تاثیر شیب جانبی دیواره تبدیل همگرا بر روی پارامترهای هیدرولیکی امواج ضربه‌ای

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سازه‌های آبی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

4 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی


عنوان مقاله [English]

Effect of Side Slope of Contraction Wall on Hydraulic Parameters of Shock Waves

نویسندگان [English]

  • farinaz Shoja Talatapeh 1
  • davood Farsadizadeh 2
  • ali Hosseinzadeh Dalir 2
  • javad Behmanesh 3
  • mohammad reza Nikpour 4
1 Ph.D. Student of Water Engineering. Department of Water Engineering. University of Tabriz.
2 Professor of Water Engineering. Department of Water Engineering. University of Tabriz.
3 Associated Professor of Water Engineering. Department of Water Engineering. University of Urmia.
4 Assistant Professor of Water Engineering. Department of Water Engineering. University of Mohaghegh Ardabili.