اثر مدیریت سیستم‌های آبیاری قطره‌ای زیرسطحی و جویچه‌ای انتهابسته روی متغیرهای رشد و توزیع ریشه در زراعت نیشکر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

2 اهواز- دانشگاه شهید چمران- دانشکده مهندسی علوم آب – گروه آبیاری و زهکشی

3 استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده
در این پژوهش، اثر مدیریت آبیاری قطره‌ای زیرسطحی روی حجم آب مصرفی، متغیرهای رشد و توزیع ریشه، برای بازرویی اول نیشکر در سال زراعی 97-1396 مورد بررسی قرار گرفت. به‌همین منظور، مدیریت آبیاری قطره‌ای زیرسطحی با مدیریت آبیاری جویچه‌ای انتها بسته (به‌عنوان شاهد)، مورد مطالعه قرار گرفتند. در هر مزرعه، سه ایستگاه اندازه‌گیری پارامترهای رشد انتخاب شد و تعداد ساقه‌ها، تعداد برگ‌های سبز، طول و عرض برگ در طول یک متر، در شش نوبت به‌ترتیب 91، 99، 105، 112، 119 و 128 روز پس از برداشت پلنت (کشت سال اول)، شمارش و اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که با اجرای روش آبیاری قطره‌ای زیرسطحی در نیشکر و مدیریت مناسب آن، صرف‌نظر از اعمال عمق کارگذاری یا فاصله مشخص قطره‌چکان‌ها، به‌طور متوسط حدود 31 درصد در مصرف آب آبیاری صرفه‌جویی خواهد شد. تعداد برگ‌ها و طول و عرض برگ در هر دو روش آبیاری اختلاف معنی‌داری با هم نداشتند، ولی تعداد ساقه‌ها و شاخص سطح برگ، در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی، به‌ترتیب در سطح احتمال 95 و 99 درصد اختلاف معنی‌داری با آبیاری جویچه‌ای داشتند. میانگین شاخص سطح برگ در آبیاری قطره‌ای زیر‌سطحی و آبیاری جویچه‌ای به‌ترتیب 1/4 و 7/2 به‌دست آمد و این شاخص، در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی، به‌صورت میانگین 34 درصد بیشتر از آبیاری جویچه‌ای بود. عمق فعال ریشه‌های نگهدارنده به‌صورت عمودی و افقی در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی به‌ترتیب تا 120 و 143 سانتی‌متر و در آبیاری جویچه‌ای تا 100 و 104 سانتی‌متر گسترش داشته و این موضوع نشان می‌دهد که ریشه‌ها در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی حدود 17% و 27% عمیق‌تر و گسترده‌تر از آبیاری جویچه‌ای و در عین حال، ظریف‌تر و افشان‌تر هستند. در آبیاری‌های قطره‌ای زیرسطحی و جویچه‌ای، به‌ترتیب حدود 96% و 98% ریشه‌های عمودی در عمق 60 سانتی‌متری خاک گسترش یافتند.
کلیدواژه: شاخص سطح برگ، گسترش ریشه، نیشکر، آب مصرفی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of subsurface drip irrigation and furrow irrigation management on growth variables and root distribution in sugarcane cultivation.

نویسندگان [English]

  • ali Sheini Dashtegol 1
  • Abd-Ali Naseri 2
  • Saeed Boroomand Nasab 3
1 Irrigation and Drainage, Water Science College, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
2 Professor of Shahid Chamran University of Ahvaz, Faculty of Water Sciences, Address: Ahvaz-Shahid Chamran University- Faculty of Water Engineering - Irrigation and Drainage Group
3 Professor, Department of Irrigation and Drainage Engineering, Faculty of Water Science Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Abstract:
This study aimed in the 2017-2018 year to investigate the effect of subsurface drip irrigation on the volume of irrigation water, growth variables and root distribution for the sugarcane first ratoon. For this purpose, the management of subsurface drip irrigation with closed end furrow irrigation (as control) were studied. Three measurement plots/pilots were selected in each field. Number of plants, number of green leaves, leaf length and width over one meter were counted and measured six times at 91, 99, 105, 112, 119 and 128 days after harvesting of plant, respectively. The results showed that by applying the subsurface drip irrigation in sugarcane and its proper management, no matter the depth of application or the specific space of the emitters, on average about 31% will save on irrigation water. Number of Leaf and leaf length and leaf width were not significantly different in both irrigations. The number of stems and leaf area index in subsurface drip irrigation had significant difference with irrigation in levels of 95 and 99 percent, respectively.
The mean of leaf area index in subsurface drip irrigation and furrow irrigation were 4.1 and 2.7, respectively, and this index, in the subsurface drip irrigation was 34% higher than the average of furrow irrigation. The active depth of preservative roots was up to 120 and 143 cm vertically and horizontally in subsurface drip irrigation and up to 100 and 104 cm in furrow irrigation, respectively. This indicates that the roots in subsurface drip irrigation are about 17% and 27% deeper and wider than furrow irrigation, and also were finer and deeper than the furrow irrigation. In subsurface and furrow drip irrigation, about 96% and 98% of the vertical roots, respectively, were propagated at a depth of 60 cm.
Keywords: Leaf area index, Root extension, Sugarcane, Irrigation water, Sub-surface drip irrigation

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Leaf area index
  • Root extension
  • sugarcane
  • Irrigation water
  • Sub-surface drip irrigation