بر اساس نویسندگان

آ

ا

 • ابارشی، فرزانه [2] کارشناس ارشد مهندسی منابع آب
 • ابارشی، فرزانه [1] کارشناس مطالعات شرکت آب منطقه ای سمنان
 • ابراهیمی، افسانه [1] دانشگاه صنعتی اصفهان
 • ابراهیمی، حسین [1] استادیارگروه علوم و مهندسی آب، واحد فردوس، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • ابراهیمی، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، تهران، ایران
 • ابراهیمی، حسین [2] دانشیارگروه علوم و مهندسی آب، واحد شهرقدس ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ابراهیمی، رضا [1] دانشجوی دکتری اقلیم‌شناسی، مخاطرات آب‌وهوایی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • ابراهیمی، رضا [1] دانشجوی دکتری آب ‌و‌ هواشناسی دانشگاه یزد
 • ابراهیمی، فرهاد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • ابراهیمی، کیومرث [3] گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
 • ابراهیمی، مسعود [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • ابراهیمی، نرگس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل
 • ابراهیمیان، حامد [1] استادیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ابراهیمیان، حامد [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده کشاوزی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ابراهیمیان، حامد [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
 • ابراهیمیان، حامد [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ابراهیمیان، فرهاد [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • ابراهیمی پاک، نیازعلی [2] عضو هئیت علمی
 • ابراهیمی راد، حسن [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، تهران، ایران
 • ابراهیمی راد، حسن [1] دانشجوی دکتری؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران؛ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 • ابطحی، سید هادی [1] دکتری تخصصی (PhD) علوم و مهندسی آب، دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • ابوالحسنی زراعتکار، محبوبه [1] دانشجوی دکتری گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • اجلالی، ایرج [1] ریاست واحد حفاظت، ایمنی و بهداشت محیط زیست (HSE) شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران)،ایران
 • اجلالی، فرید [1] دانشیار گروه کشاورزی- دانشگاه پیام نور
 • احترام، محمد [2] دانشجوی دکترای مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
 • احدیان، جواد [1] هیات علمی گروه سازه های آبی، دانشکده مهنندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • احمدآلی، خالد [2] استادیار گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • احمدزاده، حجت [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • احمدی، تارخ [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • احمدی، حجت [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • احمدی، حجت [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • احمدی، حجت [1] دانشگاه ارومیه، گروه مهندسی آب
 • احمدی، حجت [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
 • احمدی، فرشاد [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
 • احمدی، فرشاد [1] دانشجوی دکترای مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران، اهوز، ایران
 • احمدی، فرشاد [2] دانشجوی دکتری منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • احمدی، فرشاد [1] دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • احمدی، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • احمدی، محسن [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
 • احمدی، محمد‌مهدی [1] استادیار بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران
 • احمدی، محمد مهدی [3] بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • احمدی، مژگان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
 • احمدی، مژگان [1] دانشجوی دوره دکتری آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • احمدی، میرخالق ضیاء تبار [1] استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • احمدی، میرخالق ضیاتبار [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • احمدی نیک، احمد [1] - دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • اخگر، سمیرا [1] دانشجوی دکتری سازه های هیدرولیکی، گروه مهندسی آب، دانشکده فنی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • اخگر، سمیرا [1] دکتری سازه های هیدرولیکی، گروه مهندسی آب، دانشکده فنی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • اخوان، سمیرا [3] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • ادبی، وحید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • ارجمندکیا، فرزاد [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • اردکانی، محمد رضا [1] دانشگاه آزاد کرج
 • اژدری، خلیل [1] دانشگاه صنعتی شاهرود
 • اژدری مقدم، مهدی [1] دانشیار دانشکده عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • اسدی، آرش [1] دانشآموخته کارشناسیارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاهآزاد اسلامی، واحد علومو تحقیقات تهران،گروه مهندسی آب،تهران ایران
 • اسدی، رسول [1] دانشجوی دکتری، آّبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل
 • اسدی، رسول [1] عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران
 • اسدی، سارا [1] دانشجوی دکتری اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • اسدی، سارا [1] دانشجوی دکتری اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • اسدی، فرشته [1] دانشجوی کارشناسی‏ارشد، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • اسدی، لیدا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • اسدی، محمد اسماعیل [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
 • اسدیان، قاسم [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • اسدی کپورچال، صفورا [1] استادیار، گروه علوم خاک، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، ایران
 • اسعدی، محمد علی [2] دانشگاه تربیت مدرس
 • اسکندری تادوانی، زهرا [1] دانشگاه صنعتی شاهرود
 • اسلامی، امیر [1] دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • اسلامی، پیمان [1] فوق دکترا در بخش ریاضی دانشگاه وارویک انگلستان
 • اسلامیان، سید سعید [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • اسلامیان، سید سعید [1] استاد گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • اسماعیلی، سولماز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه تهران-پردیس ابوریحان
 • اسماعیلی، کاظم [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • اسماعیلی، کاظم [5] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • اسماعیلی، کاظم [1] دانشیارگروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • اسماعیلی، کاظم [3] دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • اسماعیلی، کاظم [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • اسماعیلی، کاظم [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • اسماعیلی، کاظم [5] علوم ومهندسی آب- دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد - ایران
 • اسماعیلی، کاظم [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • اسمعیل‏زاده، شهرام [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • اسمعیلی ورکی، مهدی [2] استادیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • اسمعیلی ورکی، مهدی [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان و عضو وابسته پژوهشی گروه آب و محیط زیست پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر، رشت، ایران
 • اسمعیلی ورکی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • اسمعیلی ورکی، مهدی [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • اسمعیلی ورکی، مهدی [1] گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • اشرف، بتول [1] دانشجوی دکتری هواشناسی کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • اشرف صدرالدینی، علی [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • اشرف صدرالدینی، علی [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • اشرف صدرالدینی، علی‌ [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • اشرفی، شهرام [1] استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • اصغر قائمی، علی [1] دانشیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • اصغری پری، سیدامین [2] استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی خاتم الاتبیاء (ص) بهبهان، بهبهان، ایران
 • اعتمادی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • اعزی پاشاکلایی، سودابه [1] مهندسی آب، کشاورزی، شهید با هنر، کرمان، ایران
 • اعظمی، امیر [1] 1- دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران.
 • اعلمی، محمد تقی [1] استاد دانشکده فنی دانشگاه تبریز
 • اعلمی، محمد تقی [1] استاد گروه آب دانشکده عمران دانشگاه تبریز
 • اعلمی، محمد تقی [2] گروه عمران آب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • اعلمی، محمدتقی [1] استاد گروه آب، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز
 • افراسیاب، پیمان [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • افراسیاب، پیمان [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • افراسیاب، پیمان [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • افروزی، علی [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • افروزی، علی [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • افشار، هادی [1] بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحققات، آموزش و تریج کشاوری، مشهد، ایران
 • افشار، وحید [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • افشاری، رقیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • اقبال زاده، افشین [1] استادیار سازه‌های هیدرولیکی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی ،کرمانشاه، ایران
 • اکبرپور، ابوالفضل [1] دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • اکبرپور، ابوالفضل [1] دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • اکبرپور، ابوالفضل [1] دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه بیرجند،بیرجند، ایران
 • اکبرپور، ابوالفضل [1] دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • اکبرپور، ابوالفضل [1] دانشیار گروه عمران، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • اکبرپور، ابوالفضل [10] دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • اکبرپور، ابوالفضل [1] دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • اکبرپور، ابوالفضل [1] گروه مهندسی عمران، دانشگاه بیرجند
 • اکبرزاده، محمدرضا [1] استادیار گروه علوم مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • اکبرزاده، محمدرضا [1] دانشجوی دوره دکتری سازه‌های آبی، پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران
 • اکبرزاده، مسلم [1] کاندیدای دکتری آبیاری و زهکشی، پردیس بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • اکبرزاده مقدم سه قلعه، هادی [1] کارشناس ارشد مهندسی منابع آب ، گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک زابل، زابل، ایران
 • اکبری، محمد [1] دانشگاه بیرجند،گروه عمران و نقشه برداری، بیرجند
 • اکبری، مریم [1] دانشجوی دکتری مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
 • اکبری، مهدی [1] استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج، کرج، ایران
 • اکبری، مهدی [1] دانشیار بخش تحقیقات مهندسی آبیاری تحت فشار، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، کرج، ایران
 • اکبری، مهدی [1] دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • اکبری، مهدی [1] دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج- ایران
 • اکبری فرد، سعید [2] کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان - انجمن پژوهشگران جوان،دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • اگدرنژاد، اصلان [2] گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • الباجی، محمد [1] استادیار آبیاری و زهکشی-دانشکده مهندسی علوم آب- دانشگاه شهید چمران اهواز
 • الباجی، محمد [2] استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • الفتی چیرانی، جمالعلی [1] استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت
 • الیاسی، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی ،کرمانشاه، ایران
 • امامی، حجت [3] دانشیار، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • امامی، حجت [1] استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بناب، بناب، ایران
 • امامی، حسین [1] کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، ایران
 • امامی، سمیه [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • امامی، سمیه [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه تبریز
 • امامی، سمیه [2] گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
 • امداد، محمدرضا [1] بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب
 • امیدوار، جواد [1] کارشناس ارشد آبیاری زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • امیدوار، کمال [1] استاد اقلیم شناسی دانشکاه یزد دانشکده علوم انسانی، یزد، ایران
 • امیدی، امیرحسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • امیرآبادی‌زاده، مهدی [1] استادیارگروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند
 • امیرآبادی‌زاده، مهدی [1] استادیارگروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، بیرجند، ایران
 • امیرتیموری، سمیه [1] استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • امیررضائیه، علیرضا [1] دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • امیری، ابراهیم [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد، لاهیجان، ایران
 • امیری، ابراهیم [2] گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان
 • امیری، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • امیری، زهرا [1] گروه مهندسی آب
 • امیری تکلدانی، ابراهیم [1] دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • انسوم، بلیس [1] پروفسور، گروه مکانیک، دانشکده مکانیک (IRDL)، دانشگاه UBO، برست، فرانسه.
 • انصاری، حسین [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
 • انصاری، حسین [1] - دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • انصاری، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • انصاری، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • انصاری، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
 • انصاری، حسین [8] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • انصاری، حسین [1] دانشیار گروه و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • انصاری، حسین [1] استاد گروه علوم مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • انصاری، حسین [1] استاد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • انصاری، حسین [2] - دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • انصاری، حسین [2] دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • انصاری، حسین [2] گروه علوم مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • انصاری، حسین [3] استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • انصاری، حسین [1] استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران
 • انصاری، حسین [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • انصاری، حسین [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. ایران
 • انصاری، حسین [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • انصاری، حسین [4] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • انصاری، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • انصاری، حسین [2] استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • انصاری، حسین [1] استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، سازه‌های آبی دانشگاه فردوسی مشهد
 • انصاری، حسین [2] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • انصاری، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • انصاری، محمدرضا [1] گروه مهندسی خاکشناسی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان -اهواز- ایران
 • انصاری فر، محمد مهدی [1] دانشگاه
 • انوری، صدیقه [1] فارغ التحصیل دکترای سازه‌های آبی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • اوحدی، سیما [1] گروه عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • ایزد‌پناه، زهرا [1] استادیار گروه ابیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • ایزد پناه، زهرا [1] استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • ایزدپناه، زهرا [1] گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • ایزدپناه، زهرا [1] استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • ایزدی، عزیزاله [1] محقق پسادکتری، مرکز تحقیقات آب دانشگاه سلطان قابوس، مسقط، عمان
 • ایزدی، عزیزاله [1] محقق، مرکز تحقیقات آب دانشگاه سلطان قابوس، مسقط، عمان
 • ایزدیار، مجتبی [1] دانشجوی کارشناسی مهندسی آب، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • ایزدی‌نیا، الهام [1] استادیار گروه عمران، دانشگاه غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی

ب

 • بابائیان، ایمان [1] استادیار گروه پژوهشی تغییر اقلیم، پژوهشکده اقلیم شناسی(مرکز ملی اقلیم)، مشهد، ایران
 • بابازاده، حسین [1] دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی آب، تهران، ایران
 • بابازاده، حسین [2] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • بابازاده، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • بابازاده، حسین [1] دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،
 • بابایی، سحر [1] گروه انرژی‌های نو و محیط زیست دانشگاه تهران
 • بابایی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران پردیس ابوریحان
 • بابایی حصار، سحر [1] داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮیﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﺨﯿـﺰدارای، داﻧﺸـﮑﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن
 • بابایی‌مقدم، امین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، مهندسی آب، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • بارانی، غلامعباس [1] گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • باریده، رحمان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • بازاری جامخانه، مریم [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • بازرگان، جلال [1] دانشیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان.زنجان، ایران
 • بازرگان، جلال [1] دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه زنجان، زنجان
 • بازیان، حمزه [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه، ایران
 • باستانی، شهریار [1] دکتری آبیاری، موسسه پژوهشی آب و توسعه پایدار فلات- کرمان
 • باستانی، مهدی [1] دانشجوی دکتری اقتصادکشاورزی، سیاست و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران.تهران، ایران
 • باعزم، زهرا [1] گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • باغانی، جواد [1] استادیار پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • بافکار، علی [2] گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • باقرخانی، علیرضا [1] بوعلی سینا
 • باقرخانی، علیرضا [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
 • باقری، پریا [1] دانش اموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران
 • باقری، حسین [2] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • باقری، رقیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • باقری، رقیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،گرگان، ایران
 • باقری، علی [1] استادیار گروه مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • باقری، محمد حسین [1] کارشناس ارشد مهندسی منابع آب، شرکت آب منطقه ای استان یزد، یزد، ایران
 • باقری، مصطفی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • باقی‌زاده، امین [1] دانشیار گروه بیوتکنولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
 • باقی زاده، امین [1] دانشیار گروه بیوتکنولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
 • باقی زاده، امین [1] دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
 • بامداد، علی‌اصغر [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • بامداد ماچیانی، سلمان [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • بانژاد، حسین [1] عضو هیئت علمی (دانشیار)، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • بانژاد، حسین [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • بانژاد، حسین [1] گروه آموزشی علوم مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • بایرام، منصوره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
 • بایرام، منصوره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
 • بختیاری، بهرام [1] استادیار، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • بختیاری، بهرام [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • بختیاری، بهرام [1] عضو هیات علمی، بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • بختیاری، بهرام [3] استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • بختیاری، بهرام [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • بدیع زادگان، رضا [1] دانشجوی دکتری سازه‌هـای‌ آبی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بذرافشان، ام البنین [1] عضو هیات علمی و استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • بردبار، امین [1] گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • بروغنی، مهدی [1] نویسنده مسئول: دکتری مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی نور، دانشگاه تربیت مدرس
 • برومند‌نسب، سعید [1] استاد گروه ابیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • برومند نسب، سعید [1] استاد دانشکده مهندسی علوم آب،گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • برومند نسب، سعید [3] استاد گروه آبیاری وزهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • برومند نسب، سعید [1] استاد گروه آبیاری وزهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.اهواز، ایران
 • برومندنسب، سعید [2] استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • برومندنسب، سعید [1] استاد کروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • برومندنسب، سعید [1] مدیر گروه آبیاری زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • بشارت، سینا [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • بشارت، سینا [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه، ایران
 • بشارت، سینا [2] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • بشارت، سینا [2] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • بلادی، یاسمن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • بلوک آذری، سارا [1] دانشجوی دوره دکتری مهندسی علوم آب، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 • بنایان، محمد [1] Freedoms University of Mashhad
 • بنایان، محمد [1] استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • بنایان، محمد [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • بنایان، محمد [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بنایان1، محمد [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • بنایان اول، محمد [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بنایان اول، محمد [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بنایان اول، محمد [1] دانشیار،گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بنایان اول، محمد [2] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بنایان اول، محمد [2] استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بهتری، مهران [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • بهراملو، رضا [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • بهراملو، رضا [2] بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
 • بهراملو، رضا [1] دانشجوی دکترای سازه‌های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • بهرامی، فرشته [1] - دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
 • بهرامی، فرشته [1] دانشجوی کارشناسی ارشدآبیاری و زهکشی، علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • بهرامی، مازیار [1] مربی گروه عمران موسسه آموزش عالی اسرار، مشهد، ایران
 • بهرامی، مهدی [1] استادیار، عضو هیات علمی، گروه آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه فسا، فسا، ایران
 • بهرامی، مهدی [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • بهرامی، مهدی [1] دانشجوی ارشد رشته منابع آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران،
 • بهره بر، امیررضا [1] گروه علوم و مهندسی آب، واحد علوم وتحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • بهروزی‌نیا، ثمر [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی
 • بهزادیان، کوروش [1] دانشیار دانشکده مهندسی و کامپیوتر دانشگاه لندن غرب انگلستان
 • بهشتی، علی اصغر [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • بهشتی، علی اصغر [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بهشتی، علی اصغر [1] استادیارگروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بهمن آبادی، بهاره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
 • بهمنش، جواد [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • بهمنش، جواد [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • بهنام طلب، احسان [1] عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری
 • بیات، ‌ فریبا [1] مربی پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • بیات، فریبا [1] مربی پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • بیات، محمد حسین [1] گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • بیک زاده، الهام [2] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بیگلویی، محمدحسن [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان و گروه پژوهشی مهندسی آب و محیط زیست، پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر، رشت، ایران
 • بیگلویی، محمدحسن [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • بی نیاز، مهدی [1] مدرس گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • بیوگ آقازاده، صنم [1] کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش آب و سازه هیدرولیکی، دانشگاه تبریز

