برآورد تبخیر تعرق واقعی یونجه با استفاده از الگوریتم - SEBS و مقایسه با مقادیر واقعی اندازهگیری شده توسط Scintillometer

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Estimate Actual Evapotranspiration by SEBS Algorithm and Comparison with Actual Measured Values by Scintillometer