مقایسه نتایج تخمین تبخیروتعرق واقعی گیاهان زراعی و باغی حاصل از الگوریتم‌های SEBS و SEBAL (مطالعه موردی: دشت قزوین)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

3 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

تخمین دقیق تبخیروتعرق واقعی گیاهان زراعی و باغی یکی از چالش‌های بزرگ در حوزه های بزرگ مقیاس است. معادلات زیادی برای تخمین تبخیروتعرق وجود دارد، اما مقادیر بدست آمده از آنها منحصر به موقعیت ایستگاهی است که داده های هواشناسی از آن تامین شده است و نتایج آن در مقیاس مکانی قابل اعتماد نیست. هدف از این تحقیق ارزیابی تخمین تبخیروتعرق واقعی در دشت قزوین با استفاده از تصاویر سنجنده‌های MODIS و ETM+ و الگوریتم‌های بیلان انرژی SEBS و SEBAL است. نتایج الگوریتم‌ها با داده‌برداری‌های لایسیمتری در سال‌های 1380 و 1381 مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج آماری نشان داد، سنجنده ETM+ در هنگام کاربرد الگوریتم SEBAL با مقدار58/0r=، 29/1 RMSE=،38/1 ESE=، 11/0 CRM= میلیمتر در روز و سنجنده MODIS در شرایطی که از الگوریتم SEBS استفاده شود با مقدار88/0 r=، 55/1= RMSE، 14/0=CRM ، 6/1 ESE= میلیمتر در روز برآورد دقیق‌تری از تبخیروتعرق را ارائه میکنند. ضمناً الگوریتم SEBS در مقایسه با SEBAL به دلیل عدم نیاز به انتخاب پیکسل‌های سرد و گرم ارجحیت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison Result of Evaluating Actual Evapotranspiration of Crops and Orchards by SEBS and SEBAL Alghorithms (Case study: Qazvin plain)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Firuzi Nezam Abadi 1
  • Abbas Kaviani 2
  • Mahnoosh Moghadasi 3
  • Bahareh Bahman Abadi 4
1 Ms.C graduated on Irrigation and Drainage Eng., Water Eng. Dept., Agricultural and Natural Resources, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 assistant professor water Eng. Dept., Agricultural and natural resources Faculty, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
3 assistant professor water Eng. Dept., Agricultural and natural resources Faculty, Arak University, Arak, Iran
4 Ms.C graduated on irrigation and drainage Eng., Water Eng. Dept., Agricultural and Natural resources Faculty, Imam Khomeini international university, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Water crisis is one of the biggest challenges facing today’s societies so evaluating actual crops evapotranspiration is really vital in water management, specially in areas facing with water scarcity. There are different methods for estimating evapotranspiration, but their performance is different in each climate.
Accordingly, the purpose of this study is to evaluate actual evapotranspiration in Qazvin plain base on satellite imageries of MODIS, Landsat7 (ETM+) and surface energy balance alghorithms, SEBAL and SEBS. The results were evaluate and compare with Lysimetric data in 2001 and 2002.
The statistic results shows that, by using ETM+ sensor in Landsat7 satellite, SEBAL alghorithms with regression coefficient (r=0/85), RMSE=1/29 mm/day, ESE=0/11 mm/day and SEBS alghorithms in MODIS imageries with regression coefficient (r=0/88), RMSE=1/55 mm/day, CRM=0/14 and ESE=1/6 mm/day would have more accurate results.
Base on statistics analysis results and satellite imageries, in evaluating actual evapotranspiration the SEBAL alghorithms is more accurate and satisfying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lysimeter
  • Satellite Imageries
  • MODIS
  • Landsat7