پ

ت

 • تاج بخشیان، مریم [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • تاجداری، خسرو [1] کارشناس ارشد بخش مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای گیلان، رشت، ایران
 • تاران، فرشید [2] دانشجوی دکتری مهندسی آب، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • تافته، آرش [2] بخش آبیاری و فیزیک خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • تافته، آرش [1] بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک موسسه تحقیقات خاک و آب
 • تبریزی، رامین [1] کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
 • تجری، مهلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ترابی، منوچهر [1] عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، اصفهان، ایران
 • ترابی پوده، حسن [1] گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • ترکمانزاد، نفیسه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد رشته سازه های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • ترومیده، فرشته [1] دانش‌آموخته مقطع کارشناسی‏ارشد، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • تقوائیان، صالح [1] استادیار، دانشگاه ایالتی اوکلاهما
 • تقوایی، منصور [1] دانشیار، بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • تکرلی، عاطفه [1] - دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌ آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
 • تکرلی، عاطفه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه آبی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
 • تهرانی‌فر، علی [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • توان‌پور، نیما [1] دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب، بخش مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • توکلی، علیرضا [1] استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • توکلی، علیرضا [1] عضو هیات علمی (استادیار پژوهش) موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • تیموری عمران، میلاد [1] گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

ث

ج

 • جباری نوقابی، مهدی [1] استادیار، گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی و آمار، دانشگاه فردوسی مشهد
 • جباری نوقابی، مهدی [1] دانشگاه فردوسی مشهد
 • جرعه نوش، محمدهادی [1] دانشجوی دکترا، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • جعفرزاده، احمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • جعفری، حمیده [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، گروه عمران، دانشگاه قم، قم، ایران
 • جعفری، علی‌محمد [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ، همدان، ایران
 • جعفری، علی محمد [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران.
 • جعفری، علی محمد [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان
 • جعفری، علی محمد [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • جعفری، محرم [1] استادیار گروه مکانیک، دانشکده مکانیک، دانشگاه تبریز
 • جعفری اصل، جعفر [1] گروه مهندسی عمران، دانشکده شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • جعفری باویل علیایی، امین [1] دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • جعفری تلوکلایی، مهدی [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • جعفری ثانی، مریم [1] دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تبریز و مربی، گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697- 19395 تهران، ایران
 • جعفری فشارکی، مریم [1] دانشجوی سابق گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • جلالی موحد، امیر [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
 • جلیل‌نژاد ماسوله، نرگس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • جلیلی، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه تبریز
 • جلیلی، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • جلینی، محمد [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • جلینی، محمد [2] دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • جمالی، سارا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه سازه‌های آبی، تهران، ایران
 • جمالی، صابر [1] دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • جمالی، صابر [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • جمالی، صابر [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • جمالی، صابر [1] گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • جمالی، صابر [1] دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • جمالی امام قیس، رضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران- سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی ، دزفول، ایران
 • جهانتیغ، حسین [1] استادیار، عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان، ایران
 • جهانتیغ، محمد [1] دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • جهانگیر، محمد حسین [1] گروه انرژی‌های نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
 • جوادی، سامان [1] استادیار گروه مهندسی آب پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جوان، میترا [1] استادیار سازه‌های هیدرولیکی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی ،کرمانشاه، ایران
 • جودوی، عطاءاله [1] استادیار، گروه هیدروانفورماتیک، مرکز پژوهشی آب و محیط زیست شرق، مشهد، ایران
 • جوزی، مهدی [2] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

چ

 • چاری، محمد مهدی [1] دانشجوی دوره دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • چراتی، علی [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
 • چراتی، علی [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 • چراغی، سید علی محمد [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشا
 • چراغی، منا [1] دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد، کشاورزی دانشگاه تبریز
 • چزگی، جواد [1] استادیار گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند
 • چوپان، یحیی [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • چوپان، یحیی [1] کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • چوپان، یحیی [2] گروه مهندسی آب دانشگاه گرگان
 • چوگان، رجب [1] استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

ح

خ

 • خاشعی سیوکی، عباس [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خاشعی سیوکی، عباس [1] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند.و ایران
 • خاشعی سیوکی، عباس [6] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خاشعی سیوکی، عباس [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خاشعی سیوکی، عباس [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خاشعی سیوکی، عباس [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خاشعی سیوکی، عباس [1] استادیار، گروه مهندسی علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خاشعی سیوکی، عباس [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند
 • خاشعی سیوکی، عباس [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند
 • خاشعی سیوکی، عباس [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • خاشعی سیوکی، عباس [1] دانشیار گروه مهندسی علوم آب، دانشگاه بیرجند
 • خاشعی سیوکی، عباس [3] گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند
 • خالدیان، محمد‌رضا [1] دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان و گروه پژوهشی مهندسی آب و محیط زیست پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر، رشت، ایران
 • خالدیان، محمد رضا [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • خالدیان، محمدرضا [7] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • خالدیان، محمدرضا [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت و گروه پژوهشی مهندسی آب و محیط زیست، پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر، رشت، ایران
 • خالدیان، محمدرضا [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت و گروه پژوهشی مهندسی آب و محیط زیست، پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر ، رشت، ایران
 • خالدیان، محمدرضا [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت و گروه پژوهشی مهندسی آب و محیط زیست، پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر، رشت
 • خالقی، زهرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • خامچین مقدم، فرهاد [1] استادیار گروه مهندسی عمران، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • خانجانی، محمد جواد [1] استاد گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • خاوری، سعید [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • خاوری خراسانی، سعید [1] استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • خدارحمی، یزدان [2] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • خداشناس، سعیدرضا [1] استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • خداشناس، سعیدرضا [3] استاد گروه مهندسی آب،دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
 • خداشناس، سعیدرضا [1] استاد گروه مهندسی آب،دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • خداشناس، سعیدرضا [1] استاد گروه مهندسی آب،دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،ایران
 • خداشناس، سعیدرضا [7] استاد گروه مهندسی آب،دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد،ایران
 • خداشناس، سعیدرضا [1] دانشیار گروه مهندسی آب،دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • خداشناس، سعیدرضا [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • خداشناس، سعیدرضا [2] گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
 • خدیوی، مهدی [1] کارشناس ارشد جغرافیای روستایی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خراسانی، رضا [1] دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • خراشادی زاده، مهدی [1] دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • خرمیان، محمد [1] استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد، دزفول، ایران
 • خزائی، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی‌، گرگان، ایران
 • خزائی، صفا [1] استادیار، مرکز تحقیقات عمران، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران
 • خزاعی، سحر [1] دانشجوی دوره دکتری آبیاری، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • خزاعی، سحر [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • خزیمه نژاد، حسین [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خزیمه نژاد، حسین [1] دانشیارگروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند
 • خزیمه نژاد، حسین [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • خسرایی، احمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینای، همدان، ایران
 • خسروی، خبات [1] دکترای آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.
 • خسروی، خه‌بات [1] دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • خسروی، یونس [1] استادیار گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان
 • خسروی‌نیا، پیام [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
 • خطیبی نیا، محسن [1] استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خطیبی نیا، محسن [1] استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه بیرجند
 • خلیلی، داور [1] استاد بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران
 • خلیلی، داور [1] مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • خلیلی، کیوان [2] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • خلیلی، کیوان [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
 • خلیلی، کیوان [1] گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 • خلیلی، مژده [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • خلیلی، نجمه [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • خلیلیان، صادق [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • خلیلیان، صادق [1] گروه اقتصاد کشاورزی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تربیت مدرس- تهران- ایران
 • خلیلی نفت‌چالی، آتنا [2] دانشجوی دکتری مهندسی علوم آب، دانشگاه بیرجند
 • خلیلی نفت چالی، آتنا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خمری، عیسی [1] استادیار گروه زراعت دانشگاه زابل، زابل، سیستان و بلوچستان، ایران
 • خواجه‌پور، محمد ابراهیم [1] کارشناس ارشد مهندسی عمران، آب دانشگاه رازی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
 • خواجه مظفری، میلاد [2] گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • خوشابی، علی [1] کارشناس ارشد مهندسی عمران، منطقه ده عملیات انتقال گاز ایران، بوشهر
 • خوش روش، مجتبی [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • خوش روش، مجتبی [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ، ساری، ایران
 • خوش روش، مجتبی [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • خوش روش، مجتبی [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • خوش روش، مجتبی [1] گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • خیبر، هومن [1] گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • خیری شلمزاری، کبری [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز،

