بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح ایستابی کمعمق با استفاده از روشهای قطعی و زمین آمار (مطالعه موردی: اراضی دشت ناز ساری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Spatial and Temporal Variability Analysis of Shallow Water Table Using Deterministic and Geostatistical Methods (Case study: Dashte- Naz of Sari)