ارزیابی و شبیه‌سازی کیفی رودخانه تالار با استفاده از مدل QUAL2KW

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب

2 گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران

3 گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

افزایش تقاضای آب، بروز خشکسالی و تغییرات اقلیمی، گسترش منابع آلاینده علاوه بر تهدید اکوسیستم آبی، تامین نیاز ‌آب شرب و کشاورزی اراضی پایاب را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هدف از این پژوهش، شناخت وضعیت کیفی آب رودخانه تالار به‌منظور بررسی اثر استفاده از آب این رودخانه برای آبیاری اراضی پایین‌دست می‌باشد. بر این اساس، با استفاده از مدل شبیه‌سازی عددی کیفی (QUAL2KW)، روند تغییر پارامترهای مهم کیفی آب نظیر اکسیژن محلول (DO)، اکسیژن‌خواهی بیولوژیکی کربنی (CBODu)، اسیدیته (pH)، هدایت الکتریکی (EC)، نیترات (NO3-) و فسفات (PO43-) در رودخانه تالار استان مازندران بررسی شد. نتایج حاصل از شبیه‌سازی کیفی رودخانه تالار نشان داد که مدل QUAL2KW برآورد مناسبی از شرایط کیفی رودخانه ارایه می‌دهد. دقیق‌ترین شبیه‌سازی با کمترین خطای میانگین مربعات (017/0) و میانگین مربعات خطای (139/0) میلی‌گرم بر لیتر مربوط به پارامتر pH در ماه بهمن بود. همچنین کمترین دقت در شبیه‌سازی پارامتر CBODu، در ماه آبان با ضریب تغییر خطای میانگین مربعات (45/0) و میانگین مربعات خطای (5/4) میلی‌گرم بر لیتر برآورد شد. بیشترین تغییرات افزایشی در روند نمودارها، در خروجی شهرهای قائم‌شهر و کیاکلا رخ داد که می‌تواند ناشی از تاثیر ورود فاضلاب و شیرابه‌ی زباله این دو شهر به رودخانه تالار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Simulation of Talar River Quality by using QUAL2KW Model

نویسندگان [English]

  • zohre hashemi 1
  • Mohammad Ali Gholami Sefidkouhi 2
  • khalegh ahmadi 3
1 water engineering department
2 Water Engineering Department, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University. Sari., Iran
3 water engineering department
چکیده [English]

Increasing of water demand, drought and climate changes, the development of contaminated resources, in addition to the threat of the ecosystem, affects the supply of drinking water and agriculture. The use of QUAL2KW as a qualitative numerical simulations model, water quality parameters changing such as dissolved oxygen (DO), biological oxygen (CBODu), acidity (pH), electrical conductivity (EC), nitrate (NO3-) and phosphate (PO43-) had studied in Talar River. The accuracy of predicted DO and pH parameters is better than the others. The most accurate simulation was occurred with the lowest coefficient of variation mean square error (0.017) and mean square error (0.139 mg/l) of pH parameter in February and also lowest accuracy in the simulation with maximum coefficient of variation mean square error (0.45) and mean square error (4.5 mg/l) of BODu parameter in November and most changes in the trend chart occurred in Ghaemshahr and Kiakola output Which could be due to the impact of the waste water coming from the two cities into the river. In general, the results of the river's simulation showed that the qualitative model QUAL2KW gives proper estimation of the river's quality conditions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calibration
  • Pollution Sources
  • Simulation Model
  • Water Quality