کلیدواژه‌ها = آب‌های زیرزمینی
ارزیابی کیفی آبخوان دشت بیرجند جهت اجرای آبیاری تحت فشار با استفاده از روش زمین آماری کریجینگ نشانگر

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 34-44

بهاره همراز؛ علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی


ارزیابی شبکه عصبی مصنوعی و مدل عددی MODFLOW در پیشبینی سطح ایستابی (مطالعه موردی: خراسان جنوبی - دشت بیرجند)

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-10

محسن محتشم؛ امیر احمد دهقانی؛ ابوالفضل اکبرپور؛ مهدی مفتاح هلقی


تاثیر خشکسالی‌های اخیر بر منابع آب‌های زیرزمینی دشت یزد-اردکان

دوره 10، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 622-635

کمال امیدوار؛ مجید زارع؛ رضا ابراهیمی