روند توسعه اراضی کشاورزی در حوضه هیرمند افغانستان و چشم‌انداز آن با استفاده از طبقه‌بندی شی‌پایه تصاویر ماهواره‌ای و مدل ژئومد

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری گروه منابع آب دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب، موسسه تحقیقات منابع آب، وزارت نیرو،

4 استاد مرکز سیاست‌های محیط زیستی امپریال کالج لندن،

5 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شریف


عنوان مقاله [English]

The Trend and Future Prospect of Agricultural Land Development in Afghanistan's Helmand River Basin Based on Satellite Images and GEOMOD Method

نویسندگان [English]

  • mahbobeh Zarezadeh 1
  • Saeid Morid 2
  • nemat olah Karimi 3
  • kaveh Madani 4
  • farshad fatemi 5
1 Department of Water Resources Engineering, Tarbiat Modares University
2 Professor, Faculty of Agricultural, Tarbiat Modares University., Tehran., Iran
3 Water Research Institute, Ministry of Energy, Tehran
4 Centre for Environmental Policy, Imperial College London
5 Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology