تاثیرخشک‌سالی بر روند تغییر و پیش‌بینی خصوصیات هیدرولوژیکی حوضه آبریز موثر بر دبی مطالعه موردی (حوضه کشف‌رود)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 علوم ومهندسی آب- دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد - ایران

3 دانشیار گروه علوم ومهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد


عنوان مقاله [English]

The Impact of Drought on Changes and Prediction of the Hydrological Characteristics of the Kashafroud River Basin

نویسندگان [English]

  • atena Pezeshki 1
  • kazem Esmaili 2
  • alireza Farid hoseini 3
1 - hydraulic Structures of Ferdowsi University of Mashhad
2 water science and engineering. ferdowsi university of mashhad- mashhad -Iran
3 Associate Professor at Department of Water Engineering, Ferdowsi University of Mashhad