کلیدواژه‌ها = راهکار بهبود عملکرد
تعداد مقالات: 1
1. دسته بندی شبکه های آبیاری کشور براساس مسائل سازه های تنظیم و تحویل و ارائه راه کارهای مشترک بهبود عملکرد آن ها

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1292-1303

فرشید کریمی؛ محمدجواد منعم؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی