دانشگاه شهید چمران اهواز
 • سپاسخواه، علیرضا [1] استاد بخش آبیاری دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • سپاسخواه، علیرضا [1] استاد بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران
 • سپاسخواه، علیرضا [1] استاد بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • سپاسخواه، علیرضا [1] استاد بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • سپاسخواه، علیرضا [1] گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • سپهری صادقیان، سالومه [1] استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • ستوده ‏نیا، عباس [1] دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‏المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • ستوده نیا، عباس [1] استادیار گروه مهندسی آب ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • ستوده نیا، عباس [1] استادیار دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره)، قزوین، بلوار دانشگاه امام‌خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • ستوده‌نیا، عباس [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • سجادی، فراست [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سجادی، فراست [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سجادی، فراست [1] دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب، گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سیدان، سید محسن [2] استادیارپژوهش بخش تحقیقات اقتصادی،اجتماعی وترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • سیدیان، مرتضی [1] عیئت علمی گروه آبخیزداری دانشگاه گنبد کاووس
 • سراج رضائی، یلدا [1] دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • سرباز، آمنه [1] گروه اقتصاد کشاورزی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تبریز
 • سریخانی، سارا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • سروش، فاطمه [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • سروش، فاطمه [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، ایران
 • سعادت‌پور، عالیه [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • سیفی، اکرم [1] دانشجوی دکتری گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • سیفی، اکرم [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه ولیعصر (عج)، رفسنجان، ایران
 • سیفی، سودابه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • سیف‌زاده، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • سیلسپور، محسن [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، تهران، ایران
 • سلطانی، جابر [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • سلطانیان، سمانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • سلطانی گردفرامرزی، سمیه [1] گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
 • سلطانی‌گرد فرامرزی، سمیه [1] استادیار گروه آبخیزداری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان
 • سلطانی محمدی، امیر [1] استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • سلطانی محمدی، امیر [1] گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
 • سلطانی محمدی، امیر سلطانی محمدی [1] دانشیار آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز، ایران
 • سلیمی، امیرحسین [1] استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
 • سلیمی، امیرحسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه‌‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان.
 • سلماسی، فرزین [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • سنایی جهرمی، صمد [1] استادیار پژوهش، گروه پژوهشی آب فارس، شیراز، ایران
 • سهرابی، تیمور [1] استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سهرابی، تیمور [1] استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • سهرابیان، الهه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • سهولی، غلامعباس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه منابع آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • سودی، مینا [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

