بررسی اثر افزودن کود بر ضریب گیاهی، رشد ریشه و اندام هوایی ذرت علوفه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران،تهران، ایران

2 استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه آبیاری و زهکشی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر افزودن کود بر ضریب گیاهی، عملکرد اندام هوایی و صفات ریشه‌ای ذرت آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار بدون افزودن کود و افزودن یک و دو درصد کود به خاک در سه بافت خاک لوم رسی سیلتی، لوم و لوم شنی و در سه تکرار در مزرعه آزمایشی در بخش جی و قهاب شهرستان اصفهان به اجرا در آمد. به منظور تعیین تبخیر-تعرق گیاه مرجع از روش تشت تبخیر و جهت تعیین تبخیر-تعرق واقعی از روش بیلان حجمی آب خاک با استفاده از میکرولایسیمتر زهکش‌دار استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که افزودن کود به خاک موجب افزایش ضریب گیاهی ذرت در همه مراحل رشد بجز مرحله ابتدایی رشد گیاه می­شود. بیشترین و کمترین تاثیر افزودن کود بر افزایش ضریب گیاهی مرحله میانی رشد ذرت به ترتیب 8/37 درصد در خاک لوم با افزودن دو درصد کود و 3/18 درصد در خاک لوم شنی با افزودن دو درصد کود بدست آمد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن کود به خاک در هر سه نوع خاک موجب افزایش معنی‌دار صفات اندام هوایی (وزن تر و خشک کل اندام هوایی، وزن خشک برگ، ساقه و بلال، ارتفاع گیاه و فاصله گره‌ها) ذرت می شود لیکن بر صفات ریشه‌ای ذرت تاثیر معنی‌داری نداشت. بیشترین افزایش وزن تر و خشک اندام هوایی ذرت در خاک لوم به ترتیب برابر 3/46 و 2/55 درصد با افزودن دو درصد کود به خاک بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Effect of Adding Fertilizer on the Crop Coefficient, Growth of Roots and Shoots of Maize Forage

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghorbanian 1
  • Abdolmajid Liaghat 2
  • Hamideh noory 3
1 M. Sc Student of Irrigation & Drainage Engineering. Department of Irrigation & Reclamation University of Tehran., Tehran., Iran
2 Professor of Department of Irrigation and Reclamation Engineering, University of Tehran., Tehran., Iran
3 Asistant Professor of Irrigation & Drainage Engineering. Department of Irrigation & Reclamation University of Tehran., Tehran., Iran
چکیده [English]

In order to investigate effect of adding fertilizer on crop coefficient root and shoot growth of maize a factorial experiment in a completely randomized design with three texture treatment including silty clay loam, loam and sandy-loam soil and three fertility treatment was conducted at the experimental farm in Jey and Qahab district of Isfahan was conducted. Reference evapotranspiration and actual evapotranspiration of maize were measured by evaporation pan method and volumetric soil water balance method using micro lysimeters. The results of this study showed that using fertilizer caused increasing of crop coefficient of maize at all growth stages except for the initial stage of plant growth. Maximum and minimum effect of soil fertility on increasing crop coefficient of maize in the middle stage was equal to 37.8% in the loamy soil and 18.3% in the sandy loam soil with two percent fertilizer. The results also showed that the addition of fertilizer to the soil in each soil type significantly increased shoot yield (fresh and dry weight of shoot dry weight of leaf, stem and ear, plant height and the distance between nodes), but had no significant differences on corn root traits. The highest increase in fresh and dry weight of corn shoots loam soils, respectively 3.46% and 55.2% with the addition of two percent of the fertilizer into the soil, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dry weight
  • evapotranspiration
  • Growth stages of Maize Soil texture
احمدی نژاد ر.، نجفی ن.، اصغرزاده ن.ع و اوستان ش. 1392. اثر کودهای آلی و نیتروژن بر کارآیی مصرف آب، عملکرد و ویژگی‌های رشد گندم (رقم الوند). نشریه آب و خاک، 23 (2)، ص 177-194.
امیری م. 1387. تعیین ضریب گیاهی خیار، گوجه و فلفل در گلخانه. دانشکده کشاورزی. دانشگاه صنعتی اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. 146 صفحه.
پناهی م. 1378. ارزیابی چند روش محاسباتی برآورد تبخیر-تعرق پتانسیل، مجموعه مقالات هفتمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر.، سال 1378، کرمان، صفحه 21. (سال تحقیق 1373-1374، ایستگاه تحقیقاتی کبوترآباد اصفهان).
رحیم زادگان ر. 1370. جستجوی روش مناسب برآورد تبخیر و تعرق در منطقه اصفهان. مجله علوم کشاورزی ایران. 22 (1و2): 1-10.
علیزاده، ا. وکمالی، غ. 1386. نیاز آبی گیاهان در ایران.      انتشارات دانشگاه امام رضا(ع). مشهد، 228 صفحه.
میرزایی م.  1385. تعیین تبخیر و تعرق و ضریب گیاهی در شرایط واقعی برای ذرت و چغندر قند در دشت قزوین و مقایسه آن با روش FAO. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. 163 صفحه.
هاشمی گرم دره ا. مصطفی زاده ب. و حیدرپور م. 1384. بررسی روش‌های برآورد تبخیر و تعرق در منطقه اصفهان. دومین کنفرانس مدیریت منابع آب. اصفهان، ایران. (سال تحقیق 1383-1384، دانشگاه صنعتی اصفهان).
Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D and Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration. Guidelines for Computing Crop Water Requirements. FAO Irrigation Drainage Paper No. 56, FAO. Rome, Italy. pp 1-326.
Doorenbos, J., Pruitt, W.O. (1997). Guidelines for predicting crop water requirements. Revised 1997. FAO Irrigation and Drainage. Paper No. 24. FAO, Rome, Italy,193 pp.
Erkossa T., Awulachew S.B., Aster D. 2011. Soil fertility effect on water productivity of maize in the upper blue nile basin, Ethiopia, Agricultural Scinences, Vol.2, No.3, 238-247.
Razzaghi F., Plauborg F., Jacobsen S.E., and Richardt Jensen Ch. 2012.  Effect of nitrogen and water availability of three soil types on yield, radiation use efficiency and evapotranspiration in field-grown quinoa. Agricultural Water Management 109 : 20– 29
Tan C.S., Drury, C.F., Gaynor, J.D., Welacky, T.W and Reynolds, W.D.( 2001). Effect of tillage & water table control on evapotranspiration , surface runoff, till drainage & soil water content under maize on a clayloam soil. Agriculture water management. 54: 173-188.
Zhong Y., and  Shangguan Zh. 2014. Water Consumption Characteristics and Water Use Efficiency of Winter Wheat under Long-Term Nitrogen Fertilization Regimes in Northwest China. PLoS ONE 9(6): e98850.
doi:10.1371/journal.pone.0098850.
Zhang, X., Chen, S., Sun, H., Shao, L and Whang, Y. (2011). change of evapotranspiration over irrigated winter wheat and maize in north china plain over treedecades.Agriculture water management. 98: 1097-1104.