بررسی آسیب‌پذیری طراحی سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار در شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی سیستم‌های تحت فشار اجرا شده در شهرستان سنقر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

3 دانگشاه بوعلی سینا


عنوان مقاله [English]

Investigation of Design Vulnerability of Pressurized Irrigation Systems Under Climate Change Conditions (Case Study of Pressurized Systems implemented in Sonqor)

نویسندگان [English]

  • Samira Akhavan 1
  • alireza Baqerkhani 2
  • hamid zareabyaneh 3
1 Assistant Professor, Department of Water Engineering, College of Agriculture, Bu-Ali Sina University., Hamedan., Iran
2 Ph.D. Student of Irrigation and Drainage, College of Agriculture, Bu-Ali Sina University
3 bu ali sina university