بررسی راندمان مصرف و بهره‌وری آب در سیستم کشت دوم و کشت راتون در شهرستان ساری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران پردیس ابوریحان

2 مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی ساری

3 دانشیار مهندسی آب دانشگاه تهران پردیس ابوریحان

چکیده

با توجه به بحران خشکسالی و مصرف بالای آب در اراضی شالیزاری، ارایه راهکارهایی جهت افزایش راندمان‌های آبیاری می‌تواند بسیار مفید باشد. از طرفی یکی از روش‌های افزایش بهره‌وری در کشاورزی توسعه کشت دوم و کشت راتون می‌باشد که بر اقتصاد خانوارهای روستایی نقش موثری دارد. بنابراین تعیین مقدار آب مورد نیاز کشت دوم برنج و کشت راتون برای برنامه‌ریزی منابع آب ضروری است. این پژوهش، در استان مازندران، منطقه خزرآباد شهرستان ساری، برای واریته زودرس طارم محلی طی دو فصل زراعی در سال‌های 1395 و 1396 همچنین کشت راتون در سال 1396 اجرا گردید. برای اندازه‌گیری دبی‌های ورودی و خروجی به تیمارها از سرریز مثلثی و برای تعیین نیاز آبی مزارع از سه عدد لایسیمتر استفاده شد. راندمان مصرف آب و بهره‌وری از آب در کل فصل زراعی در هر یک از تیمار‌ها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان ‌داد که بیشترین راندمان مصرف در کشت راتون به میزان 61% اندازه‌گیری شد. میزان راندمان مصرف در کشت راتون به میزان39% نسبت به کشت دوم 1395و 42% نسبت به کشت دوم سال 1396 افزایش یافت. میزان بهره‌وری آب در کشت دوم سال های 1395 و 1396 و کشت راتون سال1396 به ترتیب 51%، 33% و40% محاسبه گردید. لذا در مناطقی که دارای میزان مناسبی از بارندگی در زمان کشت دوم و کشت راتون باشد می‌توان کشت دوم برنج و کشت راتون را توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of water use efficiency and water productivity in second cultivating system and Ratoon cultivation in Sari

نویسندگان [English]

  • Maryam Babayi 1
  • Ali Shahnazari 2
  • Mahmood Mashal 3
  • Behzad Azadegan 3
1 Master student of Water Resources Engineering, College of Aburaihan, University of Tehran
2 Sanru
3 Associate Professor of Water Engineering Department, College of Aburaihan, University of Tehran
چکیده [English]

Considering the drought crisis and high consumption of water in paddy fields, it is useful to present strategies in order to increase irrigation efficiencies. However, one of the methods to increase productivity in the agricultural development of cropping and ratoon culture that has an important role in the economy of rural households. Therefore, it is necessary to determine the amount of water needed for the second cultivation of rice and the cultivation of ratoon for water resources planning. This study was conducted in Mazandaran province, Sari. The local Tarom early varieties during two crop seasons in 1395 and 1396 years of regional ratoon also was conducted in 1396. To measure the input and output flows, triangular overflow was applied to the treatments and three lysimeters were used to determine the water requirement of the fields. Water use efficiency and water productivity were investigated in each treatment season. The results showed that the highest consumption efficiency was measured at 61% in ratoon cultivation. The water use efficiency in ratoon cultivation increased by 39% compared with the second cultivation of 1395 and 42% compared to the second cultivation of 1396. Water productivity in the second cultivation of 1395 and 1396 and ratoon cultivation in 1396 was 51%, 33% and 40%, respectively. Therefore, in areas with enough rainfall during the second cultivation and cultivation of ratoon, second cultivation of rice and rattan culture can be recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lysimeter
  • regional Tarom
  • Khazar Abad