بررسی تاثیر پروفیل طولی سرریز پلکانی بر استهلاک انرژی جریان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته مقطع کارشناسی‏ارشد، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

3 گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

4 مربی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری


عنوان مقاله [English]

Investigation the Effect of Longitudinal Profile of Stepped Spillway on Flow Energy Dissipation

نویسندگان [English]

  • fereshteh Taroumideh 1
  • Ramin Fazloula 2
  • alireza emadi 3
  • mohammad Mirnaseri 4
1 M.Sc. Graduated, Water Engineering Department, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University.
2 Water Dept., Agricultural Eng. College, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
3 Department of Water Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University,sari,iran
4 Lecturer, Water Engineering Department, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University