تاثیر تیمارهای مختلف بیوچار بر مشخصه‌های رطوبت خاک در کم‌آبیاری گیاه ذرت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا

2 مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی ساری

3 ساری گروه مهندسی آب

4 دانشگاه آزاد کرج

5 بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

چکیده

هدف اصلی آبیاری جبران کمبود آب قابل استفاده برای گیاه و هدف کم‌آبیاری، صرفه‌جویی در مصرف آب است. وضعیت خاک که امکان رشد ریشه گیاه را فراهم می‌کند نیز بر جذب آب تاثیر دارد. یکی از افزودنی‌های خاک با هدف بهبود حاصلخیزی آن، بیوچار است. این تحقیق، به منظور مقایسه تاثیر کم‌آبیاری بخشی ریشه گیاه ذرت در شرایط افزودن 6 و 12 تن در هکتار بیوچار باگاس نیشکر و بدون بیوچار بر مشخصه‌های رطوبتی خاک با بافت لومی انجام شد. این طرح در قالب بلوک‌های کامل تصادفی به‌صورت کرت‌های خرد شده با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی بنیاد شهید و امور ایثارگران واقع در احمدآباد مستوفی تهران انجام شد. نتایج نشان داد تیمار آبیاری کامل دارای بیشترین مقدار رطوبت اشباع خاک و آب در دسترس بود که اختلاف معنی‌داری با مقدار آن در تیمارهای کم‌آبیاری 55 و 65 درصد داشت. از طرف دیگر، در خاک مربوط به تیمارهای کم-آبیاری، در مکش‌های کم و نزدیک نقطه اشباع، بیشترین میزان رطوبت حجمی خاک مربوط به تیمار مصرف 12 تن در هکتار بیوچار بود. همچنین، تیمار مصرف 12 تن در هکتار بیوچار، دارای بیشترین مقدار آب قابل جذب و آب در دسترس بود که به‌ترتیب 24 و 15 درصد و 6/18 و 8/9 درصد از مقادیر آن‌ها در تیمارهای بدون مصرف بیوچار و 6 تن در هکتار بیوچار بیشتر بود. بنابراین، بیوچار می‌تواند به نحو موثری توانایی خاک در نگهداری آب را بهبود بخشد. این شرایط باعث بهبود عملکرد دانه محصول ذرت و کاهش اثرات خشکی در کم‌آبیاری شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Rates of Biochar on Soil Moisture Characteristics under partial root zone drying of maize

نویسندگان [English]

  • Maryam Dehghani 1
  • Ali Shahnazari 2
  • M Z Ahmadi 3
  • mohamad Ardakani 4
  • ali ghadami firouzabadi 5
1 sanru
2 Sanru
3 Sanru
4 Azad
5 Department of Agricultural Engineering Research, Hamedan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization,
چکیده [English]

The main purpose of irrigation and partial root zone drying is to overcome soil moisture deficit in root zone for plant use and water saving, respectively. In addition, one of the soil amendments to increase soil fertility is biochar, which affects the amount of water abstraction in the root zone. The aim of this study was to evaluate the effect of partial root zone irrigation of maize under different level of biochar (6 and 12 ton ha-1) on the moisture characteristics and soil water content of loamy texture. The project was done in Ahmadabad Mostofi research farm in Tehran. This project was complete block design under split plot with three replicates. The results showed that full irrigation treatment had the highest amount of soil saturation moisture and available water, which had a significant difference with partial root zone irrigation (PRD) treatments. On the other hand, in the soil of PRD, under low matric potential and near saturation level, the maximum of soil moisture content was related to 12 ton per ha treatment of biochar. In addition, this treatment had the highest amount of available water and water content that were 24 and 15 % and 18.6 and 9.8 %, respectively, higher than 0 and 6 ton ha-1 biochar treatments. Therefore, the biochar can effectively improve the soil ability to maintain water. This condition has improved the maize yield under partial root zone irrigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extractable water
  • Maize yield
  • Partial Root Zone Drying
  • Saturated water content
  • soil moisture retention curve