اطلاعات داوران

لیست داوران مقالات نشریه آبیاری و زهکشی ایران

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

تحصیلات

وابستگی سازمانی

 

الهه

کنعانی

سایر

دانشجوی دکترا

دانشجوی دکتری، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

 

امین

علیزاده

استاد

دکترای تخصصی

استاد ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

قربانعلی

اسدی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

محمد

بنایان

استاد

دکترای تخصصی

 

 

ابوالقاسم

حقایقی

استادیار

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی‌، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

 

حسین

صمدی بروجنی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه آی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

 

کاکا

شاهدی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

بیژن

قهرمان

   

استاد ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

روح اله

فتاحی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

 

بهرام

بختیاری

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

 

علیرضا

فرید حسینی

   

دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

مهدی

مردیان

 

دانشجوی دکترا

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ساری، ایران. صندوق پستی 737

 

حمید

دارابی

سایر

دانشجوی دکترا

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ساری، ایران. صندوق پستی 737

 

ابوالفضل

مساعدی

استاد

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد،

 

محمد

موسوی بایگی

استاد

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب- دانشکده کشاورزی - دانشگاه فردوسی مشهد

 

علیرضا

کیانی

استاد

دکترای تخصصی

استاد پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان، ایران

 

حسین

شریفان

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و عضو هیئت علمی.

 

حسین

دهقانی سانیج

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی‌، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

 

نسرین

سیاری

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

فاطمه

کاراندیش

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل، زابل، ایران

 

مهدی

اکبری

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی‌، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

سید مرتضی

سیدیان

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار دانشگاه گنبد کاووس

 

عبد االه

درزی نفت چالی

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

ام البنی

محمدرضاپور

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل

 

حسین

بانژاد

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب . دانشکده کشاورزی. دانشگاه فردوشی مشهد. مشهد ایران

 

سید فرهاد

موسوی

استاد

دکترای تخصصی

دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

 

علیرضا

آستارایی

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

 

حسین

خزیمه نژاد

دانشیار

دکترای تخصصی

عضوهیات علمی/دانشگاه بیرجند

 

سعیدرضا

خداشناس

استاد

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

 

محمد علی

قربانی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

 

صابره

دربندی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز

 

سعید

صمدیان فرد

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز

 

فریبرز

عباسی

استاد

دکترای تخصصی

استاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

 

قربان

قربانی نصر آباد

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار موسسه تحقیقات پنبه کشور

 

مسعود

نوشادی

   

دانشیار بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 

کامران

زینال‌زاده

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 

نادر

حیدری

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی، بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، البرز، ایران

 

حجت

احمدی

استاد

دکترای تخصصی

استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 

سمانه

اشرف

سایر

دکترای تخصصی

فردوسی مشهد

 

نسرین

صالح نیا

استادیار

دکترای تخصصی

محقق ارشد، دکتری هواشناسی کشاورزی؛ دانشگاه ملی سئول، کره جنوبی.

 

مصطفی

یعقوب زاده

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند

 

خلیل

قربانی

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی و دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی  و منابع طبیعی گرگان

 

علی

شهیدی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار/ گروه علوم و مهندسی آب- دانشکده کشاورزی- دانشگاه بیرجند

 

عباس

خاشعی سیوکی

استاد

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند

 

هادی

رزاقیان

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

 

بهروز

محسنی

مربی

دانشجوی دکترا

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

 

حسین

کریمی

استادیار

دکترای تخصصی

موسسه آموزش عالی بینالود مشهد

 

فهیمه

بهرامی

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

 

مهدی

مفتاح هلقی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشکده آب و خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،ۀ گرگان، ایران

 

میثم

سالاری جزی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

نرگس

ظهرابی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم ومهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ایران

 

علی نقی

ضیایی

دانشیار

دکترای تخصصی

علوم ومهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

 

عالیه

سعادت‌پور

سایر

دکترای تخصصی

دانش آموخته ی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی ، مشهد، ایران

 

عطاءاله

جودوی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار، گروه مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

 

سعید

مرید

استاد

دکترای تخصصی

استاد گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس

 

نوذر

قهرمان

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار هواشناسی کشاورزی،دانشگاه تهران

 

مجید

وظیفه دوست

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

 

روزبه

موذن زاده

استادیار

دکترای تخصصی

هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، گروه مهندسی آب

 

ایمان

بابائیان

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار پژوهشکده اقلیم‌شناسی، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ، مشهد، ایران

 

محمد

جلینی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران

 

مرتضی

گلدانی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

 

پرویز

رضوانی مقدم

استاد

دکترای تخصصی

گروه اگروتکنولوژی - دانشکده کشاورزی - دانشگاه فردوسی مشهد

 

هادی

دهقان

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

 

سید علی

ایوب زاده

استاد

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

 

محمد

نجف زاده

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی عمران- آب، دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان

 

امیر حمزه

حقی آبی

استاد

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

 

هوشنگ

حسونی زاده

استادیار

دکترای تخصصی

گروه سازه های آبی-دانشکده کشاورزی/دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شوشتر

 

کامران

داوری

   

استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 

امین

کانونی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی منابع آب - دانشکده کشاورزی - دانشگاه محقق اردبیلی

 

صادق

غظنفری مقدم

استادیار

دکترای تخصصی

دانشکده عمران و نقشه برداری / گروه آموزشی مهندسی عمران- آب -  دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ماهان

 

رامین

فضل اولی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

 

کامران

داوری

سایر

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

 

محبوبه

زارع زاده

     

 

سهراب

مینایی

     

 

حاجی

کریمی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

 

جواد

باغانی

استادیار

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

 

علیرضا

حسینی

استادیار

دکترای تخصصی

آب و خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

 

نادر

عباسی

   

دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران

 

سمیه

جنت رستمی

استادیار

دکترای تخصصی

دانشگاه گیلان

 

علی

شاهنظری

استاد

دکترای تخصصی

مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی ساری

 

فاطمه زهرا

اسدی

سایر

دانشجوی دکترا

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

روزبه

آقا مجیدی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه عمران  - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد سپیدان.

 

مهدی

فولادی پناه

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رامهرمز

 

اردلان

ذوالفقاران

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیئت‌علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش

 

ابراهیم

امیری تکلدانی

استاد

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

ابوطالب

هزارجریبی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 

ابوالفضل

اکبرپور

استاد

دکترای تخصصی

استاد گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

 

نجمه

مجیدی

استادیار

دکترای تخصصی

پژوهشگر / مرکز پژوهشی آب و محیط زیست شرق (EWERI)

 

میثم

مجیدی

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی گروه مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر، کاشمر، ایران. پژوهشگر مرکز سنجش از دور و محیط زیست شرق، مشهد، ایران

 

سید مجید

میرلطیفی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس

 

سید مهدی

هاشمی شاهدانی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آبیاری، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

 

محمدرضا

پورطبری

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار مهندسی عمران دانشگاه شهر کرد

 

کاظم

اسماعیلی

دانشیار

دکترای تخصصی

علوم ومهندسی آب- دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد - ایران

 

حجت

میان آبادی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس

 

مهدی

قیصری

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

 

محمد

کریم زاده مقدم

استادیار

دکترای تخصصی

دانشگاه آزاد، تربت حیدریه، ایران

 

حمید

زارع ابیانه

استاد

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

قاسم

زارعی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

 

وحید

رضا وردی نژاد

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

 

محمدعلی

غلامی سفیدکوهی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران

 

حامد

ابراهیمیان

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی  دانشکده کشاوزی دانشگاه تهران

 

محمد اسماعیل

اسدی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار آبیاری و زهکشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات،

 

آرمین

بوستانی

سایر

دانشجوی دکترا

گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

 

اکبر

صفرزاده

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

 

محمدجواد

منعم

استاد

دکترای تخصصی

گروه مهندسی و مدیریت آب  دانشگاه تربیت مدرس

 

مهدی

مکاری

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

 

هادی

رمضانی اعتدالی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

 

محمدحسین

نوری قیداری

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی عمران دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

 

محبوبه

ابراهیمی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور

 

عبدالمجید

لیاقت

استاد

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

 

امیر حسین

ناظمی

استاد

دکترای تخصصی

دانشگاه تبریز

 

ابراهیم

پذیرا

استاد

دکترای تخصصی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

 

رضا

هاشمی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند

 

علی

سردارشهرکی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

محمود

فغفور مغربی

استاد

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

 

مسعود

رابطی مقدم

استاد

دکترای تخصصی

گروه مهندسی عمران دانشگاه یاسوج

 

حجت

احمدی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشگاه ارومیه، گروه مهندسی آب

 

علیرضا

توکلی

دانشیار

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران

 

علیرضا

عمادی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

 

قادر

دشتی

استاد

دکترای تخصصی

گروه اقتصاد کشاورزی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تبریز

 

سعید

یزدانی

استاد

دکترای تخصصی

گروه اقتصاد کشاورزی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تهران

 

جلال

عطاری

   

گروه منابع آب ، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست ، دانشگاه شهید بهشتی

 

جمال

محمد ولی سامانی

استاد

دکترای تخصصی

گروه سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 

سید اسدالله

محسنی موحد

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

 

محمد

قربانی

 

دکترای تخصصی

استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 

ناصر

زمانی

استاد

دکترای تخصصی

دانشگاه شیراز

 

مسعود

پارسی نژاد

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران، ایران.

 

بهمن

یارقلی

 

دکترای تخصصی

استادیار مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کرج ایران

 

مصطفی

مردانی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه رامین اهواز

 

رضا

اسفنجاری کناری

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه اقتصاد کشاورزی - دانشگاه گیلان

 

پریسا

شاهین رخسار

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و  آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

 

عسکری

تشکری

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

 

محمود

شفائی بجستان

استاد

دکترای تخصصی

دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز

 

مهدی

دستورانی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه علوم ومهندسی آب ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه بیرجند

 

سمیه

سلطانی گردفرامرزی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، یزد ایران

 

شاهرخ

زندپارسا

استاد

دکترای تخصصی

استاد بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران

 

محمد مهدی

نخجوانی مقدم

استادیار

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

 

محمد

کریم زاده مقدم

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد تربت حیدریه

 

یاسر

صفری

 

دکترای تخصصی

استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود.

 

علی

عبدزادگوهری

سایر

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات مدیریت آب در مزرعه، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

 

محسن

قاسمی

سایر

دکترای تخصصی

دکتری آبیاری و زهکشی از دانشگاه صنعتی اصفهان

 

کیوان

خلیلی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

 

ابوالفضل

عزیزیان

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه اردکان

 

حسین

یوسفی سهزابی

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

 

افشین

هنربخش

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی گروه آبخیزداری دانشگاه شهرکرد

 

فاطمه

راضی آستارائی

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

 

همایون

حصادی

استادیار

دکترای تخصصی

هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، عضو کمیته فنی منارید

 

بهمن

فرهادی بانسوله

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی

 

حامد

سبزچی

مربی

دانشجوی دکترا

دانشگاه تبریز

 

مصطفی

عصاری

استادیار

دکترای تخصصی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر

 

حسین

مهدیزاده

   

دانشکده عمران بیرجند

 

یاور

پور محمد

سایر

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

 

حجت

امامی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 

محمد جعفر

ناظم السادات

استاد

دکترای تخصصی

دانشگاه شیراز

 

محمدعلی

شاهرخ نیا

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیارپژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش

 

علی

قدمی فیروزآبادی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش

 

فرهاد

شکوهی فر

استادیار

دکترای تخصصی

دانشگاه فردوسی مشهد - پژوهشکده علوم گیاهی

 

حسین

شریفان

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

مجتبی

اکرم

استادیار

دکترای تخصصی

مشاور عالی در مسائل آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

 

علیرضا

حسن اقلی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

 

مجید

هاشمی نیا

مربی

کارشناسی ارشد

گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

 

اعظم

عربی یزدی

سایر

دکترای تخصصی

دکتری هواشناسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

 

ندا

خان محمدی

مربی

دکترای تخصصی

دانشگاه ارومیه

 

مریم

محمدپور

مربی

دکترای تخصصی

دانشگاه ارومیه

 

جواد

طباطبایی یزدی

استادیار

دکترای تخصصی

دبیر، انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایران

 

جواد

بذرافشان

 

دکترای تخصصی

دانشیار. دانشکده  مهندسی آبیاری و آبادانی. دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 

مجتبی

خوش روش

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

آمنه

میان‌آبادی

سایر

دکترای تخصصی

پژوهشگر پسادکترای گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 

بهزاد

ثقفیان

 

دکترای تخصصی

 

 

مجتبی

شفیعی

 

دکترای تخصصی

مرکز پژوهشی آب و محیط زیست شرق

 

مهناز

قائینی حصاروئیه

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

 

فریبرز

معصومی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار  گروه آموزشی مهندسی عمران، دانشگاه محقق اردبیلی

 

مسعود

اولی پور

استادیار

دکترای تخصصی

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه شهیدچمران اهواز

 

محمدرضا

خالدیان

 

دکترای تخصصی

استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

 

مهدی

ذاکری نیا

دانشیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

عظیم

شیردلی

دانشیار

دکترای تخصصی

بخش آب دانشگاه زنجان

 

علی

کولائیان

 

دکترای تخصصی

کارشناس

 

مسعود رضا

حسامی کرمانی

 

دکترای تخصصی

دانشکده عمران کرمان

 

دکتر

پیشوایی

 

دکترای تخصصی

دانشگاه شیراز

 

امیر

اسلامی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار پژوهش خش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

 

علی

متولی

 

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

ابراهیم

امیری

استاد

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی،  لاهیجان

 

سینا

بشارت

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

 

سید حسن

طباطبائی

دانشیار

دکترای تخصصی

عضوهیئت علمی دانشگاه شهرکرد

 

فرهاد

میرزایی شیرکوهی اصل

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران.

 

محمد

خداوردیزاده

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار دانشگاه ارومیه

 

بیژن

نظری

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

سیدمهدی

ثاقبیان

استادیار

دکترای تخصصی

گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر - ایران

 

محمود

مشعل

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار مهندسی آب دانشگاه تهران پردیس ابوریحان

 

عباسعلی

قزل سوفلو

دانشیار

دکترای تخصصی

مهندسی عمران، دانشگاه ازاد مشهد

 

امیر

فتوت

استاد

دکترای تخصصی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

رضا

خراسانی

 

دکترای تخصصی

خاک مشهد

 

ابوالفضل

ناصری

دانشیار

دکترای تخصصی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

 

سهیلا

ابراهیمی

 

دکترای تخصصی

خاک گرگان

 

دکتر

شمس نیا

 

دکترای تخصصی

دانشگاه شیراز

 

مهدی

نادی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

 

یونس

خوشخو

استادیار

دکترای تخصصی

هیأت علمی دانشگاه کردستان

 

اکرم

عباسپور

 

دکترای تخصصی

استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران

 

احمدعلی

کیخا

 

دکترای تخصصی

دانشگاه زابل

 

علیرضا

کرباسی

 

دکترای تخصصی

گروه اقتصاد مشهد

 

ناصر

شاهنوشی

 

دکترای تخصصی

 

 

هوشنگ

قمرنیا

استاد

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه رازی

 

سید حسین

حسینی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه آب و خاک - دانشکده کشاورزی - دانشگاه صنعتی شاهرود - شاهرود- ایران

 

علی

گرجی

 

دکترای تخصصی

سامانه های نوین کرج

 

محمود

شور

 

دکترای تخصصی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

جمال

احمدآلی

 

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی (ارومیه).

 

امیر

خسروجردی

استادیار

دکترای تخصصی

عضوهیات علمی واحد علوم و تحقیقات

 

مریم

نوابیان

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب- دانشکده علوم کشاورزی- دانشگاه گیلان- رشت- ایران

 

غلامرضا

احمدزاده

 

دکترای تخصصی

دانشگاه محقق اردبیلی

 

کیومرث

ابراهیمی

استاد

دکترای تخصصی

گروه مهندسی انرژی های نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران،

 

سامان

جوادی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی آب پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

 

دکتر

رخشنده رو

 

دکترای تخصصی

شیراز

 

مجتبی

طاوسی

 

دکترای تخصصی

دانش آموخته دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی آب، تهران، ایران

 

چوقی بایرام

کمکی

استادیار

دکترای تخصصی

هیئت علمی گروه بیابان دانشکاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

محمود

رایینی

استاد

دکترای تخصصی

ساری

 

علی اکبر

سبزی پرور

 

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

زهرا

آقاشریعتمداری

استادیار

دکترای تخصصی

هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه تهران

 

رحیم

علی محمدی نفتچی

استادیار

دکترای تخصصی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

 

مهنوش

مقدسی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک، اراک، ایران

 

علی اصغر

بهشتی

 

دکترای تخصصی

 

 

محمدرضا

نیک پور

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی

 

جواد

ظهیری

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

مهدی

اسماعیلی ورکی

 

دکترای تخصصی

دانشگاه گیلان

 

حسام

قدوسی

 

دکترای تخصصی

استادیار گروه مهندسی آب ‌دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

 

دکتر

مساح بوانی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشگاه تهران

 

تورج

هنر

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار بخش مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شیراز

 

سید محمد

کاشفی پور

 

دکترای تخصصی

دانشگاه اهواز

 

رضا

جعفری نیا

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 

سید محسن

سجادی

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

عبدالرضا

ظهیری

 

دکترای تخصصی

دانشگاه گرگان

 

مهدی

چاری

استادیار

دکترای تخصصی

دانشگاه زابل-پروه مهندسی آب

 

مهدی

شرفا

 

دکترای تخصصی

استاد تمام، خاکشناسی، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

 

قربان

مهتابی

 

دکترای تخصصی

زنجان

 

جهانشیر

محمد زاده هابیلی

استادیار

دکترای تخصصی

دانشگاه شیراز

 

خلیل

اژدری

 

دکترای تخصصی

 

 

جواد

احدیان

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

 

عبدعلی

ناصری

 

دکترای تخصصی

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

 

یعقوب

دین پژوه

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

 

سودابه

گلستانی کرمانی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر

 

دکتر

پیرمرادیان

 

دکترای تخصصی

 

 

امیر

صمدی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

 

سعید

زهتاب سلماسی

 

دکترای تخصصی

دانشگاه تبریز

 

صمد

امامقلی زاده

دانشیار

دکترای تخصصی

 

 

پیمان

افراسیاب

 

دکترای تخصصی

استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل، زابل، ایران

 

الهام

امیری

 

دکترای تخصصی

 

 

سعید

اسلامیان

 

دکترای تخصصی

دانشگاه اصفهان

 

علی

ناظمی

 

دکترای تخصصی

 

 

احد

فعالیان

استادیار

دکترای تخصصی

مشاور عالی اتحادیه گل و گیاه و محصولات گلخانه ای کشور-
مشاور شرکت شهرکهای کشاورزی ایران-
مدرس سازمان نظام مهندسی کشاورزی

 

دکتر

پاپلی یزدی

 

دکترای تخصصی

 

 

محسن

پوررضا بیلندی

 

دکترای تخصصی

استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

 

فرحناز

سهراب

 

دکترای تخصصی

 

 

محمد تقی

فیض بخش

 

دکترای تخصصی

مرکز تحقیقات گلستان

 

سید افشین

مساوات

 

دکترای تخصصی

مرکز تحقیقات گلستان

 

فرزین

سلماسی

دانشیار

دکترای تخصصی

29 Bahman boulvard,

 

سیداحمد

حسینی

استادیار

دکترای تخصصی

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

 

رضا

بهراملو

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی و رئیس بخش تحقیقات  فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات،

 

هادی

افشار

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحققات، آموزش و تریج کشاوری، مشهد، ایران

 

حیدر

طایفه رضایی

مربی

دکترای تخصصی

مربی پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران

 

حمیده

نوری

 

دکترای تخصصی

دانشگاه تهران

 

نیازعلی

ابراهیمی پاک

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار بخش آبیاری و فیزیک خاک، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

 

امیر

سلطانی محمدی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز

 

مصطفی

گودرزی

 

دکترای تخصصی

استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

 

مسعود

فرزام نیا

مربی

دکترای تخصصی

مربی پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و

 

حمزه علی

علیزاده

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه مهندسی آبیاری دانشگاه ایلام

 

جهانگیر

عابدی کوپایی

استاد

دکترای تخصصی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

اکرم

سیفی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، ایران

 

سید احسان

فاطمی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه رازی،  کرمانشاه

 

مهدی

کلاهی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار

گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

 

انسیه

طاهری

 

دکترای تخصصی

گروه بهداشت اصفهان

 

امیر

سلطانی محمدی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

 

عباس

ستوده نیا

 

دکترای تخصصی

استادیار دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره)، قزوین، بلوار دانشگاه امام‌خمینی (ره)، قزوین، ایران

 

الهه

کنعانی

سایر

دکترای تخصصی

دانشجوی دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

 

.

رجبی مشهدی

 

دکترای تخصصی

 

 

نرگس

صالح نیا

استادیار

دکترای تخصصی

گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد ایران

 

عباس

کاویانی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار  گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

 

سید محمد

تفضلی

سایر

دکترای تخصصی

شرکت آب و فاضلاب مشهد/ مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت

 

محمد

سالاریان

سایر

دکترای تخصصی

دکتری علوم و مهندسی آب

 

عبدالعلی

گیلانی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج‌کشاورزی، اه

 

محمدرضا

یزدانی

استادیار

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات برنج کشور

 

تیمور

سهرابی

استاد

دکترای تخصصی

استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

 

یحیی

سلاح ورزی

استادیار

دکترای تخصصی

هیات علمی گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز  دانشگاه فردوسی مشهد

 

پویا

پارسا

سایر

دکترای تخصصی

فردوسی مشهد

 

علی محمد

آخوند علی

استاد

دکترای تخصصی

استاد گروه هیدرولوژی ومنابع آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

 

پرویز

حقیقت جو

دانشیار

دکترای تخصصی

هییت علمی دانشگاه زابل

 

احمد رضا

قاسمی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

 

بهروز

مصطفی زاده

استاد

دکترای تخصصی

 

 

سعید

نی ریزی

دانشیار

دکترای تخصصی

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

 

علیرضا

شکوهی

استاد

دکترای تخصصی

استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) -قزوین

 

محمد

ذونعمت کرمانی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

مهدی

جباری نوقابی

استادیار

دکترای تخصصی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

سید حسن

موسوی فضل

دانشیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات  فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

 

اکرم

حلاج نیا

استادیار

دکترای تخصصی

دانشگاه فروسی مشهد

 

سالومه

سپهری

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی بخش آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

 

علی

آرمان

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی

 

احمد

جعفری

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

حسین

بابازاده

استاد

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

 

ابراهیم

غلامی

 

دکترای تخصصی

گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

 

جواد

بهمنش

استاد

دکترای تخصصی

استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 

میر علی

محمدی

 

دکترای تخصصی

گروه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه

 

جلال

صادقیان‌

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی ، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران.

 

محمد رضا

اکبرزاده

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب- دانشگاه فردوسی مشهد

 

حامد

سرکرده

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی عمران- دانشگاه حکیم سبزواری

 

عیسی

جهانگیر

استادیار

دکترای تخصصی

مدرس بازنشسته دانشگاه ارومیه

 

محمدرضا

هنر

 

دکترای تخصصی

گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

سعید

برومندنسب

استاد

دکترای تخصصی

استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

 

مهدی

اسدی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

 

اکبر

صفرزاده

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه آب دانشکده عمران دانشگاه محقق اردبیلی

 

علی

صارمی

 

دکترای تخصصی

استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

 

مهدی

ماجدی اصل

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار  گروه مهندسی عمران-دانشگاه مراغه

 

امین

بردبار

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

 

مرتضی

شکری

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی- مدیریت گروه مهندسی عمران، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

 

محمد

صدقی اصل

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی/دانشگاه یاسوج

 

منا

گلابی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، خوزستان، ایران

 

محمد

بی جن خان

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین الملل قزوین

 

جلال

شیری

استاد

دکترای تخصصی

دانشگاه تبریز-گروه کشاورزی

 

علی

حسین زاده دلیر

استاد

دکترای تخصصی

استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 

سیدحسن

طباطبایی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب- دانشگاه شهرکرد

 

محمدرضا

علوی مقدم

مربی

دکترای تخصصی

دانشگاه ازاد مشهد

 

حجت

کرمی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

 

مجید

پاسبانی خیاوی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه عمران، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی

 

مجتبی

کریمائی طبرستانی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه مهندسی ژئوتکنیک و آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 

سپیده

ابریشم کش

 

دکترای تخصصی

 

 

علیرضا

کریمی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه علوم خاک مشهد

 

خسرو

پرویزی

 

دکترای تخصصی

مرکز تحقیقات کشاورزی همدان

 

نادر

نادری

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی شاهرود-سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- شاهرود

 

داود

حسن پناه

استادیار

دکترای تخصصی

مرکز تحقیقات  و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

 

وحید

رضا وردی نژاد

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

 

موسی

حسام

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشکده آب و خاک دانشگاه علوم کساورزی و منابع طبیعی گرگان

 

.

فتحی

 

دکترای تخصصی

سنندج

 

احمد

احمدی نیک

استادیار

دکترای تخصصی

دانشگاه تهران/ شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس

 

مجید

خیاط خلقی

 

دکترای تخصصی

استاد دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی-دانشگاه تهران

 

رحیم

علیمحمدی نافچی

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی

 

حلیمه

پیری

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی دانشگاه زابل

 

حیدرعلی

کشکولی

 

دکترای تخصصی

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

 

مصطفی

یعقوب‌زاده

 

دکترای تخصصی

استادیارگروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، بیرجند، ایران

 

مهری

سعیدی نیا

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

 

علی

بافکار

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

 

بختیار

کریمی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه کردستان

 

محمدرضا

کهنسال

استاد

دکترای تخصصی

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

 

حسین

انصاری

استاد

دکترای تخصصی

استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

مهدی

دلقندی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه آب و خاک دانشگاه صنعتی شاهرود

 

سید ابراهیم

هاشمی گرم دره

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه مهندسی آب، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 

امیر

لکزیان

 

دکترای تخصصی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

محمد

شایان نژاد

دانشیار

دکترای تخصصی

مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

 

حسین

شیرانی

استاد

دکترای تخصصی

ستاد گروه علوم خاک دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

 

محمدرضا

مصدقی

استاد

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی اصفهان

 

شهاب

عراقی نژاد

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

 

.

باقری

 

دکترای تخصصی

 

 

کوروش

قادری

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه باهنر کرمان، کرمان ، ایران

 

خالد

احمدآلی

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی داشگاه تهران

 

ابوالقاسم

گلیان

استاد

دکترای تخصصی

گروه علوم دام دانشگاه فردوسی مشهد

 

حسین

رضایی

استاد

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

 

سید علی

حسینی ابری

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه

 

امیر

ناصرین

استادیار

دکترای تخصصی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

حسنعلی

نقدی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار

 

مرتضی

گلدانی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

 

حامد

نوذری

 

دکترای تخصصی

استادیار گروه علوم و مهندسی‌آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

 

ابراهیم

ایزدی

 

دکترای تخصصی

دانشیار علوم علفهای هرز دانشگاه فردوسی مشهد

 

صفر

معروفی

استاد

دکترای تخصصی

استاد گروه مهندسی علوم آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

 

محمد جواد

امیری

 

دکترای تخصصی

دانشیار دانشگاه فسا

 

محمدرضا

گلابی

سایر

دکترای تخصصی

دانشجو

 

اصلان

اگدرنژاد

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

 

سید علی اکبر

صالحی نیشابوری

استاد

دکترای تخصصی

دانشگاه تربیت مدرس

 

محمد

الباجی

 

دکترای تخصصی

شهید چمران اهواز

 

حسین

ابراهیمی

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 

علی

محقی

سایر

دکترای تخصصی

دکتری دانشگاه ملبورن

 

شهلا

پایمزد

 

دکترای تخصصی

دانشگاه اراک

 

حامد

مازندرانی زاده

 

دکترای تخصصی

دانشیار دانشگاه بین الملل امام خمینی

 

محمدرضا

مباشری

 

دکترای تخصصی

استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/ موسسه آموزش عالی خاوران

 

مهدی

همایی

استاد

دکترای تخصصی

استاد گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

 

هدیه

احمد پری

سایر

دکترای تخصصی

عضو سازمان نظام مهندسی و کشاورزی طبیعی استان بوشهر

 

محمد رضا

نیکو

استادیار

دکترای تخصصی

هیات علمی بخش محیز وعمران دانشگاه شیراز

 

علیرضا

مقدم

سایر

دکترای تخصصی

گروه مهندسی عمران، دانشگاه گناباد

 

پیمان

دانش کار آراسته

استاد

دکترای تخصصی

دانشگاه بین الملل امام خمینی

 

مهدی

کماسی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی عمران، دانشگاه آیت اله العظمی بروجردی(ره)

 

آرش

ادیب

استاد

دکترای تخصصی

استاد و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شهید چمران اهواز

 

وحید

نورانی

 

دکترای تخصصی

استادیار تبریز

 

اکبر

شیرزاد

استادیار

دکترای تخصصی

دانشگده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی ارومیه

 

ساناز

خرمی پور

استادیار

دکترای تخصصی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

علیرضا

مقدم

سایر

دکترای تخصصی

دانشگاه گناباد، گروه مهندسی عمران

 

حسین

حمیدی فر

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

 

امیرعباس

کمان بدست

استادیار

دکترای تخصصی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

 

