بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه دشت ورامین با استفاده از مدل SWAT

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشیده کشداورزی، دانشدگاه تربیدت مدرس، تهرار

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشدیده کشداورزی، دانشدگاه تربیدت مددرس، تهرار

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشیده کشداورزی، دانشدگاه تربیدت مددرس، تهرار

چکیده

این پژوهش آثار ناشی از تغییر اقلیم بر دما، بارندگی و رواناب در دوره­های آتی با کمک مدل آماری LARS-WG و مدل مفهومی هیدرولوژیکی SWAT تحت سناریوهای اقلیمی A1B، A2 و B1 مورد ارزیابی قرار می­دهد. ابتدا به منظور تولید داده­های هواشناسی دوره آتی در حوضه مطالعاتی مدل LARS-WG مورد واسنجی قرار گرفت و ضریب تغییرات دمای حداقل، دمای حداکثر و بارش برای دوره­های آتی به عنوان وردی­های مدل SWAT شبیه­سازی شد. نتایج مدل LARS-WG نشان داد که دمای حداقل و حداکثر در دوره­های آتی افزایش خواهد یافت و نه تنها در مقدار بارش بلکه در الگوی بارش نیز تغییراتی رخ خواهد داد. سپس شبیه­سازی رواناب به صورت ماهانه و به وسیله مدل SWAT انجام شد. برای واسنجی و اعتبارسنجی از نرم­افزار SWAT-CUP و الگوریتم SUFI-2 استفاده شد. ضریب نش- ساتکلیف  و ضریب تعیین  برای دوره واسنجی 58/0 و 65/0 و دوره اعتبارسنجی 49/0 و 5/0 به­دست آمد. سپس با معرفی میانگین نتایج ریزمقیاس شده به مدل SWAT تغییرات رواناب خروجی از حوضه در طی دوره­های 2011-2030، 2046-2065 و 2080-2099 شبیه­سازی گردید. نتایج نشان داد که رواناب در دوره 2011-2030 تحت هر سه سناریو در فصول بهار و تابستان افزایش خواهد یافت و در فصول پاییز و زمستان کاهش می­یابد. همچنین میزان رواناب در دوره­های 2046-2065 و 2080-2099 در فصول پاییز و زمستان افزایش و در فصول بهار و تابستان کاهش خواهد یافت. این جابجایی فصلی در رواناب ناشی از اثرات تغییر اقلیم به شکل افزایش دما، تغییر الگوی بارش و ... می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Climate Change Impacts on Water Resources in Varamin Plain Basin Using SWAT Model

نویسندگان [English]

  • Negar Shahvari 1
  • Sadegh Khalilian 2
  • Habibollah Mosavi 3
  • Abolghasem Mortazavi 3
1 Ph.D. Candidate of Agricultural Economics, Tarbiat Modares University, Tehran
2 Associate Professor, Faculty of Agricultural Economics, Tarbiat Modares University, Tehran
3 Associate Professor, Faculty of Agricultural Economics, Tarbiat Modares University, Tehran