ارزیابی تاثیر سناریوهای الگوی کشت و توسعه روش‌های آبیاری تحت فشار بر سطح آب‌ زیرزمینی دشت مهران با استفاده از روش پویایی سیستم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

3 آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز ، ایران

چکیده

دشت مهران در دهه های اخیر با افت سطح آب زیرزمینی همراه بوده است. هدف از این پژوهش بررسی سطح آب‌ زیرزمینی دشت مهران با استفاده از روش پویایی سیستم تحت سناریوهای مختلف تغییر الگوی کشت و توسعه روش‌های آبیاری تحت فشار است. پس از تدوین مدل مفهومی، فرضیه‌های دینامیکی تبیین و شبیه‌سازی انجام گردید. پس از صحت‌سنجی مدل، هدف تحقیق در قالب اعمال دوازده سناریو مرکب از سه سناریوی الگوی کشت و چهار سناریوی توسعه آبیاری تحت فشار در منطقه بررسی شد. نتایج نشان داد تغییر الگوی کشت تأثیر قابل توجهی در کاهش افت سطح آب زیرزمینی دشت داشته و از میان الگوهای کشت بررسی‌شده، جایگزینی کلزا بجای یونجه بهترین نتیجه را در پی دارد. همچنین نتایج نشان داد توسعه آبیاری تحت فشار با شیوه بهره‌برداری و راندمان فعلی نه تنها باعث بهبود افت سطح آب زیرزمینی نمی‌گردد، که اثرات منفی کمی هم بر سطح آب زیرزمینی دشت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing crop pattern and pressurized irrigation systems development scenarios on groundwater level in Mehran plain using system dynamics modeling

نویسندگان [English]

  • Abd ALrahim Hooshmand 1
  • Hamzeali Alizadeh 2
  • Zahra Izadpanah 1
  • Ebrahim Darvishi 3
1 Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
2 Faculty of Agriculture Engineering, Ilam University, Iran.
3 Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Mehran Plain has been accompanied by a drop in groundwater levels in recent decades.The aim of this effort was to study the level of groundwater in Mehran plain using the system dynamics method under different scenarios of crop pattern and pressurized irrigation systems development. the conceptual model was designed, dynamic hypotheses were explained and simulation was performed. After verifying the model, the research purpose was evaluated in terms of applying 12 scenarios consisting of three scenarios for crop pattern and four scenarios of pressurized irrigation systems development. Among the crop patterns scenarios, the replacement of canola instead of alfalfa in crop pattern showed the best result in groundwater level in Mehran Plain. Also, the results of this effort showed that the development pressurized irrigation systems in condition current efficiency not only does not improve the groundwater level, but also has a negative effect on the groundwater level of the plain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conceptual model
  • Crop Pattern
  • Pressurized irrigation
  • Simulation
  • Water Table