بررسی اثر کمی و کیفی آب آبیاری بر عملکرد سویا در استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Effect of Irrigation Water Quality and Quantity on Soybean Yield in Golestan Province