نویسنده = فریبا موسی پور نگاری
نقش منابع آبی در مکان‌گزینی محوطه‌های دور‌ه ساسانی دشت سیستان

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 712-726

شبنم فتحی سوگلی تپه؛ مهدی مرتضوی؛ فریبا موسی پور نگاری