د

ذ

ر

 • رئوف، مجید [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • رئیسیان امیری، زینب [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رئیسی‌نژاد دوبنه، رضوان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
 • رائینی، محمود [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، ساری، ایران
 • رائینی‌سرجاز، محمود [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • رائینی سرجاز، محمود [1] دانشیار آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • رائینی سرجاز، محمود [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • رائینی سرجاز، محمود [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • رائینی سرجاز، محمود [2] استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • رادان، پریسا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، سازه های هیدرولیکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر، ایران
 • رادمنش، فریدون [1] استادیار گروه مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • رادمنش، فریدون [1] دانشیار گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • رادمنش، فریدون [1] دانشیار
 • رادمنش، فریدون [1] دانشیار گروه منابع آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • راستگو، سامان [1] دانشجو کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • ربانی‌فر، میثم [1] کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینای همدان، همدان، ایران
 • ربیعی مقدم، علی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • رجا، امید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج.
 • رجائی، سید حسین [1] دانشجوی دوره دکتری رشته علوم و مهندسی آب، سازه‌های آبی، پردیس بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد
 • رجائی1، سید حسین [1] دکتری علوم و مهندسی آب - سازه‌های آبی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • رجایی، طاهر [1] استادیار گروه مهندسی عمران و نویسنده مسئول، دانشگاه قم، قم، ایران
 • رجبی، داود [1] دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • رحمان، فاطمه [1] دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • رحمان، فرنگیس [1] دانش آموختة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • رحمانی ثقیه، جواد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • رحمتی، حسین [2] دانشجو دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رحیم‌پور، مجید [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • رحیم‌پور، مجید [1] دانشیار بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران
 • رحیم‌پور، مجید [1] دانشیار بخش مهندسی آب، دانشگاه شهیدباهنر کرمان، کرمان، ایران
 • رحیمی، ابراهیم [2] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و دانشجوی دکتری سازه های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • رحیمی، لیلا [1] - دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • رحیمیان، مهدی [1] کارشناس ارشد آب منطقه‌ای، سمنان، ایران
 • رحیمیان، مهدی [1] کارشناس ارشد آب منطقه‌ای سمنان، سمنان، ایران
 • رحیمی خوب، حدیثه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • رحیمی خوب، حدیثه [1] دانشجوی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • رحیمی خوب، علی [1] استاد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • رحیمی خوب، علی [2] استاد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی ، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رحیمی خوب، علی [1] استاد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رحیمی خوب، علی [1] گزوه آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • رستمی، محمد [1] استادیار،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیرداری،تهران ایران
 • رستمی، محمد [1] استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • رستمیان، بهاره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • رسولی، اکبر [1] گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی
 • رسولی، سیده رقیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • رسولی، شادی [1] دانشکده فنی-گروه مهندسی عمران-دانشگاه زنجان-ایران.
 • رشیدی مهرآبادی، عبدالله [1] استادیار دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
 • رضائی، مجتبی [1] موسسه تحقیقات برنج کشور. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • رضاپوریان قهفرخی، سرور [2] بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • رضا وردی نژاد، وحید [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
 • رضاوردی‌نژاد، وحید [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • رضاوردی نژاد، وحید [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • رضایی، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
 • رضایی، مجتبی [1] استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • رضایی، مجتبی [1] پژوهشگر موسسه تحقیقات برنج، رشت، ایران
 • رضایی، مجتبی [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • رضایی، مجتبی [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • رضایی، مجتبی [1] موسسه تحقیقات برنج کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • رضایی استخروئیه، عباس [1] استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • رضایی استخروئیه، عباس [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • رضایی پژند، حجت [1] مربی گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
 • رضوانفر، احمد [1] استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رضوانفر، احمد [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رضوانی، سید معین الدین [1] گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﻲ سینا
 • رضوانی، سید معین الدین [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان
 • رضوانی، سیدمعین‌الدین [2] مربی پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • رضوانی‌مقدم، پرویز [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • رضوی پور، تیمور [1] استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
 • رضوی‌نژاد، حامد [1] دانشجوی دکتری سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
 • رضی، فهیمه [1] کارشناس‌ارشد آبیاری و زهکشی، قزوین، بلوار دانشگاه امام‌خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • رمزی، راضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • رمضانی، حمید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، ، دانشگاه آزاد فردوس، فردوس، ایران
 • رمضانی، یوسف [1] استادیارگروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • رمضانی، یوسف [1] گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند
 • رمضانی، یوسف [1] گروه علئم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند
 • رمضانی، یوسف [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند
 • رمضانی اعتدالی، هادی [1] استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‏المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • رمضانی اعتدالی، هادی [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
 • رمضانی اعتدالی، هادی [3] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
 • رمضانی اعتدالی، هادی [1] گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
 • رمضانی اعتدالی، هادی [1] گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
 • رنجبر، آرش [1] دانش آموخته دکتری گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • رهنما، سمیرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • رهنما، محمد باقر [1] دانشیار بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • رهنما، محمد باقر [1] دانشیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • رهنما، محمدباقر [1] دانشیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • رهنمای رهسپار، صنم [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • روانشادنیا، سارا [1] گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه باهنر کرمان، کرمان. ایران.
 • روزبهانی، عباس [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • روشناس، نصیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل ، زابل، ایران
 • روشنگر، کیومرث [1] دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • روشنگر، کیومرث [2] دانشیار گروه آب دانشکده عمران دانشگاه تبریز
 • روشنگر، کیومرث [7] عضو هیات علمی گروه آب دانشکده عمران دانشگاه تبریز
 • روشنگر، کیومرث [1] دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
 • ریاحی مدوار، حسین [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، ایران
 • ریاضی‌راد، زهرا سادات [1] استادیار گروه ژوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
 • ریحانی، نرجس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

ز

س

 • ساریخانی، سارا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشگاه بیرجند
 • سالاری، امیر [2] عضو هیات علمی گروه تولیدات گیاهی و گیاهان دارویی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
 • سالاری، سمیرا [1] دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب دانشگاه زابل
 • سالاریان، محمد [2] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • سالاریان، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • سالاریان، محمد [4] دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب، آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • سالاری‌جزی، میثم [4] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • سالاری جزی، میثم [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • سالاری جزی، میثم [1] - استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • سالاری جزی، میثم [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • سالاری جزی، میثم [2] گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سالاری جزی، میثم [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سالم نیا، امین [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 • سالم نیا، امین [1] دانش آموخته دانشگاه شهید چمران اهواز
 • سبزواری، یاسر [1] دانشگاه لرستان
 • سپاسخواه، علیرضا [1] استاد بخش آبیاری دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • سپاسخواه، علیرضا [1] استاد بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران
 • سپاسخواه، علیرضا [1] استاد بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • سپاسخواه، علیرضا [1] استاد بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • سپاسخواه، علیرضا [2] گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • سپاسیان، علی رضا [1] گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فسا، فارس ، فسا
 • سپهری، سالومه [1] عضو هیات علمی بخش آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • سپهری، لعیا [1] موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صبا
 • سپهری، نبی الله [1] کارشناس ارشد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • سپهری صادقیان، سالومه [1] استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • ستوده ‏نیا، عباس [1] دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‏المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • ستوده‌نیا، عباس [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • ستوده نیا، عباس [1] استادیار گروه مهندسی آب ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • ستوده نیا، عباس [1] استادیار دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره)، قزوین، بلوار دانشگاه امام‌خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • سجادی، سید محسن [1] هیات علمی گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • سجادی، فراست [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سجادی، فراست [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سجادی، فراست [1] دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب، گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سراج رضائی، یلدا [1] دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • سرباز، آمنه [1] گروه اقتصاد کشاورزی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تبریز
 • سرفراز، سمیه [1] کارشناس فضای سبز شهرداری مشهد
 • سروش، فاطمه [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • سروش، فاطمه [2] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، ایران
 • سریخانی، سارا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • سعادت‌پور، عالیه [2] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • سعادت‌نیا، محمد [1] کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • سلاح ورزی، یحیی [1] هیات علمی گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشگاه فردوسی مشهد
 • سلطانی، جابر [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • سلطانی، هرمز [1] مربی پژوهش بخش گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران.
 • سلطانیان، سمانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • سلطانی‌گرد فرامرزی، سمیه [1] استادیار گروه آبخیزداری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان
 • سلطانی گردفرامرزی، سمیه [1] گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
 • سلطانی محمدی، امیر [1] استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • سلطانی محمدی، امیر [1] دانشیار آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران
 • سلطانی محمدی، امیر [2] گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
 • سلطانی محمدی، امیر سلطانی محمدی [1] دانشیار آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز، ایران
 • سلطانی محمدی، امیر سلطانی محمدی [1] دانشیار آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران
 • سلماسی، فرزین [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • سلیمی، امیرحسین [1] استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
 • سلیمی، امیرحسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه‌‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان.
 • سنایی جهرمی، صمد [1] استادیار پژوهش، گروه پژوهشی آب فارس، شیراز، ایران
 • سهرابی، تیمور [1] استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سهرابی، تیمور [1] استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • سهرابیان، الهه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • سهولی، غلامعباس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه منابع آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • سودی، مینا [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
 • سیاری، ساره [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، بخش مهندسی آب، دانشگاه شهیدباهنر کرمان، کرمان، ایران
 • سیاری، نسرین [1] استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • سیاری، نسرین [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • سیاری، نسرین [1] استادیار، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • سیاسر، هادی [1] هیات علمی
 • سیدان، سید محسن [3] استادیارپژوهش بخش تحقیقات اقتصادی،اجتماعی وترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • سیدان، سیدمحسن [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • سیدیان، مرتضی [1] عیئت علمی گروه آبخیزداری دانشگاه گنبد کاووس
 • سیروس رضایی، امیر علی [1] گروه آب
 • سیف‌زاده، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • سیفی، اکرم [1] دانشجوی دکتری گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • سیفی، اکرم [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه ولیعصر (عج)، رفسنجان، ایران
 • سیفی، اکرم [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، ایران
 • سیفی، سودابه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • سیلسپور، محسن [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، تهران، ایران

