بررسی اثر آبیاری با روش تلفیق آب دریای خزر و آب شیرین بر خواص فیزیولوژیکی و بهره‌وری آب در گیاه جعفری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب، گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

از آن­جایی که بخش کشاورزی عمده‌ترین مصرف­کننده‌ی منابع محدود آبی کشور است، به کارگیری روش‌هایی به­منظور افزایش راندمان کاربرد آب در این بخش امری ضروری است. از راهکارهای مقابله با بحران آب استفاده از آب‌های نامتعارف در کشاورزی می‌باشد. به­منظور بررسی اثر آبیاری با روش تلفیق آب دریای خزر و آب شیرین بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه جعفری آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با 4 تیمار (اختلاط آب دریای خزر با آب شهری، آبیاری یک در میان با آب دریا و آب شهری، آبیاری نیم در میان آب دریا و آب شهری، آب شهری) تحت شرایط گلخانه‌ای در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با سه تکرار در زمستان سال 1393اجرا شد. نتایج نشان داد که رژیم‌های مختلف آبیاری بر وزن تر و خشک ریشه، ارتفاع ریشه، ارتفاع بوته و وزن خشک اندام هوایی در سطح احتمال یک درصد معنی­دار بوده ولی بر وزن تر اندام هوایی و تعداد برگ در هر بوته در سطح احتمال پنج درصد معنی‌دار بود. تیمار متناوب نیم در میان، متناوب یک در میان و اختلاط آب دریا منجر به کاهش 7/28، 4/26 و 8/55 درصدی عملکرد شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of irrigation with conjunctive Caspian seawater and fresh water on yield and yield components of Parsley (Petroselinum crispum Mill)

نویسندگان [English]

  • saber jamali 1
  • hossien sharifan 2
  • ferasat sajadi 3
1 PhD student, Department of water engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi university of Mashhad
2 Associate Professor, Department of water engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi university of Mashhad
3 PhD student, Department of water engineering, Faculty of soil and water engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Since the agriculture field is the main water consumer, using techniques in order to increasing water use
efficiency is necessary. Another method to counter water crisis is using unconventional water in agriculture
. The
goal of this study was to Effect of irrigation with conjunctive Caspian seawater and fresh water on
yield and
yield components of Parsley
(Petroselinum crispum Mill) in greenhouse condition,the research was done based
in completely randomized design including 3 replications as pot planting in Gorgan University of Agricultural
Sciences and Natural Resources during 2015. The treatments included four levels (mixture of sea water + tap
water, alternate, half alternate and tap water), respectively. The results inducted that the effect of different
irrigation regimes on root fresh and dry weight, root length, shoot length and shoot dry weight were highly
significant (P<0.01), but shoot fresh weight and number of leaves per plant were significant at 5 percent levels
(P<0.05). Half alternate, alternate and mixture of sea water and tap water has resulted to decreasing of yield 28.7,
26.4 and 55.8 percent, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exotic water
  • Half alternate
  • Mixture of sea water
  • Parsley
  • Saline and fresh water conjunction