بررسی تاثیر مقادیر و مصرف تقسیطی نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای بر کارآیی مصرف آب و کود در ذرت دانه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی/ دانشگاه ارومیه

2 استاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

3 دانشیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس

4 استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

5 استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

کودآبیاری روشی مؤثر برای افزایش کارآیی مصرف آب و کود است. در پژوهش حاضر، آزمایش‌ مزرعه‌ای به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار با هدف بررسی اثر مصرف تقسیطی نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای بر کارآیی مصرف آب و کود اوره، عملکرد و برخی صفات زراعی ذرت دانه‌ای انجام گردید. شش تیمار کودآبیاری متشکل از دو سطح تقسیط کود (سه و چهار تقسیط) و سه سطح کودی (100، 80 و 60 درصد نیاز کودی) با روش کوددهی دستی مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کاربرد نیتروژن در چهار تقسیط منجر به عملکرد دانه بیشتری شده است. علاوه‌بر این در تیمارهای کودآبیاری با مصرف کود کم‌تر نسبت به روش پخش سطحی کود، کارآیی مصرف آب و کود افزایش یافت. بیش‌ترین عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب در تیمار سه تقسیطی با سطح کودی 100 درصد به‌دست آمد، درحالی‌که تفاوت معنی‌داری از لحاظ عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب بین این تیمار و تیمار چهار تقسیطی با سطح کودی 60 درصد وجود نداشت. لذا بر اساس نتایج حاصل، با کاربرد 60 درصد توصیه کودی طی چهار تقسیط، ضمن دست‌یابی به عملکرد مطلوب، از آلودگی زیست محیطی نیز کاسته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Amount and Split Application of Nitrogen in Furrow Fertigation of Corn on the Water and Fertilizer Use Efficiency

نویسندگان [English]

  • FARID FEIZOLAHPOUR 1
  • Fariborz Abbasi 2
  • Mehdi Kouchakzadeh 3
  • Rajab Choukan 4
  • Mohammad nabi Gheibi 5
1 Ph.D Student of Irrigation and Drainage Engineering , Faculty of Agriculture Urmia University
2 Agricultural Engineering Research Institute, AERI
3 Associate Professor of Irrigation and Drainage Engineering, Faculty of Agriculture, TarbiatModares University
4 Professor of Seed and Plant Improvement Research Institute (SPII)
5 Assistant Professor, Soil and Water Research Institute (SWRI)
چکیده [English]

Fertigation is an effective method to increase water and fertilizer use efficiencies. In present study, a field experiment was carried out factorially in a randomized complete block design with four replicates to evaluate the effects of furrow fertigation on water and fertilizer use efficiencies, yield and yield components of corn. Six fertigation treatments combining two fertilizer split levels (3 and 4 splits) and three levels of urea fertilizer (60, 80 and 100% of required fertilizer) were compared with broadcast fertilization. The results showed that application of nitrogen in four splits, provided more grain yield. Besides, by consuming low fertilizer in the fertigation treatments due to broadcast fertilization method, water and fertilizer use efficiencies were increased. The highest grain yield and water use efficiency were achieved in the three split treatment with 100% level, while there were no significant differences of grain yield and water use efficiency between this treatment and the four split treatment with 60% level. Therefore, by applying 60 percent of required fertilizer in four splits, while achieving optimal performance, the level of environmental pollution will be reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn
  • Fertigation
  • Surface irrigation
  • Yield
  • Water Use Efficiency