انتخاب مناسب‌ترین معادله‌های تجربی تخمین تبخیر-تعرق گیاه مرجع و واسنجی ضرایب آن‌ها برای منطقه رشت

نویسندگان

1 - دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

4 موسسه تحقیقات برنج کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران


عنوان مقاله [English]

Selection of the best empirical equations to predict reference evapotranspirationand their coefficient calibration in Rasht region

نویسندگان [English]

  • hedieh Pouryazdankhah 1
  • Mohammad Reza Khaledian 2
  • teymoor Razavipour 3
  • mojtaba rezaie 4
1 PhD student of Irrigation and Drainage, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran, h_pyazdankhah@yahoo.com
2 Assistant Professor, Water Engineering Department, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan., Rasht., Iran
3 Assistant Professor,Rice Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht
4 Assistant Professor,Rice Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization