اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عباس کشاورز

معاون وزیر جهاد کشاورزی

keshavarzabbas12gmail.com

سردبیر

امین علیزاده

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

alizadehgmail.com

اعضای هیات تحریریه

امین علیزاده

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

alizadehgmail.com

حسین دهقانی سانیج

آبیاری و زهکشی دانشیار ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی‌، کرج، ایران

h.dehghanisanijareeo.ac.ir

عبدالمجید لیاقت

استاد آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران

aliaghatut.ac.ir

فریبرز عباسی

استاد پژوهشی آبیاری و زهکشی، وزارت جهاد کشاورزی

fariborzabbasiymail.com

سید فرهاد موسوی

استاد منابع آب، دانشگاه سمنان

mousavicc.iut.ac.ir

سید مجید میرلطیفی

دانشیار آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

m.mirlatifigmail.com

حسین انصاری

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

ansarirangmail.com

حسین شریفان

دانشیار آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

h_sharifan47yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ابراهیم پذیرا

علوم خاک استاد گروه علوم خاک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران

pazirasrbiau.ac.ir

بیژن قهرمان

استاد آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد

bijanghum.ac.ir

مدیر داخلی

الهه کنعانی

مهندسی آب دانشجوی دکتری دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره)، قزوین

iaid.2010yahoo.com