ش

 • شامحمدی، شایان [1] استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • شاملو، نازیلا [1] کارشناس ارشد مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • شامیاتی، محمد [1] گروه مهندسی آب، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
 • شاه امیریان، مریم [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • شاهرخ نیا، محمدعلی [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، شیراز، ایران
 • شاهرخ نیا، محمدعلی [3] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، شیراز، ایران
 • شاهمرادی، عصمت [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران
 • شاهنظری، علی [1] استادیار آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • شاهنظری، علی [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران
 • شاهنظری، علی [1] دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • شاهنظری، علی [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • شاهنظری، علی [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • شاهنظری، علی [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران
 • شاهنظری، علی [4] دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • شاهنظری، علی [6] مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی ساری
 • شاهی، زهرا [1] مهندسی علوم آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا، فسا، ایران
 • شاهین‌رخسار، پریسا [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، رشت، ایران
 • شاهین رخسار، پریسا [1] مربی پژوهشی و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، رشت، ایران
 • شاهین رخسار، پریسا [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،
 • شاهین رخسار، پریسا [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان
 • شایان‌مهر، سمیرا [1] دانشجوی دکتری اقتصادکشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • شایان نژاد، محمد [1] مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • شجاع طلاتپه، فریناز [1] دانشجوی دکترای سازه‌های آبی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • شجری، شاهرخ [1] استادیار پژوهشی دفتر امور اقتصادی، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • شخمگر، یونس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • شریف آذری، سلمان [1] مربی گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • شریفان، حسین [1] دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شریفان، حسین [1] دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • شریفان، حسین [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • شریفان، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،گرگان، ایران
 • شریفان، حسین [3] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • شریفان، حسین [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و عضو هیئت علمی.
 • شریفان، حسین [2] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • شریفان، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • شریفان، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • شریفان، حسین [1] دانشیارگروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • شریفان، حسین [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
 • شریف زادگان، محمد حسین [3] گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • شریفی، فرود [2] پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • شریفی، فرود [1] دانشیار وزارت کشاورزی، تهران، ایران.
 • شریفی، محمد باقر [1] داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ عمران ، داﻧﺸﮕﺎه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • شریفی، محمدباقر [1] دانشیار گروه عمران، دانشگاه فردوسی مشهد
 • شریفی بناب، سیّد صابر [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • شریفی پور، مجید [1] گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • شطی، صفورا [1] دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم آب، گروه هیدرولوژی
 • شعاری آزاد، فرزانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران،تهران، ایران
 • شعاعی، سید محمد [1] استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • شعبانعلی فمی، حسین [2] دانشیار گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شعبانی، اسماعیل [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شعبانی، سمانه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد سازه‌های آبی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • شعبانی، علی [1] علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا، فارس فسا
 • شعبانی، علی [1] گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا، فسا، ایران
 • شفائی، مریم [2] دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • شفاعی بجستان، محمود [1] استاد، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهوازف ایران
 • شفاعی بجستان، محمود [1] استاد، گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • شفاعی بجستان، محمود [1] استادگروه سازه های آبی،دانشکده مهندسی علوم آب,دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • شفیعی، مجتبی [1] عضو هیئت علمی، گروه هیدروانفورماتیک، مرکز پژوهشی آب و محیط زیست شرق و کارشناس بخش منابع آب شرکت مهندسین مشاور هیدروتک توس
 • شکری، مرتضی [1] استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی- مهندسی کبودراهنگ، دانشگاه بوعلی-سینا، همدان
 • شمس ناطری، الهام [1] گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • شمس نیا، سیدامیر [1] گروه مهندسی آب، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • شمشیری، غزاله [1] علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا، فارس، فسا
 • شهابیان، مهرداد [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ساری، ایران
 • شهابی‌فر، مهدی [1] ستادیار موسسه تحقیقات آب و خاک کرج، کرج، ایران
 • شهرکی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • شهرکی، نادیا [1] دانشجوی دکتری رشته مهندسی منابع آب، گروه مهندسی علوم آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • شهریاری، امیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • شهسواری، فهیمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل
 • شهمراد، صداقت [1] گروه ریاضی، دانشکده ریاضی، دانشگاه تبریز
 • شهوری، نگار [1] گروه اقتصاد کشاورزی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تربیت مدرس- تهران- ایران
 • شهیدی، علی [4] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • شهیدی، علی [2] دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • شهیدی، علی [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • شهیدی، علی [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • شهیدی، علی [2] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • شهیدی، علی [1] دانشیار گروه مهندسی علوم آب، دانشگاه بیرجند
 • شهیدی، علی [1] دانشیار گروه مهندسی علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند،بیرجند، ایران
 • شهیدی، علی [5] دانشیار/ گروه علوم و مهندسی آب- دانشکده کشاورزی- دانشگاه بیرجند
 • شیاسی ارانی، مجتبی [1] کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی، آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • شیخ رضازاده نیکو، ندا [1] دانشجوی دکتری علوم مهندسی آب، سازه‌های آبی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • شیخ رضازاده نیکو، ندا [1] دانشجوی دکتری گروه علوم مهندسی آب، سازه‌های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • شیخی گراکویی، کبری [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • شیرازی، پویا [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی علوم آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • شیرزادی لسکوکلایه، سمیه [1] عضو هیئت علمی و استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • شیروانیان، عبدالرسول [1] استادیار بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 • شینی دشتگل، علی [1] گروه آبیاری و زهکشی،دانشکده مهندسی علوم آب،دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران/موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر

ص

 • صابرعلی، سیدفرهاد [1] استادیار گروه زراعت مجتمع آموزش عالی تربت جام
 • صابرعلی، ُسید فرهاد [1] گروه باغبانی، مجتمع آموزش عالی تربت جام، خراسان رضوی، ایران
 • صادق، مجتبی [1] استادیار گروه عمران، دانشگاه بویزی، ایالت ایداهو، آمریکا
 • صادق منصوری، رضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز. ایران
 • صادقی، زهرا [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • صادقی، زهرا [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • صادقی، سونیا [1] - کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، استاد مدعو گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران
 • صادقی، مرتضی [1] استادیار دانشگاه یوتا
 • صادقیان، جلال [1] استادیار، گـروه مهندسـی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشـگاه بوعلی‌سینا همدان، همدان، ایران
 • صادقی طبس، صادق [3] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • صادقی نظر آبادی، هومن [1] فارغ التحصیل کارشناسی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • صارمی، مریم [1] کارشناس ارشد، گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • صافی، محمد [1] استادیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • صالح‌نیا، نسرین [1] دانش آموخته دکتری هواشناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
 • صالح‌نیا، نسرین [1] دانشجوی دکتری هواشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • صالح نیا، نرگس [1] استادیار، عضو هیات علمی، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • صالح نیا، نسرین [1] دانشجوی دکتری هواشناسی کشاورزی گروه مهندسی آب ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • صالح نیا، نسرین [1] دانشجوی دکتری هواشناسی کشاورزی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • صالحی، حسن [1] دانشجوی دکتری هواشناسی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • صالحی، سعید [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • صالحی، معصومه [1] عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری یزد. یزد. ایران
 • صالحی تیزآبی، سیما [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اگروتکنولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • صالحی طبس، مختار [1] گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاوزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • صالحی نیشابوری، سید علی اکبر [1] دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • صالحی نیشابوری، علی‌اکبر [1] استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس تهران،
 • صانعی، مجتبی [1] دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
 • صانعی، مجتبی [1] دانشیار گروه مهندسی رودخانه و سواحل، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران
 • صانعی، مجتبی [1] دانشیار مرکز تحقیقات حفاظت آب و خاک، تهران، ایران
 • صانعی، مجتبی [1] دانشیار گروه مهندسی رودخانه و سواحل، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
 • صانعی، مجتبی [1] دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • صبوحی، محمود [1] عضو هیئت علمی و استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • صحراگرد، ستاره [1] کارشناس ارشد
 • صدرآبای حقیقی، رضا [1] گروه آگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد ایران
 • صدرالدینی، سیدعلی اشرف [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی, دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • صدرالدینی، سیدعلی اشرف [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز
 • صدرقاین، سید حسین [1] استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • صدقی، حسین [2] استاد دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران؛ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی؛ گروه مهندسی آب؛ تهران؛ ایران.
 • صدقی اصل، محمد [2] عضو هیات علمی/دانشگاه یاسوج
 • صدیقی، حسین [1] دکترای سازه های آبی، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • صفایی، عاطفه [1] فارغ‌ التحصیل کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • صفرزاده، اکبر [1] گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • صفوی، خداداد [1] کارشناس ارشد مهندسی عمران آب موسسه تحقیقات آب تهران، تهران، ایران
 • صمدی، سیده زهرا [2] استادیار گروه مهندسی منابع آب دانشگاه کارولینای جنوبی
 • صمدی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • صمدیان فرد، سعید [1] دانش‌آموخته مقطع دکتری گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • صمدیان فرد، سعید [1] گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز

ض

ط

ظ

 • ظهیری، سید حمید [1] گروه برق و الکترونیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • ظهیری، عبدالرضا [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • ظهیری، عبدالرضا [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ظهیری، عبدالرضا [1] استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • ظهیری، عبدالرضا [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

ع

 • عابدی کوپایی، جهانگیر [1] استادان گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • عابدی کوپایی، جهانگیر [2] استاد گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • عابدینی، مریم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آب، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • عالم زاده انصاری، ناصر [1] گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • عالی‌مکان، عزت‌اله [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه عمران سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول، ایران.
 • عامریان، محمد [1] پاکدشت ، بلوار امام رضا (ع)، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، گروه آبیاری و زهکشی
 • عبادی، هرمز [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • عباس‌پور، کریم [1] دانشیار گروه تحلیل سیستم‌ها، ارزیابی و مدل‌سازی یکپارچه، موسسه فدرال تحقیقات علوم و تکنولوژی سوئیس
 • عباسپور، اکرم [2] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران
 • عباسپور، اکرم [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز
 • عباسپور، کریم [2] دانشیار گروه تحلیل سیستم‌ها، ارزیابی و مدل‌سازی یکپارچه، موسسه فدرال تحقیقات علوم و تکنولوژی سوئیس
 • عباسی، حبیبه [1] فارغ اتحصیل دکتری عمران آب دانشگاه تبریز
 • عباسی، حبیبه عباسی [1] دانشیار، دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط زیست، دانشگاه تهران - تهران، ایران
 • عباسی، طاهره [1] گروه مهندسی آب، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شیراز، ایران
 • عباسی، فریبرز [1] استاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران
 • عباسی، فریبرز [1] دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج، کرج، ایران
 • عباسی، فریبرز [1] عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • عباسی، فریبرز [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • عباسی، فریبرز [3] استاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
 • عباسی، نادر [1] دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران
 • عبدالحسینی، محمد [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • عبدالحسینی، محمد [2] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • عبدالحسینی، محمد [2] گروه مهندسی آب،‌دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • عبداله زاده، مریم [1] دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • عبدالهی سیاهکلرودی، مرضیه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • عبدشاهی، عباس [1] دانشیار اقتصاد کشاورزیTدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • عبدی، چنور [1] دانش آموخته آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • عبدی، چنور [1] دانش آموخته کارشناس ارشد علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • عبدیان رکنی، محمدرضا [1] کارشناسی ارشد رشته سازه‌های آبی گروه مهندسی‌آب دانشکده کشاورزی دانشگاه-تبریز
 • عبدیان رکنی، محمدرضا [1] کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • عبدی مفتی کلائی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. مازندران
 • عراقی، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد مشهد، ایران
 • عراقی، علیرضا [1] دکتری هواشناسی کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • عراقی نژاد، شهاب [1] دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
 • عرب، حسینعلی [1] دانش آموخته ارشد سازه‌های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • عرب خزائلی، عزت اله [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه گنبدکاووس. کارشناس جنگل و مرتع اداره منابع طبیعی سوادکوه
 • عرب فرد، مجید [1] دکترای آبیاری و زهکشی. کارشناس شرکت مهندسین مشاور توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس
 • عربی یزدی، اعظم [1] پژوهشگر گروه پژوهشی زیست محیطی خاوران، ایران
 • عربی یزدی، اعظم [2] دانشجوی دکتری هواشناسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشگر گروه پژوهشی زیست محیطی خاوران
 • عرفانی، عاطفه [1] دانشجوی دکتری اقلیم‌شناسی، دانشگاه حکیم سبزواری، ایران
 • عرفانیان، مریم [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • عزیزپور، سهراب [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • عزیزپور، سهراب [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • عزیزی، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ‌ارشد سازه‌های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز، تبریز
 • عزیزی، سمیه [1] دانش آموخته کارشناسی‌ارشد سازه‌های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز
 • عزیزی، مجید [1] استاد گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • عزیزی، مجید [1] استاد گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • عزیزی، محسن [1] دانشجوی دکتری منابع آب،گروه علوم و مهندسیآب، دانشگاه بیرجند
 • عزیزیان، ابوالفضل [1] گروه آموزشی علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اردکان
 • عزیزیان، اصغر [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • عسگری، احمد [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • عسگری، احمد [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • عشائری، سمیرا [1] دانشجوی دکتری رشته آبیاری و زهکشی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • عصاری، مصطفی [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • عطارزاده، فاطمه [1] گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
 • عطایی، علی [1] دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی خاک
 • عظیمی، امیرحسین [1] دانشیار دانشگاه لیکهد کانادا
 • عظیمی، نیما [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • علایی، جواد [1] گروه آبیاری و زهکشی دانشکده کشاورزی تربیت مدرس تهران
 • علی‌آبادی، حسن [1] کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • علیان غیاثی، عبدالمطلب [1] کارشناس ارشد بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • علی‌بیگی، امیرحسین [1] 2- دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران
 • علی جانپور شلمانی، عادله [1] گروه علوم خاک، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • علیزاده، امین [1] استاد آبیاری و زهکشی، گروه پژوهشی زیست محیطی خاوران، مشهد، ایران
 • علیزاده، امین [1] استاد گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • علیزاده، امین [1] استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • علیزاده، امین [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • علیزاده، امین [1] استاد گروه مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • علیزاده، امین [7] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • علیزاده، امین [1] استاد، گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • علیزاده، امین [2] استاد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • علیزاده، امین [1] گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • علیزاده، امین [1] استاد پژوهش، گروه پژوهشی زیست محیطی خاوران، مشهد، ایران
 • علیزاده، امین [1] استاد گروه پژوهشی زیست محیطی خاوران، مشهد، ایران
 • علیزاده، امین [1] استاد گروه زیست محیطی خاوران، مشهد
 • علیزاده، امین [1] استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • علیزاده، امین [1] استاد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • علیزاده، امین [5] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • علیزاده، امین [3] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • علیزاده، امین [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • علیزاده، امین [1] استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • علیزاده، امین [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • علیزاده، امین [1] استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • علیزاده، امین [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • علیزاده، بهداد [1] گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • علیزاده، حمزه علی [1] گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • علیزاده، حمزه علی [1] گروه مهندسی آب دانشگاه ایلام
 • علی‌محمدنژاد، روژین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • علی ناصری، عبد [1] استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • علی‌نژاد، حسن [1] دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • علی نیایی فرد، ساسان [1] استادیار گروه علوم باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • عمادی، سید مهدی [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،
 • عمادی، علی‌رضا [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • عمادی، علیرضا [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • عمادی، علیرضا [1] گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • عمادی، علیرضا [4] گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • عنابی میلانی، اژدر [1] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران
 • عنایتی، حمید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، گروه مهندسی عمران، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • عنایتی، کوکب [1] کارشناس ارشد خاکشناسی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترو

غ

ف

 • فاخری‌فرد، احمد [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • فاخری‌فرد، احمد [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز
 • فاخری فرد، احمد [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • فاخری فرد، احمد [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • فاخری فرد، احمد [1] گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • فاخری فرد، احمد [1] استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه تبریز
 • فاضل، فروغ [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • فاضلی، محمد [1] استادیار دانشکده ادبیات، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • فاضلی کاخکی، سید فاضل [1] استادیار آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • فاطمی، فرشاد [1] استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شریف
 • فتاحی، روح اله [1] دانشیار گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • فتاحی، روح اله [1] گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • فتحی، پرویز [1] استادیار، گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • فتحی، نگار [2] گروه مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • فتحی مقدم، منوچهر [1] استاد گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • فتوت، امیر [2] دانشیار، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • فراهی، گلاره [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • فرپور، افسانه [1] گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • فرجی، زهره [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
 • فرجی، زهره [1] دانشجوی دوره دکتری آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • فرجی، زهره [1] گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین/ دانشجو دکتری
 • فرخ‌نیا، اشکان [2] عضو هیات علمی، پژوهشکده منابع آب، موسسه تحقیقات آب
 • فرخ‌نیا، اشکان [1] عضو هیات علمی، گروه فرآیندها و پیش‌بینی‌های هیدرواقلیمی، پژوهشکده منابع آب، موسسه تحقیقات آب
 • فرخ‌نیا، اشکان [1] عضو هیات علمی، گروه فرآیندها و پیش‌بینی‌های هیدرولوژیکی، پژوهشکده منابع آب، موسسه تحقیقات آب
 • فرخی، مائده [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی آب،دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران
 • فرخی، مائده [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • فردوسی، احمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
 • فرزام نیا، مسعود [1] مربی پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران،
 • فرزان‌کیا، فروغ [1] دانش آموخته ‌کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • فرزانه، محمدرضا [1] استادیار گروه مهندسی اب دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • فرزانه، محمدرضا [2] گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • فرزی، سهیلا [1] ارشد
 • فرزی، سهیلا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • فرزین، سعید [1] استادیار، گروه مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان.
 • فرزین، سعید [2] استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
 • فرزین، سعید [1] استادیار گروه مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
 • فرزین، سعید [2] استادیار گروه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، ایران
 • فرسادی‌زاده، داود [1] استاد سازه‌های آبی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • فرسادی‌زاده، داود [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • فرشادمهر، مهدیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • فرشی، سیدحسین [1] کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور سامان آبراه
 • فرقانی، اکبر [1] استادیار گروه علوم خاک دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • فرمان آراء، سید معین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • فرهادی بانسوله، عاطفه [1] گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
 • فرودی خور، علی [1] دانشجوی دکترای عمران(سازه‌های هیدرولیکی) دانشگاه تبریز
 • فرودی خور، علی [1] دانشجوی دکترای عمران (سازه‌های هیدرولیکی) دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • فروزانی، معصومه [1] استادیار ترویج و آموزش کشاورزی،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • فروزش، مجید [1] گروه آب دانشگاه فردوسی مشهد ایران
 • فرومدی، مجید [1] دانشجوی دکتری علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • فرید حسینی، علیرضا [1] - استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • فرید حسینی، علیرضا [1] دانشگاه فردوسی
 • فرید حسینی، علیرضا [1] دانشیار گروه علوم ومهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • فرید حسینی، علیرضا [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
 • فرید حسینی، علیرضا [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران
 • فرید حسینی، علیرضا [2] علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • فریدحسینی، علی‌رضا [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • فریدحسینی، علیرضا [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • فریدحسینی، علیرضا [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • فشائی، محمد [1] گروه مهندسی آب-دانشکده کشاورزی-دانشگاه فردوسی مشهد
 • فضائلی، حمید [1] دانشجوی دکتری مهندسی عمران – آب، دانشگاه تبریز
 • فضل‏ اولی، رامین [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • فضل الهی، هاجر [1] گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • فضل اولی، رامین [1] استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • فضل اولی، رامین [6] گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • فضلی، سمیه [1] استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • فضلی، سمیه [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران
 • فغانی، منیره [2] دانش آموخته مهندسی منابع آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • فغفور مغربی، محمود [1] استاد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی عمران
 • فلاح رستگار، نیلوفر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست منابع آب دانشگاه تهران
 • فلاحی، احسان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، فردوس، ایران
 • فلفلانی، فرشید [1] دانشجوی دکتری گروه عمران و محیط زیست دانشگاه ایالتی میشیگان، ایست لنسینگ، آمریک
 • فیروزی نظام آبادی، فاطمه [1] دانش آموخته آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
 • فیض اله پور، فرید [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی/ دانشگاه ارومیه
 • فیضی، اتابک [1] گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

ق

 • قائمی، علی‌اصغر [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • قائمی، علی اصغر [1] دانشیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • قائمی زاده، فرزانه [1] دانشجو گروه مهندسی و علوم آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • قاجارنیا، نوید [1] دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • قادرزاده، حامد [1] استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • قادری، کورش [1] استادیار بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • قادری، کورش [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • قادری، کورش [3] استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • قادری، کورش [1] دانشیار بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران
 • قادری، کوروش [3] گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه باهنر کرمان، کرمان ، ایران
 • قادری نسب گروهی، فرزانه [1] - دانشجوی دکتری سازه‏های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • قاسم‌پور، رقیه [1] دانشجوی دکتری عمران مهندسی و مدیریت منابع آب دانشگاه تبریز
 • قاسمپور، رقیه [1] دانشجوی دکتری عمران مهندسی و مدیریت منابع آب دانشگاه تبریز
 • قاسمپور، رقیه [1] دانشکده عمران
 • قاسمی، محبوبه [1] دانشجوی دکتری آبیاری زهکشی،گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • قاسمی، محبوبه [1] گروه آبیاری و زهکشی دانشمده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
 • قاسمی صاحبی، فخرالدین [1] مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه کشاورزی زابل، زابل ایران
 • قایناتی، شبنم [1] گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • قبائی سوق، محمد [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • قبائی سوق، محمد [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، همدان، ایران
 • قبادی، فاطمه [1] دانشکده کشاورزی - گروه علوم و مهندسی آب - دانشگاه فردوسی مشهد - مشهد - ایران
 • قبادی، محبوبه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • قبادی، محمد اقبال [1] استادیار، دکتری زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی، هیات علمی گروه زراعت، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه- ایران
 • قبادیان، رسول [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • قدبیگی، وحید [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • قدسیان، مسعود [1] استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس تهران،
 • قدسیان، مسعود [1] استاد هیدرولیک، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • قدمی فیروزآبادی، علی [2] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش
 • قدمی فیروزآبادی، علی [2] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • قدمی فیروزآبادی، علی [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
 • قدمی فیروزآبادی، علی [2] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • قدمی فیروزآبادی، علی [2] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران.
 • قدمی فیروزآبادی، علی [2] بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
 • قدوسی، حسام [1] استادیار گروه مهندسی آب ‌دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • قربانی، بهزاد [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • قربانی، خلیل [2] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • قربانی، خلیل [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قربانی، خلیل [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قربانی، خلیل [3] عضو هیئت علمی و دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قربانی، خلیل [1] عضو هیئت علمی و دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قربانی، خلیل [1] استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قربانی، خلیل [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • قربانی، خلیل [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قربانی، خلیل [2] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قربانی، خلیل [1] گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قربانی، زهرا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • قربانی، محمد [1] استاد گروه اقتصاد کشاورزی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • قربانی، محمد [2] استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • قربانی، محمد [2] استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • قربانی، محمد علی [2] گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • قربانیان، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران،تهران، ایران
 • قربانی جاوید، مجید [1] استادیار گروه زراعت ، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • قربانی جاوید، مجید [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • قربانی جاوید، مجید [1] تهران، پاکدشت ، بلوار امام رضا (ع)، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، گروه زراعت و اصلاح نباتات
 • قربانی دشتکی، شجاع [1] دانشیار گروه علوم خاک، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • قربانی نصرآباد، قربان [1] استادیار، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات پنبه استان گلستان، گرگان، ایران
 • قربانی نصرآباد، قربان [2] مؤسسه تحقیقات پنبه کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان
 • قره باغی، پریسا [1] کارشناسی ارشد سازه آبی، دانشگاه ارومیه
 • قره‌شیخ‌بیات، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • قزل سفلو، نفیسه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشگاه اردکان
 • قزلسوفلو، عباسعلی [1] استادیار گروه مهندسی عمران، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • قلی زاده، مصطفی [1] استاد گروه شیمی دانشکده علوم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • قمرنیا، هوشنگ [1] استاد و عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه - ایران
 • قمری اصل، محسن [1] دکتری عمران نقشه برداری، گروه عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 • قمشی، مهدی [1] استاد گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • قنبریان، غلامعباس [1] استادیار، بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • قنبری عدیوی، الهام [1] استادیار/دانشگاه شهرکرد
 • قهرمان، بیزن [1] دانشگاه فردوسی مشهد
 • قهرمان، بیژن [2] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • قهرمان، بیژن [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی, دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 • قهرمان، بیژن [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • قهرمان، بیژن [1] استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • قهرمان، بیژن [1] استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
 • قهرمان، بیژن [2] استاد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • قهرمان، بیژن [4] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • قهرمان، بیژن [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • قهرمان، بیژن [1] استاد گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • قهرمان، بیژن [1] دانشگاه فردوسی مشهد
 • قهرمان، بیژن [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • قهرمان، بیژن [1] گروه علوم مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • قهرمان، بیژن [1] گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • قهرمان، بیژن [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • قهرمان، بیژن [1] دانشگاه فردوسی مشهد
 • قهرمان زاده، محمد [1] گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • قهرمانی، راضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • قوامی، الهه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • قوچانیان، مرجان [3] گروه مهندسی آب- دانشکده کشاورزی-دانشگاه فردوسی مشهد
 • قیصری، مهدی [2] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • قیصری، مهدی [1] استاد‌یار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • قیصری، مهدی [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • قیصری، مهدی [1] گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

ک

 • کابلی، عبدالرضا [1] کارشناس گروه تلفیق و بیلان دفتر مطالعات شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان،گرگان، ایران
 • کابلی، عبدالرضا [1] کارشناس ارشد آب منطقه ای استان گلستان
 • کابلی زاده، مصطفی [1] استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کابوسی، کامی [1] گروه مهندسی آب، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
 • کابوسی، کامی [1] گروه مهندسی آب، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.
 • کاراندیش، فاطمه [1] استادیارگروه مهندسی آب، دانشگاه زابل
 • کاراندیش، فاطمه [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زابل، زابل،ایران
 • کاراندیش، فاطمه [2] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • کاراندیش، فاطمه [5] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • کاراندیش، فاطمه [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • کاراندیش، فاطمه [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل
 • کاردان، نازیلا [2] گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • کاظمی، حسین [1] گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کاظمی حسنوند، مژگان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کافی، محمد [1] استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کامران، یاشا [1] گروه آگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد ایران
 • کامگار حقیقی، علی‌اکبر [1] استاد بخش آبیاری دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • کامگار حقیقی، علی اکبر [1] استاد بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • کامگارحقیقی، علی‌اکبر [1] استاد بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران
 • کانونی، امین [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • کانونی، امین [1] دانش آموخته دکتری، گروه مهندسی سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس و استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل، ایران
 • کانونی، امین [1] گروه مهندسی آب - دانشگاه محقق اردبیلی
 • کاوه، فریدون [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • کاویانپور، محمد رضا [1] گروه عمران آب دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیر
 • کاویانپور، محمدرضا [1] دانشیار گروه آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 • کاویانی، عباس [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
 • کاویانی، عباس [2] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
 • کاویانی، عباس [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین،
 • کاویانی، عباس [1] گروه آبیاری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین/ استادیار
 • کبارفرد، محمد [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • کدخداحسینی، مصطفی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • کرباسی، مسعود [2] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • کرمان نژاد، جلیل [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب دانشگاه لرستان
 • کرمی، حجت [1] استادیار، گروه مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
 • کرمی، حجت [1] استادیار، گروه مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان.
 • کرمی، حجت [2] استادیار گروه مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
 • کرمی، حجت [1] استادیار، گروه مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
 • کرمی، صباح [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • کریم زاده، محمد [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • کریمی، بختیار [1] استادیار علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • کریمی، بختیار [1] گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه کردستان
 • کریمی، شهرام [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • کریمی، شیما [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین
 • کریمی، فرشید [1] گروه مهندسی سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
 • کریمی، لیلا [1] کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، منابع آب دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات،تهران، ایران
 • کریمی، محمدرضا [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کریمی، مرجان [1] دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
 • کریمی، نظیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه کردستان
 • کریمی، نعمت‌الله [1] پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب، موسسه تحقیقات منابع آب، وزارت نیرو،
 • کریمی، نعمت‌اله [1] استادیار، موسسه تحقیقات آب، وزارت نیرو، تهران
 • کریمی فر، مهدی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کعب عمیر، قاسم [1] گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • کلانتری، داود [1] گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران،
 • کلانتری، داوود [1] استادیار گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • کلانتری، مهدیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی و مدیریت منابع آب دانشگاه بیرجند،
 • کلانتری، مهدیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • کلانکی، مهدی [1] گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل، زابل، سیستان و بلوچستان، ایران
 • کلوئی، معصومه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • کمالی، بهنوش [1] دانشجوی دکتری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‏المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • کمالی، محمد اسماعیل [1] پژوهشگر پسا دکتری، گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کمالی، محمد اسماعیل [1] محقق بخش تحقیقات خاک و آب،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 • کمالی، محمد اسماعیل [1] دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کمالی، محمد اسماعیل [1] دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • کمالی، مرتضی [1] کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینای همدان، همدان، ایران
 • کمالی، مریم [1] گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کمالی پاشاکلایی، محمد اسماعیل [1] دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناس محقق، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
 • کمان بدست، امیرعباس [1] گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • کمایی عباسی، بیژن [1] دانشجوی دکتری رشته مهندسی آب – ساازههاای آبای، دانشاکده کشااورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کنعانی، الهه [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • کهخا مقدم، پریسا [1] مربی گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل
 • کوچک زاده، مهدی [3] دانشیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس
 • کوچکی پستکی، کتایون [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان و عضو وابسته پژوهشی گروه آب و محیط زیست پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر
 • کوزه‌گران، سعیده [1] دانشجوی دکتری هواشناسی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، اییران
 • کولائیان، علی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران
 • کولائیان، علی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • کولائیان، علی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • کولائیان، علی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • کیان مهر، حمید [1] گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد،‌ مشهد، ایران
 • کیانی، علیرضا [1] دانشیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان، ایران
 • کیانی، علیرضا [1] دانشیار مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی گرگان، گرگان، ایران
 • کیانی، علیرضا [1] دانشیار بخش تحقیقات فنی و منهدسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان، ایران
 • کیانی، علیرضا [1] دانشیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • کیانی، علیرضا [1] دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان، ایران
 • کیخا، غلامعلی [1] محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زابل، زابل، ایران
 • کیخا، مهدی [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات تالاب بین‌المللی هامون، دانشگاه زابل، زابل، ایران

گ

 • گرجی، مصطفی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه مهندسی آب، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • گرمئی، اعظم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • گلابی، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری منابع آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • گلابی، محمدرضا [1] گروه مهندسی علوم آب، منابع آب، داشنگاه شهید چمران اهواز
 • گلابی، منا [1] گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، خوزستان، ایران
 • گلدانی، مرتضی [2] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • گلدانی، مرتضی [1] دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.
 • گلدانی، مرتضی [1] گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • گلدانی، مرتضی [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • گلزاری، آرزو [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • گلی رئیسی، لیلا [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • گنجی، آرمان [1] استادیار بخش مدیریت مناطق بیابانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • گنجی خرم دل، ناصر [1] - استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • گنجی مقدم، ابراهیم [1] دانشیار پژوهش بخش تحقیقات نهال و بذر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • گودرزی، محسن [1] گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا
 • گوینده نجف آبادی، مصطفی [1] دانشجوی دکتری گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • گیوه‌چی، محمد [1] گروه مهندسی عمران، دانشکده شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

ل

 • لائی، کاظم [1] گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • لاریجانی، شمیم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران،تهران، ایران
 • لاریجانی، شمیم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • لگزیان، محمد [1] استاد گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
 • لندی، اسماعیل [1] مربی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • لندی، اسماعیل [1] مربی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • لیاقت، عبدالمجید [1] استاد گروه آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، تهران، لیاقت
 • لیاقت، عبدالمجید [1] استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • لیاقت، عبدالمجید [1] استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
 • لیاقت، عبدالمجید [2] استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • لیاقت، عبدالمجید [1] گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • لیاقت، عبدالمجید [1] گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

م