ش

 • شایان‌مهر، سمیرا [1] دانشجوی دکتری اقتصادکشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • شیاسی ارانی، مجتبی [1] کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی، آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • شامیاتی، محمد [1] گروه مهندسی آب، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
 • شامحمدی، شایان [1] استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • شاهی، زهرا [1] مهندسی علوم آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا، فسا، ایران
 • شاه امیریان، مریم [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • شاهرخ نیا، محمدعلی [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، شیراز، ایران
 • شاهرخ نیا، محمدعلی [3] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، شیراز، ایران
 • شاهمرادی، عصمت [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران
 • شاهین رخسار، پریسا [1] مربی پژوهشی و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، رشت، ایران
 • شاهین رخسار، پریسا [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،
 • شاهین‌رخسار، پریسا [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، رشت، ایران
 • شاهنظری، علی [1] استادیار آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • شاهنظری، علی [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران
 • شاهنظری، علی [1] دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • شاهنظری، علی [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران
 • شاهنظری، علی [4] دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • شاهنظری، علی [4] مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی ساری
 • شجاع طلاتپه، فریناز [1] دانشجوی دکترای سازه‌های آبی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • شیخ رضازاده نیکو، ندا [1] دانشجوی دکتری علوم مهندسی آب، سازه‌های آبی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • شیخی گراکویی، کبری [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • شخمگر، یونس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • شریفی، محمدباقر [1] بیرجند
 • شریفی، محمد باقر [1] داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ عمران ، داﻧﺸﮕﺎه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • شریف آذری، سلمان [1] مربی گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • شریفان، حسین [1] دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شریفان، حسین [1] دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • شریفان، حسین [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • شریفان، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،گرگان، ایران
 • شریفان، حسین [3] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • شریفان، حسین [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و عضو هیئت علمی.
 • شریفان، حسین [2] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • شریفان، حسین [1] دانشیارگروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • شریفان، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • شریفان، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • شریفی بناب، سیّد صابر [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • شیروانیان، عبدالرسول [1] استادیار بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 • شطی، صفورا [1] دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم آب، گروه هیدرولوژی
 • شعاری آزاد، فرزانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران،تهران، ایران
 • شعبانی، اسماعیل [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شعبانی، سمانه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد سازه‌های آبی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • شعبانی، علی [1] گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا، فسا، ایران
 • شعبانعلی فمی، حسین [2] دانشیار گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شفاعی بجستان، محمود [1] استاد، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهوازف ایران
 • شفاعی بجستان، محمود [1] استاد، گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • شفاعی بجستان، محمود [1] استادگروه سازه های آبی،دانشکده مهندسی علوم آب,دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • شفائی، مریم [2] دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • شفیعی، مجتبی [1] عضو هیئت علمی، گروه هیدروانفورماتیک، مرکز پژوهشی آب و محیط زیست شرق و کارشناس بخش منابع آب شرکت مهندسین مشاور هیدروتک توس
 • شمس نیا، سیدامیر [1] گروه مهندسی آب، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • شمس ناطری، الهام [1] گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • شینی دشتگل، علی [1] گروه آبیاری و زهکشی،دانشکده مهندسی علوم آب،دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران/موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر
 • شهابی‌فر، مهدی [1] ستادیار موسسه تحقیقات آب و خاک کرج، کرج، ایران
 • شهیدی، علی [3] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • شهیدی، علی [2] دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • شهیدی، علی [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • شهیدی، علی [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • شهیدی، علی [2] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • شهیدی، علی [1] دانشیار گروه مهندسی علوم آب، دانشگاه بیرجند
 • شهیدی، علی [1] دانشیار گروه مهندسی علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند،بیرجند، ایران
 • شهیدی، علی [3] دانشیار/ گروه علوم و مهندسی آب- دانشکده کشاورزی- دانشگاه بیرجند
 • شهریاری، امیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • شهرکی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • شهمراد، صداقت [1] گروه ریاضی، دانشکده ریاضی، دانشگاه تبریز
 • شهوری، نگار [1] گروه اقتصاد کشاورزی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تربیت مدرس- تهران- ایران

ص

ض

ط

ظ

 • ظهیری، عبدالرضا [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • ظهیری، عبدالرضا [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ظهیری، عبدالرضا [1] استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • ظهیری، عبدالرضا [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

