نویسنده = نرگس صالح نیا
کاربست مدل سازی مبتنی بر عامل به منظور شبیه سازی اثر سناریوهای قیمتی و انشعاب رایگان بر تقاضای آب

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 316-328

سید فرزاد موسوی؛ نرگس صالح نیا؛ احمد سیفی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله


بررسی راهبرد تجارت آب مجازی محصولات زراعی و باغی در ایران

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 750-762

نرگس صالح نیا؛ مهدی باستانی