محمد

حیدرنژاد

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

 

سیدرضا

حسین زاده

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

 

محمد حسین

حداد خداپرست

استاد

دکترای تخصصی

استاد گروه صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد

 

مجید

سالاری

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

سید نوید

نبوی

سایر

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 

محمد

نخعی

 

دکترای تخصصی

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

 

زهرا

کی همایون

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

 

مرجان

قوچانیان

سایر

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب- دانشکده کشاورزی-دانشگاه فردوسی مشهد

 

علی رضا

واعظی

 

دکترای تخصصی

دانشگاه زنجان

 

تیمور

رستمی شاه چراغی

 

دکترای تخصصی

هیئت علمی دانشگاه گیلان (رشت)

 

وحید

غلامی

 

دکترای تخصصی

هیئت علمی دانشگاه گیلان (رشت)

 

کمال الدین

ناصری

 

دکترای تخصصی

دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد

 

ابوالفضل

مجنونی هریس

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

 

رضا

دلیر حسن نیا

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه آبیاری دانشگاه تبریز

 

جلال

بازرگان

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه زنجان، زنجان

 

زهرا

جمشیدزاده

استادیار

دکترای تخصصی

گروه عمران دانشگاه کاشان

 

کامبیز

مظاهری

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

 

کامران

خلیفه ای

مربی

دکترای تخصصی

گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

آرش

آذری

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه رازی

 

مریم

حافظ پرست

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه رازی

 

محمد مهدی

حیدری

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب؛ دانشگاه رازی

 

محمد مهدی

چاری

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشکده آی و خاک- دانشگاه زابل- زابل-ایران

 

سمانه

عابدی

استادیار

دکترای تخصصی

دانشگاه علامه طباطبایی

 

محمدی

حسین

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

داود

خدادادی دهکردی

 

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

 

رضا

اسدی

 

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج آمل

 

محمدرضا

نیک پور

 

دکترای تخصصی

استادیار مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی

 

محمد حسین

آق خانی

استاد

دکترای تخصصی

مکانیک ماشین های کشاورزی- طراحی ماشین های کشاورزی-دانشگا فردوسی مشهد

 

محمد

نجف زاده

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار، دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری / گروه آموزشی مهندسی آب

 

پروانه

تیشه زن

استادیار

دکترای تخصصی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

محمد

همتی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه آب دانشگاه ارومیه

 

سمیه

امامی

سایر

دکترای تخصصی

دکتری سازه های آبی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 

جواد

مظفری

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه اراک

 

عاطفه سادات

حسینی

سایر

دکترای تخصصی

گروه مهندسی عمران،دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

 

جبار

وطن فدا

 

دکترای تخصصی

مسئول اسبق دفتر رودخانه های مرزی

 

محسن

عبدالهی

 

دکترای تخصصی

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 

مهناز

رشیدی

سایر

دکترای تخصصی

دانش آموخته‌ ی دکتری حقوق بین الملل دانشکدة حقوق دانشگاه قم و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه

 

علی

رحیمی خوب

استاد

دکترای تخصصی

گزوه آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

 

حمزه

نور

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

 

علیجان

آبکار

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

 

علیرضا

سپهوند

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار آبخیزداری دانشگاه لرستان

 

مهدی

محمدی قلعه نی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

 

رضا

سعیدی

سایر

دکترای تخصصی

کارشناس منابع آب، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

 

رضا

جاوید صباغیان

استادیار

دکترای تخصصی

گروه آموزشی عمران- دانشگاه حکیم سبزواری- سبزوار- ایران

 

سید امیر

شمس نیا

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

 

سید محمد

اشرفی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

 

رحیم

باقری

 

دکترای تخصصی

استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

 

مهدی

بهرامی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشگاه فسا گروه مهندسی آب

 

یوسف

رمضانی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند

 

فرزاد

حسن پور

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب- دانشگاه زابل- زابل- ایران

 

هادی

گلوی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زابل

 

سید حمید

احمدی

 

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه شیراز

 

حجت

قربانی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبد کاووس

 

فرود

شریفی

 

دکترای تخصصی

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

 

لاله

دیوبند هفشجانی

استادیار

دکترای تخصصی

دانشکده مهندسی علوم آب- دانشگاه شهید چمران اهواز

 

لعبت

زبردست

 

دکترای تخصصی

دانشگاه تهران

 

بهرام

ملک محمدی

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیأت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

 

پریسا

خدیو پارسی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار دانشگاه تهران

 

احمد

نوحه گر

استاد

دکترای تخصصی

دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

 

بهروز

دهزاد

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

محمد حسین

محمودی قرائی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم ،دانشگااه فردوسی مشهد، ایران

 

محمدجواد

امیری

 

دکترای تخصصی

دانشگاه تهران

 

اصغر

عزیزیان

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

 

مهرداد

سرخیل

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار. گروه آموزشی شیلات. دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست. دانشگاه فردوسی مشهد

 

سعید

زاهدی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار تکثیر و پرورش آبزیان. گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست. دانشگاه فردوسی مشهد

 

