بررسی اثرات سیاستهای کاهش مصرف منابع آب بر توسعه پایدار کشاورزی در دشت قروه استان کردستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورززی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی اثرات سیاست­های مختلف کاهش مصرف آب (افزایش قیمت آب، سهمیه­بندی و تلفیق این دو سیاست) بر اساس معیارهای اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی در راستای پایداری کشاورزی دشت قروه می­باشد. هرکدام از این سیاست­ها در سه سطوح 10، 20 و 30 درصد و برای شبیه­سازی الگوی کشت اراضی منطقه موردمطالعه از الگوی برنامه­ریزی ریاضی اثباتی (PMP) استفاده شد. سپس به­منظور محاسبه وزن شاخص­های اصلی و زیرشاخص­های آنها از روش AHP استفاده شد و در مرحله نهایی با استفاده از رهیافت TOPSIS سناریوهای اعمال­شده رتبه­بندی و بهترین سناریو انتخاب گردید. نتایج تحقیق نشان داد که سناریوهای موردبررسی، موجب کاهش کل سطح زیرکشت مزرعه، سود ناخالص و کاهش مصرف آب مصرفی شده است. همچنین نتایج نشان داد که سناریوی افزایش قیمت آب برای حفظ و پایداری منابع آب منطقه نسبت به سناریوهای دیگر چندان تأثیرگذار نیست و تنها هزینه کشاورزان را افزایش داده است، اما سیاست سهمیه­بندی و تلفیقی به­عنوان یک سیاست مؤثر توصیه می­شود. همچنین نتایج حاصل از وزن­دهی شاخص­های اقتصادی (7/36)، اجتماعی (2/23) و زیست­محیطی (1/40) نشان داد که شاخص زیست­محیطی دارای بیشترین اهمیت می­باشند. از طرفی دیگر نتایج حاصل از رتبه­بندی نشان داد که سناریوی S7 (افزایش 10 درصد قیمت آب توأم با کاهش 10 درصد آب قابل دسترس) به عنوان سناریوی برتر و بهترین وضعیت پایداری در کشاورزی معرفی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Water Reduction Policies on Sustainable Development of Agricultural Sector in Ghorveh Plain of Kurdistan Province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Asaadi 1
  • Hamed Najafi Alamdarlo 2
1 Ph.D. Student, Agricultural Economics Department, Tarbiat Modares University
2 Assistant Professor of Agricultural Economics, TMU