نشریه آبیاری و زهکشی ایران (IDJ) - اصول اخلاقی انتشار مقاله