مقایسه مدل‌سازی عددی و آزمایشگاهی در تخمین ضریب دبی سرریز زیگزاگی: بررسی حالت‌های مختلف جانمایی سرریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Comparison of numerical and laboratory modeling in the estimation of the labyrinth weirs discharge coefficient:Investigating different overflow location modes