الگوبندی هیدروگراف معرف آبخوان با مدل مفهومی مادفلو و فرامدل شبیه‌ساز شبکه عصبی- فازی (مطالعه موردی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 ارشد

3 دانشیار

چکیده

کاهش نزولات جوی، محدود بودن منابع آب و برداشت روزافزون از آبهای زیرزمینی موجب افت سطح ایستابی دشت‌ها شده است و بنابراین الگوبندی آبهای زیرزمینی به عنوان ابزار کارآمد جهت مدیریت و حفاظت این منابع مطرح می‌باشد. در این مطالعه از اطلاعات آماری ماهانه سطح پیزومتر‌ها برای 5 سال آبی (89-88 تا 93-92) مربوط به سطح 8 پیزومتر آبخوان دشت لور-اندیمشک، استفاده شد. در ابتدا با استفاده از روش تسین، میانگین وزنی هر پیزومتر بدست آمد و سری زمانی تراز آب زیرزمینی دشت که بیانگر هیدروگراف معرف آبخوان منطقه مورد مطالعه است، محاسبه گردید. سپس با استفاده از مدل مفهومی آب زیرزمینی مادفلو و فرا مدل شبیه ساز عصبی-فازی، هیدروگراف معرف آبخوان مدل سازی شد و نتایج با هم مقایسه گردید. نتایج نشان داد که مدل مفهومی مادفلو با ضریب تبیین 7836/0 در مرحله تست نسبت به فرا مدل شبیه ساز عصبی-فازی با ضریب تبیین 6348/0 دارای عملکرد بهتری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hydrograph model representing aquifer with the model of the Madflow and meta model neural-fuzzy network simulator (case study)

نویسندگان [English]

  • mohammad reza golabi 1
  • Massume zeinali 2
  • sohila farzi 2
  • feridon radmanesh 3
1 stu
2 Msc
3 assoc
چکیده [English]

Decreasing atmospheric precipitation, limiting water resources and increasing drainage of groundwater has led to a reduction in the surface of the plain, and therefore an underground water map is an effective tool for managing and protecting these resources. In this study, the monthly statistical data of the surface of piezometers for 5 years water (89-88 to 93-92) related to the 8-pisometer level of the Lower-Andimeshk plain aquifer. At the beginning, using the Tesine method, the weighted average of each piezometer was obtained and the time series of the groundwater level of the plain, which represents the hydrograph of the representative water column of the study area, was calculated. Then, using the concept of groundwater of the Modflow and supermodel of the neuro-fuzzy simulator, the hydrograph represented the aquifer modeling and the results were compared. The results showed that the concept model of Modflow with a coefficient of explanation of 0.736 in the test phase compared to the neuro-fuzzy simulator model with a coefficient of explanation of 0.6348 has better performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrograph representing aquifer
  • Madflow model
  • Modeling
  • Meta model neural-fuzzy Simulator