کلیدواژه‌ها = درون‌یابی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی غلظت فلزات سنگین در آب های زیرزمینی به روش زمین آماری (مطالعه موردی معدن سنگ آهن گل گهر)

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 875-890

رضا دهشیبی؛ فاطمه شیرزادی؛ عباس خاشعی سیوکی


3. تهیه نقشه‌های نیاز آبی ذرت با مقایسه روش‌های زمین‌آماری و قطعی

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 708-721

محمد اسماعیل کمالی؛ علیرضا فرید حسینی؛ حسین انصاری؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی


4. بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح ایستابی کمعمق با استفاده از روشهای قطعی و زمین آمار (مطالعه موردی: اراضی دشت ناز ساری)

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 192-201

جمال عباس پلنگی؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ مریم عبدی مفتی کلائی


5. ارزیابی دو روش تهیه نقشه‌های تغییرات مکانی تبخیر-تعرق مرجع

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 221-232

محمد اسماعیل کمالی پاشاکلایی؛ علیرضا فرید حسینی؛ حسین انصاری؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی