دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 763-1015 
2. مقایسه ضریب دبی عبوری در سرریزهای کنگره‌ای با هندسه‌های متفاوت با استفاده از نرم افزار Flow-3D و مدل آزمایشگاهی

صفحه 982-993

امیررضا بهره بر؛ محمد حیدرنژاد؛ علیرضا مسجدی؛ امیرعباس کمان بذست؛ امین بردبار


14. ارزیابی کیفی پساب‌های حاصل از پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد و منابع آب مجاور آن جهت مصارف کشاورزی

صفحه 903-918

مریم تاج بخشیان؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ اسدالله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ ایرج اجلالی


15. توسعه شاخص های کاربردی حکمرانی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان

صفحه 919-929

عادل دحیماوی؛ علی محمد آخوند علی؛ عبدالرسول شیروانیان؛ سعید برومند نسب


16. مدل ریاضی دوبعدی برای شبیه سازی جریان و انتقال رسوب در مقاطع مرکب مستقیم

صفحه 930-942

محمدرضا کریمی؛ عبدالرضا ظهیری؛ مهدی مفتاح هلقی؛ امیراحمد دهقانی