ع

 • عابدی کوپایی، جهانگیر [1] استادان گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • عابدی کوپایی، جهانگیر [2] استاد گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • عابدینی، مریم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آب، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • عالم زاده انصاری، ناصر [1] گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • عالی‌مکان، عزت‌اله [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه عمران سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول، ایران.
 • عبادی، هرمز [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • عباسی، حبیبه [1] فارغ اتحصیل دکتری عمران آب دانشگاه تبریز
 • عباسی، حبیبه عباسی [1] دانشیار، دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط زیست، دانشگاه تهران - تهران، ایران
 • عباسی، طاهره [1] گروه مهندسی آب، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شیراز، ایران
 • عباسی، فریبرز [1] استاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران
 • عباسی، فریبرز [1] دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج، کرج، ایران
 • عباسی، فریبرز [1] عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • عباسی، فریبرز [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • عباسی، نادر [1] دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران
 • عباسپور، اکرم [2] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران
 • عباسپور، اکرم [1] تبریز
 • عبدی، چنور [1] دانش آموخته آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • عبدی، چنور [1] دانش آموخته کارشناس ارشد علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • عبدالحسینی، محمد [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • عبدالحسینی، محمد [2] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • عبدالهی سیاهکلرودی، مرضیه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • عبدیان رکنی، محمدرضا [1] کارشناسی ارشد رشته سازه‌های آبی گروه مهندسی‌آب دانشکده کشاورزی دانشگاه-تبریز
 • عبدیان رکنی، محمدرضا [1] کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • عبدی مفتی کلائی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. مازندران
 • عراقی، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد مشهد، ایران
 • عراقی، علیرضا [1] دکتری هواشناسی کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • عرب، حسینعلی [1] دانش آموخته ارشد سازه‌های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • عرب خزائلی، عزت اله [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه گنبدکاووس. کارشناس جنگل و مرتع اداره منابع طبیعی سوادکوه
 • عربی یزدی، اعظم [1] پژوهشگر گروه پژوهشی زیست محیطی خاوران، ایران
 • عربی یزدی، اعظم [1] دانشجوی دکتری هواشناسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشگر گروه پژوهشی زیست محیطی خاوران
 • عرفانی، عاطفه [1] دانشجوی دکتری اقلیم‌شناسی، دانشگاه حکیم سبزواری، ایران
 • عرفانیان، مریم [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • عزیزی، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ‌ارشد سازه‌های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز، تبریز
 • عزیزی، سمیه [1] تبریز
 • عزیزی، محسن [1] دانشجوی دکتری منابع آب،گروه علوم و مهندسیآب، دانشگاه بیرجند
 • عزیزپور، سهراب [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • عزیزپور، سهراب [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • عسگری، احمد [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • عشائری، سمیرا [1] دانشجوی دکتری رشته آبیاری و زهکشی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • عصاری، مصطفی [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • عطایی، علی [1] دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی خاک
 • عظیمی، نیما [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • علی‌آبادی، حسن [1] کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • علیان غیاثی، عبدالمطلب [1] کارشناس ارشد بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • علی‌بیگی، امیرحسین [1] 2- دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران
 • علیزاده، امین [1] استاد آبیاری و زهکشی، گروه پژوهشی زیست محیطی خاوران، مشهد، ایران
 • علیزاده، امین [1] استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • علیزاده، امین [1] استاد گروه مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • علیزاده، امین [7] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • علیزاده، امین [1] استاد، گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • علیزاده، امین [2] استاد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • علیزاده، امین [1] استاد پژوهش، گروه پژوهشی زیست محیطی خاوران، مشهد، ایران
 • علیزاده، امین [1] استاد گروه پژوهشی زیست محیطی خاوران، مشهد، ایران
 • علیزاده، امین [1] استاد گروه زیست محیطی خاوران، مشهد
 • علیزاده، امین [1] استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • علیزاده، امین [1] استاد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • علیزاده، امین [4] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • علیزاده، امین [3] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • علیزاده، امین [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • علیزاده، امین [1] استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • علیزاده، امین [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • علیزاده، حمزه علی [1] گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • علی ناصری، عبد [1] استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • علی‌نژاد، حسن [1] دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • عمادی، سید مهدی [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،
 • عمادی، علیرضا [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • عمادی، علیرضا [1] گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • عمادی، علیرضا [3] گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • عمادی، علی‌رضا [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • عنابی میلانی، اژدر [1] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران

غ

ف

ق

 • قاجارنیا، نوید [1] دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • قادری، کورش [1] استادیار بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • قادری، کورش [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • قادری، کورش [2] استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • قادری، کورش [1] دانشیار بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران
 • قادرزاده، حامد [1] استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • قادری نسب گروهی، فرزانه [1] - دانشجوی دکتری سازه‏های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • قاسمی، محبوبه [1] دانشجوی دکتری آبیاری زهکشی،گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • قاسمپور، رقیه [1] دانشجوی دکتری عمران مهندسی و مدیریت منابع آب دانشگاه تبریز
 • قائمی، علی اصغر [1] دانشیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • قائمی، علی‌اصغر [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • قبادی، محبوبه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • قبادی، محمد اقبال [1] استادیار، دکتری زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی، هیات علمی گروه زراعت، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه- ایران
 • قبادیان، رسول [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • قبائی سوق، محمد [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • قبائی سوق، محمد [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، همدان، ایران
 • قدبیگی، وحید [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • قدسیان، مسعود [1] استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس تهران،
 • قدسیان، مسعود [1] استاد هیدرولیک، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • قدمی فیروزآبادی، علی [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش
 • قدمی فیروزآبادی، علی [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • قدمی فیروزآبادی، علی [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
 • قدمی فیروزآبادی، علی [1] بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
 • قدوسی، حسام [1] استادیار گروه مهندسی آب ‌دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • قربانی، بهزاد [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • قربانی، خلیل [2] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • قربانی، خلیل [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قربانی، خلیل [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قربانی، خلیل [1] عضو هیئت علمی و دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قربانی، خلیل [1] عضو هیئت علمی و دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قربانی، خلیل [1] استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قربانی، خلیل [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • قربانی، خلیل [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قربانی، خلیل [2] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قربانی، خلیل [1] گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قربانی، محمد [1] استاد گروه اقتصاد کشاورزی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • قربانی، محمد [2] استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • قربانی، محمد [1] استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • قربانی، محمد علی [2] گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • قربانیان، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران،تهران، ایران
 • قربانی جاوید، مجید [1] استادیار گروه زراعت ، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • قربانی جاوید، مجید [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • قربانی دشتکی، شجاع [1] دانشیار گروه علوم خاک، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • قربانی نصرآباد، قربان [1] استادیار، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات پنبه استان گلستان، گرگان، ایران
 • قره باغی، پریسا [1] ارومیه
 • قره‌شیخ‌بیات، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • قزل سفلو، نفیسه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشگاه اردکان
 • قیصری، مهدی [2] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • قیصری، مهدی [1] استاد‌یار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • قیصری، مهدی [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • قیصری، مهدی [1] گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • قلی زاده، مصطفی [1] مشهد
 • قمری اصل، محسن [1] دکتری عمران نقشه برداری، گروه عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 • قمرنیا، هوشنگ [1] استاد و عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه - ایران
 • قمشی، مهدی [1] استاد گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • قنبریان، غلامعباس [1] استادیار، بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • قهرمان، بیزن [1] دانشگاه فردوسی مشهد
 • قهرمان، بیژن [2] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • قهرمان، بیژن [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی, دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 • قهرمان، بیژن [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • قهرمان، بیژن [1] استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • قهرمان، بیژن [1] استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
 • قهرمان، بیژن [2] استاد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • قهرمان، بیژن [4] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • قهرمان، بیژن [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • قهرمان، بیژن [1] استاد گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • قهرمان، بیژن [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • قهرمان، بیژن [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • قهرمانی، راضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • قوامی، الهه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • قوچانیان، مرجان [1] گروه مهندسی آب- دانشکده کشاورزی-دانشگاه فردوسی مشهد

ک

 • کابلی، عبدالرضا [1] کارشناس گروه تلفیق و بیلان دفتر مطالعات شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان،گرگان، ایران
 • کابوسی، کامی [1] گروه مهندسی آب، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
 • کابوسی، کامی [1] گروه مهندسی آب، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.
 • کاراندیش، فاطمه [1] استادیارگروه مهندسی آب، دانشگاه زابل
 • کاراندیش، فاطمه [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زابل، زابل،ایران
 • کاراندیش، فاطمه [2] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • کاراندیش، فاطمه [3] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • کاراندیش، فاطمه [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • کاردان، نازیلا [2] گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • کاظمی حسنوند، مژگان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کافی، محمد [1] استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کامگارحقیقی، علی‌اکبر [1] استاد بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران
 • کامگار حقیقی، علی اکبر [1] استاد بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • کامگار حقیقی، علی‌اکبر [1] استاد بخش آبیاری دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • کیانی، علیرضا [1] دانشیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان، ایران
 • کیانی، علیرضا [1] دانشیار مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی گرگان، گرگان، ایران
 • کیانی، علیرضا [1] دانشیار بخش تحقیقات فنی و منهدسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان، ایران
 • کیانی، علیرضا [1] دانشیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • کیانی، علیرضا [1] دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان، ایران
 • کیان مهر، حمید [1] گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد،‌ مشهد، ایران
 • کانونی، امین [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • کانونی، امین [1] دانش آموخته دکتری، گروه مهندسی سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس و استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل، ایران
 • کانونی، امین [1] گروه مهندسی آب - دانشگاه محقق اردبیلی
 • کاویانی، عباس [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
 • کاویانی، عباس [1] گروه آبیاری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین/ استادیار
 • کاویانپور، محمدرضا [1] دانشیار گروه آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 • کاوه، فریدون [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • کبارفرد، محمد [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • کیخا، غلامعلی [1] محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زابل، زابل، ایران
 • کیخا، مهدی [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات تالاب بین‌المللی هامون، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • کدخداحسینی، مصطفی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • کرباسی، مسعود [2] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • کرمی، حجت [1] استادیار، گروه مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
 • کرمی، حجت [1] استادیار، گروه مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان.
 • کرمی، صباح [1] زنجان
 • کریمی، بختیار [1] استادیار علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • کریمی، شیما [1] قزوین
 • کریمی، شهرام [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • کریمی، فرشید [1] گروه مهندسی سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
 • کریمی، لیلا [1] کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، منابع آب دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات،تهران، ایران
 • کریمی، محمدرضا [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کریمی، نعمت‌الله [1] پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب، موسسه تحقیقات منابع آب، وزارت نیرو،
 • کریم زاده، محمد [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • کریمی فر، مهدی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کلانتری، داود [1] گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران،
 • کلانتری، داوود [1] استادیار گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • کلانتری، مهدیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی و مدیریت منابع آب دانشگاه بیرجند،
 • کلانتری، مهدیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • کلوئی، معصومه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • کمایی عباسی، بیژن [1] دانشجوی دکتری رشته مهندسی آب – ساازههاای آبای، دانشاکده کشااورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کمالی، بهنوش [1] دانشجوی دکتری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‏المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • کمالی، محمد اسماعیل [1] دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کمالی، محمد اسماعیل [1] دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • کمالی، مرتضی [1] کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینای همدان، همدان، ایران
 • کمالی پاشاکلایی، محمد اسماعیل [1] دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناس محقق، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
 • کمان بذست، امیرعباس [1] گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • کهخا مقدم، پریسا [1] زابل
 • کوچکی پستکی، کتایون [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان و عضو وابسته پژوهشی گروه آب و محیط زیست پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر
 • کوزه‌گران، سعیده [1] دانشجوی دکتری هواشناسی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، اییران
 • کولائیان، علی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران
 • کولائیان، علی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • کولائیان، علی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • کولائیان، علی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

گ

 • گرجی، مصطفی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه مهندسی آب، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • گرمئی، اعظم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • گلابی، محمدرضا [1] دانشجو
 • گلدانی، مرتضی [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • گلدانی، مرتضی [1] مشهد
 • گلزاری، آرزو [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • گنجی، آرمان [1] استادیار بخش مدیریت مناطق بیابانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • گنجی خرم دل، ناصر [1] - استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • گنجی مقدم، ابراهیم [1] دانشیار پژوهش بخش تحقیقات نهال و بذر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • گوینده نجف آبادی، مصطفی [1] دانشجوی دکتری گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

ل

 • لاریجانی، شمیم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران،تهران، ایران
 • لاریجانی، شمیم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • لیاقت، عبدالمجید [1] استاد گروه آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، تهران، لیاقت
 • لیاقت، عبدالمجید [1] استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • لیاقت، عبدالمجید [1] استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
 • لیاقت، عبدالمجید [2] استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • لیاقت، عبدالمجید [1] گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • لائی، کاظم [1] گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • لندی، اسماعیل [1] مربی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • لندی، اسماعیل [1] مربی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

م

ن

 • نادری، صادق [1] دانشگاه یاسوج
 • نادری، محمدحسن [1] فارغ التحصیل
 • نادری، محمد‌رضا [1] دکتری اکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • نادری، نادر [1] بخش تحقیقات فنی و مهندسی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی شاهرود-سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- شاهرود
 • نادری، نادر [1] دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • نادریان‌فر، محمد [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، کرمان، ایران
 • نادریان‌فر، محمد [1] دانشجوی دوره دکتری گروه مهندسی آب، ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • نازی قمشلو، آرزو [1] استادیار گروه آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • نازی قمشلو، آرزو [1] گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • ناصری، ابوالفضل [1] دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران.
 • ناصری، ابوالفضل [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
 • ناصری، ابولفضل [1] بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران
 • ناصری، عبدعلی [1] استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • ناصری، عبدعلی [1] استاد آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • ناصری، مهدی [1] بیرجند
 • ناظری تهرودی، محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • ناظری تهرودی، محمد [1] دانشجوی دکتری منابع آب دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • ناظری تهرودی، محمد [2] گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.
 • ناظمی، امیرحسین [3] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • ناظمی، امیرحسین [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز
 • ناظمی، امیر حسین [1] استاد گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • نبی افجدی، سمیرا [2] دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • نجاتی، آرش [1] دکتری سازه های آبی، کارشناس معاونت آب وزارت نیرو، تهران، ایران
 • نجاتی، ساسان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های آبی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • نجفی، افشین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه‌های آبی دانشگاه تهران / عضو هیئت مدیره شرکت دانش‌بنیان آرین خوشه پارس، تهران، ایران
 • نجفی، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • نجفی علمدارلو، حامد [1] استادیار گروه اقتصاد کشاورززی دانشگاه تربیت مدرس
 • نحوی نیا، محمد جواد [1] گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک
 • نحوی نیا، محمد جواد [2] گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • نحوی‌نیا، محمدجواد [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نخجوانی مقدم، محمد مهدی [1] استادیار پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • نخجوانی مقدم، محمد مهدی [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • نخجوانی مقدم، محمد مهدی [1] استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • ندرخانلو، وحید [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
 • نیشابوری، محمدرضا [1] استاد گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • نشاط، علی [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران
 • نصیریان، علی [1] استادیار گروه عمران، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • نصرتی، علی احسان [1] مربی پژوهش بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • نصرتی، علی‌احسان [1] مربی پژوهشی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • نظری، بی‌نظیر [1] کارشناسی ارشد، آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه- ایران
 • نظری فر، هادی [1] کارشناس پژوهشی گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نظری‌فر، محمد هادی [1] کارشناس گروه مهندسی آبیاری و زهکشی ، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نظریه، فرزانه [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • نقائی، ریحانه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته سازه‌های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران
 • نقی ضیایی، علی [1] استادیارگروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • نیکبخت، جعفر [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • نیکبخت، جعفر [2] مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • نیکپور، محمدرضا [2] گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی
 • نیک‌پور، محمدرضا [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • نیکزاد طهرانی، اسماعیل [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • نیک سخن، محمدحسین [1] دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
 • نیک سخن، *، محمد حسین [1] دانشیار، دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط زیست، دانشگاه تهران - تهران، ایران
 • نیک نیا، ناصر [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی دانشگاه لرستان
 • نیک‌نیا، ناصر [1] پژوهشگر گروه پژوهشی زیست محیطی خاوران، ایران
 • نوابیان، مریم [5] استادیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • نوحانی، ابراهیم [4] استادیار گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دزفول، ایران
 • نودهی، اکبر [1] گروه مهندسی آب، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
 • نوذری، حامد [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • نوذری، حامد [1] استادیار گروه علوم و مهندسی‌آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
 • نور، حمزه [1] بخش حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبییعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • نور، حمزه [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، نور، ایران
 • نوری، حمیده [1] استادیار گروه آبیاری و زهکشی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نوری، حمیده [1] استادیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نوری، حمیده [1] استادیار گروه آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • نوری، سمیرا [1] گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
 • نوری، محمد [1] دانشجوی دکتری ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان آب و هیدرولیک، داﻧﺸﮕﺎه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • نورآبادی، سعید [1] دانشجوی دکتری مهندسی آب، دانشگاه تبریز ،تبریز، ایران
 • نورآبادی، سعید [1] دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی, گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • نورالهی، مرجان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، مهندسی منابع طبیعی-مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • نورعلی، مه‌روز [1] دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی, پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • نوری‌نیا، عباسعلی [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان، ایران
 • نوروزی، اقبال [1] گروه انرژی‌های نو و محیط زیست دانشگاه تهران
 • نوشادی، مسعود [1] دانشیار بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

و

ه

ی

 • یاسی، مهدی [1] دانشیار مهندسی رودخانه، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فنآوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، ایران
 • یاسی، مهدی [1] دانشیار مهندسی رودخانه، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، ایران
 • یاسور، صالح [1] گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • یعقوب زاده، مصطفی [1] گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
 • یعقوب‌زاده، مصطفی [3] استادیارگروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، بیرجند، ایران
 • یوری، محمدرضا [1] دانش‌آموخته گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • یوسف گمرکچی، افشین [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • یوسفوند، فاطمه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، گروه سازه‌های آبی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران