شبیه‌سازی عددی تأثیر شیب جانبی دیوار کانال اصلی بر الگوی جریان در تلاقی کانال‌های روباز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان


عنوان مقاله [English]

Numerical Simulation of Side Slope Effect of Main Channel Wall on Flow Behavior in Open Channels Junction

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Nikpour 1
  • payam Khosravinia 2
1 استادیار گروه مهندسی آب
2 Assistant Professor of Water Engineering. Department of Water Sciences and Engineering. Faculty of Agriculture. University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.