کلیدواژه‌ها = مقیاس‌سازی
ارایه رابطه‏ ای جامع برای نفوذ آب در خاک بر پایه روش مقیاس‏ سازی

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 153-164

مرجان قوچانیان؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیایی؛ مرتضی صادقی


ارایه معادله عمومی پسروی آب در آبیاری نواری

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 722-735

محمد مهدی چاری؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیایی


ارائه معادله عمومی جهت پیشروی آب در نوار

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 163-180

محمد مهدی چاری؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیایی