اهداف و چشم انداز

مقالات پژوهشی کاربردی در زمینه‌های زیر و باهدف اشاعه دانش و ارتقاء سطح آگاهی مخاطبان، مشروط بر این‌که بر اساس مبنای علمی نگاشته شده باشند و با نگرشی عالمانه به مسائل آبیاری و زهکشی در زمینه‌های زیر پرداخته باشد، در این مجله قابل‌پذیرش خواهند بود:

- علوم و مهندسی آبیاری و زهکشی و علوم وابسته به آن

-هوا و اقلیم­ شناختی،

-آب و خاک،

-اقتصاد و حقوق آب،

-تغییرات اقلیمی

-کشاورزی و امثال آن

-ایجاد زمینه ارتقاء سطح دانش و پژوهش،

-خلاقیت­ های علمی-پژوهشی و ارتباط بین بخش­ های علمی کشور و انتقال و تبادل نتایج و یافته­ های جدید علمی به دیگران نیز از اهداف دیگر این مجله است.