کاربرد بیوچار و سطوح تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند

2 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 استادیارگروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، بیرجند، ایران

4 استادیار گروه علوم ومهندسی آب ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه بیرجند

چکیده

بیوچار از جمله مواد آلی است که به دلیل دارا بودن خاصیت پایداری بالا، در سال‌های اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی اثر بر هم‌کنش سطوح تنش آبی و سطوح مختلف کاربرد بیوچار بر خصوصیات رشد و عملکرد گیاه دارویی زنیان در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی و بصورت اسپلیت‌پلات با تیمار آبیاری در دو سطح (I1 و I2: بترتیب آبیاری با تأمین 100 و 50 درصد نیاز آبی) تیمار بیوچار در سه سطح (C1 و C2 و C3: بترتیب استفاده از بیوچار در سطوح 9، 5/22 و 45 تن در هکتار) با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام گردید. تحت اثر بر هم‌کنش بیوچار و سطوح تنش آبی، بترتیب بیشترین و کمترین مقادیر ارتفاع بوته 548/0 و 454/0 متر، وزن تر و خشک، وزن صد دانه برحسب گرم 38/11، 77/7، 02/3، در مقابل 9/8، 06/6 و 5/2 گرم، وزن کل دانه ها بر حسب کیلوگرم 08/0 در مقابل 057/0 و عملکرد دانه 44/1602 و 22/1148 کیلوگرم بر هکتار و کارآیی مصرف آب 226/0 و 220/0 کیلوگرم بر مترمکعب حاصل شد. کاربرد بیوچار در سطح 45 تن در هکتار و خصوصاً تحت اثر آبیاری کامل می‌تواند منجر به حداکثر میزان عملکرد و خصوصیات رشد زنیان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of biochar application and water tensin levels on yield and yield components of medicinal plant (Trachyspermum ammi.)

نویسندگان [English]

  • abbas khashei 1
  • Ali Shahidi 2
  • Mostafa Yaghoobzadeh 3
  • mehdi dastourani 4
1 university of birjand, Avini street, birjand city, soth khorasan province,iran
2 Assosiate professor Department Water Engineering University of Birjand ., Birjan., Iran
3 Assistant Professor, Department of Science and Water Engineering, University of Birjand., Birjand., Iran
4 Assistant Prof., Dept. of Water Engineering, University of Birjand
چکیده [English]

Biochar is a kind of organic materials which has high stable properties, that are attracted the attention of researchers in recent years. This research was conducted with the aim of investigating the effect of interaction of water stress and various biochar levels on growth and yield characteristics of medicinal plant was done in a completely randomized block design as split plot with irrigation treatment at two levels (I1 and I2: Irrigation respectively. By providing 100% and 50% water requirement), biochar treatment were used at three levels (C1, C2 and C3: biochar use at levels of 9, 22.5 and 45 ton/ha) with three replications at the research farm of the Faculty of Agriculture, University of Birjand. Under the interaction influence of biochar and water stress, respectively, the highest and lowest plant height was 0.548 and 0.445, fresh and dry weight, 100 seed weight, 11.38, 7.77, 3.2, Versus 8.9, 6.06, 2.5 gr and the total grain weight, was 0.88 kg versus 0.057 kg, and the grain yield was 602.41 and 1148.2 kg / ha, and the water use efficiency was 0.286 and 220.0 kg / m3 An biochar application at a level of 45 tons per hectare, and especially under the influence of complete plant irrigation, can lead to maximum yield and growth characteristics of the plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ajqon
  • Birjand
  • water stress
  • medecian Herb