بررسی خروجی مدلهای پیشبینی عددی تحت سناریوی RCP4.5 درپیشبینی خشکسالیهای هواشناسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigating the Output of Numerical Prediction Models under RCP4.5 Scenario for Forecasting Meteorological Droughts