نویسنده = یونس شخمگر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیر شیوه‌های آبیاری و سن بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L) در نظام‌های رایج و بوم‌شناختی

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 389-399

یونس شخمگر؛ عبد االه درزی نفت چالی؛ سید یوسف موسوی طغانی