بهره‌وری عوامل تولید محصول سیر در دو سامانه آبیاری بارانی و سطحی در استان همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارپژوهش بخش تحقیقات اقتصادی،اجتماعی وترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی، همدان، ایران

2 استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران.

چکیده

استان همدان یکی از مناطق مستعد کشت سیر در ایران است، بطوریکه این محصول از منابع درآمدزا در این منطقه به شمار می‌آید. به دلایل کشت سنتی و عدم استفاده از روش های جدید تولید، بهره‌وری عوامل تولید در تولید این محصول در حد قابل قبولی نیست. از آنجایکه افزایش تولید از طریق افزایش سطح زیر کشت با محدودیت هایی از جمله محدودیت منابع آبی مواجه است. لذا با افزایش بهره‌وری نهاده‌ها بالاخص نهاده آب می توان به افزایش تولید دست یافت. در این خصوص مطالعه بهره‌وری عوامل تولید بسیار حایز اهمیت است. لذا این مطالعه با هدف اندازه‌گیری بهره وری عوامل تولید محصول سیر در دو روش آبیاری سطحی و بارانی در استان همدان صورت گرفت. داده‌های مورد نیاز این مطالعه از طریق پرسشنامه ازمیان 145 سیرکار دو شهرستان بهار و همدان در سال زراعی 1396 جمع‌آوری شد. جهت تعیین تابع عملکرد مناسب در دو روش آبیاری سطحی و بارانی به‌ترتیب از تابع ترانسنتدنتال و ترانسلوگ استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بهره‌وری آب، بذر، کود شیمیای، سموم شیمیایی و کارگر در سیستم آبیاری بارانی به طور قابل توجهی بالاتر از سیستم آبیاری سطحی است و در روش آبیاری بارانی از نظر مصرف آب، کشاورزان بسیار منطقی‌تر عمل می‌کنند. بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی در دو روش آبیاری بارانی و سطحی به ترتیب 6/2، 76/1 کیلوگرم در هر مترمکعب آب ورودی به مزرعه و 128932 و 87146 ریال در هر متر مکعب آب محاسبه شد، بنابراین بطور متوسط بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی تولید سیر در روش آبیاری بارانی حدود 48 درصد بیش از روش آبیاری سطحی است. مجموع کشش عوامل تولید نشان داد که در روش آبیاری بارانی پتانسیل بالایی برای افزایش تولید نسبت به روش آبیاری سطحی وجود دارد. کشاورزان سیرکار از آب، کود شیمیایی و بذر به میزان بهینه استفاده می کنند، اما از سموم شیمیایی در هر دو روش آبیاری و از نیروی کار در روش آبیاری سطحی بیش از میزان بهینه استفاده می‌کنند. لذا برای استفاده بهتر از عوامل تولید و افزایش سودآوری مزرعه لازم است که در در دو روش آبیاری مصرف سموم شیمیایی کاهش و در روش آبیاری سطحی نیروی کار نیز کمتر استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Productivity of garlic production factors in sprinkler and surface irrigation systems in Hamadan province

نویسندگان [English]

  • Seiied Mohsen Seyedan 1
  • Ali Ghadami Firouzabadi 2
1 Economic, Social and Extension Research Department, Hamedan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Hamedan, Iran
2 Assistant Prof, Department of Agricultural Engineering Research, Hamedan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization,
چکیده [English]

Hamedan province is one of the suitable areas for growing garlic, So that This product is considered as a source of income in this region. Due to traditional cultivation and And no use of new methods, productivity of production factors in producing this product are not acceptable. Since increased production by increasing the cultivated area is faced With limitations such as Water Resources limitation. Therefore, by increasing the productivity of inputs Particularly the water can be achieved by increasing production. In this regard, the study of the productivity of production factors is very important. Therefore, this study aimed to measure the productivity of production factors in two surface and sprinkler irrigation methods in garlic production in Hamedan province. The required data of this study were collected by a questionnaire from 145 of garlic farmers in Bahar and Hamedan city in 2017. In order to determine the proper yield function in both surface and sprinkler irrigation methods, the Transcendental and Translog function were used respectively. The results of this study showed that the productivity of all production factors, especially water in sprinkler irrigation system, is significantly higher than surface irrigation system. Farmers in sprinkler irrigation method are more logical in terms of water use. Physical and economic productivity of water in sprinkler and surface irrigation is 2.6, 1.76 kg per cubic meter of water and 128932 and 87146 rials per cubic meter of water, respectively. Thus, on average, the physical and economic productivity of garlic production in sprinkler irrigation is 48 percent higher than surface irrigation. Total stretch of production factors Showed that the sprinkler irrigation method has a high potential for increasing production compared to surface irrigation methods. garlic farmers use water, fertilizer and seeds optimally, but use chemical pesticides in both irrigation methods and Labor force in surface irrigation method More than the optimal amount of use. Farmers use water, fertilizer and seed optimally, but use chemical pesticides in both irrigation methods and the workforce in surface irrigation method More than the optimal amount of use. Therefore, in order to better utilize the factors of production and increase the profitability of the farm, it is necessary to reduce the use of chemical pesticides in both irrigation methods and to use less labor in surface irrigation method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Garlic
  • Physical productivity
  • transcendental
  • Translog