درباره نشریه

نشریه آبیاری و زهکشی ایران مجله­ای است که مورد تایید و مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فتاوری می­ باشد. این مجله وابسته به انجمن علمی آبیاری و زهکشی ایران است و دارای اعتبار علمی - پژوهشی است که آغاز سال انتشار آن 1385 می باشد.

 شناسنامه نشریه 

  رتبه علمی نشریه: علمی - پژوهشی ( طی نامه شماره 3/4655مورخ 85/5/15کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

 موضوع: علوم و مهندسی آبیاری و زهکشی و علوم وابسته به آن مانند هوا و اقلیم­ شناختی، آب و خاک، اقتصاد و حقوق آب، تغییرات اقلیمی، کشاورزی و امثال آن

 دوره انتشار: دو ماهنامه ی علمی-پژوهشی

 میانگین زمان داوری: 6 هفته

 نرخ پذیرش: 40 درصد

 زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

نوع داوری: یک سو ناشناس

سیاست انتشار: دسترسی آزاد به تمام مقالات

 شاپا چاپی: 7942-2008

 شاپا الکترونیکی: 6884-2676

 اولین سال انتشار: سال 1385

 صاحب امتیاز: انجمن آبیاری و زهکشی ایران

ناشر: انجمن آبیاری و زهکشی ایران

 سامانه مدیریت نشریه: سیناوب