کلیدواژه‌ها = MODFLOW
بررسی عدم قطعیت پارامتر هدایت هیدرولیکی در مدل سازی آب زیرزمینی با روش مونت کارلوی فضای تهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

هادی ابراهیمی؛ طاهر رجائی؛ وحید نورانی


مدلسازی جریان و تغییرات کیفی (شوری) آب‌زیرزمینی در دشت نیشابور توسط کدهای MODFLOW و MT3DMS

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 27-37

پریسان طاهریان؛ حسین انصاری؛ کامران داوری؛ علی اصغر بهشتی؛ علی نقی ضیایی


شبیه‌سازی عددی جهت ارائه رابطه‌ای برای برداشت بهینه آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان دامنه)

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1362-1375

مهدی ملک محمودی؛ علی احمدی بادجانی؛ طاهر رجایی؛ محمد جوادی راد


شبیه‌سازی عددی روند تغییرات کروم در آبخوان دشت بیرجند

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1203-1216

افسانه فرپور؛ یوسف رمضانی؛ ابوالفضل اکبرپور


کاربرد فیلتر کالمن غیر‌خطی توسعه‌یافته در بهبود نتایج مدل‌سازی جریان آب زیرزمینی در آبخوان آزاد

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 275-282

سارا ساریخانی؛ مهدی ناصری؛ ابوالفضل اکبرپور؛ محمدباقر شریفی


تحلیل عدم قطعیت در مدل‌سازی آب زیرزمینی با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: دشت بجنورد)

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 755-769

مریم عابدینی؛ علی نقی ضیایی؛ مجتبی شفیعی؛ بیژن قهرمان؛ حسین انصاری؛ جواد مشکینی