نشریه آبیاری و زهکشی ایران (IDJ) - واژه نامه اختصاصی