کلیدواژه‌ها = اعتبارسنجی
کاربرد الگوریتم‌ هوشمند جهش قورباغه جهت واسنجی چند مدل تابش با هدف ارتقای دقت برآورد تبخیرتعرق مرجع در دو نمونه اقلیمی ایران

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 267-279

سیده نفیسه بنی هاشمی دهکردی؛ بهرام بختیاری؛ کورش قادری؛ محمد مهدی احمدی


مقایسه کارایی دو مدل دیست و آکواکراپ در شبیه سازی عملکرد گندم

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 223-233

محمدرضا امداد؛ آرش تافته


مدل‌سازی رواناب حوضه آبخیز اترک با استفاده از الگوریتم SUFI-2 مدل SWAT

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 678-690

محمدرضا اکبرزاده؛ سعیدرضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی