بررسی تأثیر توسعه سیستم های نوین آبیاری بر تغییرات سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش پویایی سیستم(مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effect of the development of new irrigation systems to watertable changes Using system dynamics Case study: Nishabur basin