کلیدواژه‌ها = صادرات
بررسی راهبرد تجارت آب مجازی محصولات زراعی و باغی در ایران

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 750-762

نرگس صالح نیا؛ مهدی باستانی


مبادله آب مجازی به منظور بهبود بهره‌وری در مصرف آب (مطالعه موردی استان کرمان)

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 325-335

ابوالفضل غلامحسین پور جعفری نژاد؛ امین علیزاده؛ علی نشاط؛ محبوبه ابوالحسنی زراعتکار