کاربرد فیلتر کالمن غیر‌خطی توسعه‌یافته در بهبود نتایج مدل‌سازی جریان آب زیرزمینی در آبخوان آزاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بیرجند

2 دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران


عنوان مقاله [English]

The usage of extended non-linear filter kalman in improvement of groundwater simulation results in unconfined aquifer

نویسندگان [English]

  • sara Sarikhani 1
  • mahdi Naseri 1
  • Abolfazl Akbarpour 2
  • mohammad bagher sharifi 1
1 M.Sc. of civil-engineering and water resources management., University of Birjand
2 Associate Professor, Department of Civil Engineering, University of Birjand., Birjand., Iran