نویسنده = آرش نجاتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر طول بدنه سد بر میزان توزیع غلظت رسوبات در مخزن سد پاره‌سنگی

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 943-953

ساسان نجاتی؛ مجید حیدری؛ آرش نجاتی؛ اکبر محمدیها