اثر مدیریت‌های آبیاری در سامانه‌های آبیاری قطره‌ای سطحی و زیر سطحی بر عملکرد و بهره‎‌وری آب سیب‌زمینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز،

2 استاد کروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

4 عضو هیآت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

چکیده

به منظور بررسی اثر مدیریت‌های مختلف ‌آبیاری، طرحی در سال 1397 به صورت اسپلیت- اسپلیت پلات در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد اجرا شد. این آزمایش شامل دو سامانه آبیاری قطره‌ای سطحی و زیر سطحی در کرت‌های اصلی و چهار سطح آبیاری (آبیاری کامل FI، کم‌آبیاری 80 و 65 درصد کمبود رطوبتی خاک (〖RDI〗_80 و 〖RDI〗_65) و آبیاری بخشی 75 درصدی ریشه (〖PRD〗_75)، در کرت‌های فرعی، در سه تکرار برای سیب‌زمینی (رقم بورن)، انجام گرفت. نتایج نشان داد اثر مدیریت‌های مختلف ‌آبیاری بر عملکرد غده، تعداد غده در بوته، درصد اندازه غده‌های تولیدی، درصد ماده خشک، شاخص برداشت نرمال، درصد نشاسته، درصد قندهای محلول، درصد نیترات و بهره‌وری آب در سطح یک درصد معنی‌دار بود. آبیاری قطره‌ای سطحی در مقایسه با آبیاری قطره‌ای زیرسطحی باعث افزایش 7 درصدی عملکرد و بهره‌وری آب شد. با افزایش مقدار آبِ آبیاری از 65 به 100 درصد برای آبیاری قطره‌ای سطحی، میانگین نشاسته و نیترات به ترتیب 8/18و 6/33 درصد افزایش و قندهای محلول 8/13 درصد کاهش داشت. با مقایسه تیمارهای مختلف آبیاری در دو سامانه آبیاری، میانگین حداکثر عملکرد و شاخص برداشت نرمال برای آبیاری کامل به ترتیب 3/50 تن در هکتار و 48/0 به‌دست آمد. بیشترین بهره‌وری آب برابر 12 کیلوگرم بر مترمکعب مربوط به روش آبیاری قطره‌ای سطحی و تیمار 〖RDI〗_80 بود که به عنوان یک راه‌کار صرفه‌جویی در مصرف آب قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Irrigation Management in Surface and Sub-Surface Drip Irrigation Systems on Yield and Water Productivity of Potato

نویسندگان [English]

  • Kobra Kheiri shalamzari 1
  • saeid boromandnasab 2
  • Amir Soltani Mohammadi 3
  • Bizhan Haghighati brojeni 4
1 Ph.D Student of Irrigation and Drainage, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Professor of Irrigation and Drainage, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Irrigation and Drainage Department, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
4 Scientific Member, Agricultural and Natural Resources Research Center of Chahar Mahal and Bakhtiari, Shahrekord
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of different irrigation management, a split-split plot design was carried out in a randomized complete block design in Shahrekord Agricultural and Natural Resources Research Center in the growing season of 2018. This experiment consists of two methods of irrigation (surface and subsurface drip irrigation) in the main plots and four irrigation levels (Full irrigation, FI; deficit irrigation, RDI-80; Regulated deficit irrigation, RDI-65; and Partial Root-zone Drying (PRD-75) in subplots, in three replications for potato (Bourren cultivar). The results showed that the effect of different irrigation management on tuber yield, number of tubers per plant, percentage of tubers size, dry matter percentage, normal harvest index, percentage of starch, percentage of soluble sugars, percentage of nitrate and water productivity were significant (P≤0.01). Surface drip irrigation, as compared to irrigation of subsurface drip, increased the yield and water productivity by 7%. For surface irrigation, by increasing the amount of irrigation water from 65% to 100%, the average of starch and nitrate increased 18.8% and 33.6%, respectively and the soluble sugars decreased by 13.8%. With Compared to different irrigation treatments in two irrigation systems, average of maximum yield and normal harvest index for complete irrigation were obtained 50.3 t/ha and 0.48, respectively. In surface irrigation and 〖RDI〗_80 treatment the highest water productivity was achived 12 kg/m^2 which is recommended as a water saving solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regulated deficit irrigation
  • Tuber yield
  • System Irrigation
  • Qualitative Properties potato