کاربرد سامانه مدیریت بهینه شبکههای توزیع آب در فرآیند کالیبراسیون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

2 استاد گرو مهندسی آب، دانشکد کشاورزی، دانشگا ارومیه

3 دانشیار گرو مهندسی آب، دانشکد کشاورزی، دانشگا فردوسی مشهد

4 دانشیار دانشکد ه مهندسی و کامپیوتر، دانشگاه لندن غرب انگلستان


عنوان مقاله [English]

The Application of Optimal Management System of Water Distribution Networks in the Calibration Process

نویسندگان [English]

  • AliReza Moghaddam 1
  • Hossein Rezaei 2
  • Ali Naghi Ziaei 3
  • Kurosh Behzadian 4
1 Ph.D. Department of Water Engineering, College of Agriculture, Urmia University
2 Professor, Department of Water Engineering, College of Agriculture, Urmia University
3 Associate Professor, Department of Water Engineering, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
4 Senior Lecturer, School of Computing and Engineering, University of West London, London W5 5RF, U.K.