امید

صفری

دانشیار

دکترای تخصصی

مدیر گروه های آموزشی محیط زیست و شیلات دانشگاه فردوسی مشهد

 

فرناز

دانشور وثوقی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه آموزشی مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

 

حسین

منتصری

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی عمران مدیریت منابع آب دانشگاه یاسوج

 

محمد مهدی

سبزه میدانی

مربی

دکترای تخصصی

مهندسی شیمی

 

عباسعلی

ناصریان

استاد

دکترای تخصصی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

علی

مختاران

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات فنی مهندسی و کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

احسان

توکلی

سایر

دکترای تخصصی

دانشگاه شهرکرد

 

رضا

بدیع زادگان

 

دکترای تخصصی

دانشجوی دکتری سازه‌هـای‌ آبی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 

رامین

منصوری

استادیار

دکترای تخصصی

گروه عمران، دانشکده مهندسی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی

 

علی

شعبانی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار بخش علوم و مهندسی آب دانشگاه فسا

 

محمد مهدی

مقیمی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه آموزشی علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا

 

حمیدرضا

کمالی

 

دکترای تخصصی

گروه آب دانشگاه هرمزگان

 

امیراحمد

دهقانی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

هوشنگ

قمرنیا

استاد

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه رازی

 

عطا

امینی

 

دکترای تخصصی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

 

امیر

حق وردی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار آبیاری و مدیریت آب دانشگاه کالیفرنیا ریورساید

 

محمود

شعبانپور

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشگاه گیلان

 

محمدرضا

امداد

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب

 

مجتبی

رضایی

استادیار

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات برنج کشور ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

 

سعید

صمدیان فرد

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار دانشگاه تبریز

 

محمدعلی

قربانی گلزارنژاد

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

 

حسین

پرویزی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار پژوهشی مرکز ملی تحقیقات شوری کشور

 

حامد

زاهدی خامنه

سایر

دکترای تخصصی

دانشجو دکتری سازه های آبی، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی آب

 

سجاد

ذرین فر

 

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران/ وزارت علوم ، تحقیقات و فناورری ، مرکز پژوهشی آب و محیط زیست شرق

 

مسعود

سلطانی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

آرش

تافته

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک موسسه تحقیقات خاک و آب

 

صفورا

اسدی کپورچال

استادیار

دکترای تخصصی

دانشگاه گیلان

 

علی

باباخانی

استادیار

دکترای تخصصی

هیات علمی گروه آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه زنجان

 

محبوبه

ابراهیمی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران.

 

مجید

دلاور

 

دکترای تخصصی

استادیار، گروه منابع آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 

نادر

کوهی چله کران

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

 

سعید

اسلامیان

 

دکترای تخصصی

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

 

علیرضا

گوهری

 

دکترای تخصصی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

وحید

غفوری

 

دکترای تخصصی

سازمان جهاد کشاورزی فارس

 

عبدالحسین

پری زنگنه

استاد

دکترای تخصصی

استاد گروه محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان

 

مهدی

قمشی

استاد

دکترای تخصصی

گروه سازه های آبی دانشگاه چمران اهواز

 

معصومه

متانت

سایر

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آّب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 

محمد حسین

محمدی

دانشیار

دکترای تخصصی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی

 

ناصر

محمدیان روشن

استادیار

دکترای تخصصی

گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان ، ایران.

 

رضا

اسدی

استادیار

دکترای تخصصی

مسئول بخش تحقیقات فنی و مهندسی موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران-آمل

 

حامد

سرکرده

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی عمران دانشگاه حکیم سبزواری

 

محمدرضا

مددی

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران.

 

صابر

جمالی

سایر

دکترای تخصصی

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

 

موسی

حسام

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی اب ، دانشکده مهندسی اب و خاک ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

 

محمدحسین

بناکار

استادیار

دکترای تخصصی

مرکز ملی تحقیقات شوری

 

هادی

پیراسته انوشه

 

دکترای تخصصی

مرکز ملی تحقیقات شوری

 

مهدی

سرائی تبریزی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، واحد علو م و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

 

محمدرضا

خالدیان

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان رشت ایران

 

امیر

سالاری

استادیار

دکترای تخصصی

تولیدات گیاهی و گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه

 

الهام

درویشی

 

دکترای تخصصی

استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

 

علی

آرمان

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

 

سید محمدرضا

ناقدی فر

سایر

دکترای تخصصی

ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی آب

 

فاطمه

رزاقی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشگاه شیراز

 

باقر

ذهبیون

استاد

دکترای تخصصی

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

صالحصالح

تقوائیان

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار، دانشگاه ایالتی اوکلاهما

 

هایده

خمسه

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار و عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی داشگاه آزاد ابهر

 

محمد

مرتضایی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار پژوهشکده باستان شناسی

 

جواد

رمضانی مقدم

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

 

سحر

خزاعی

سایر

دکترای تخصصی

کارشناس منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

 

احمد

زارع فیض آبادی

استاد

دکترای تخصصی

استاد سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

 

مهدی

نصیری محلاتی

استاد

دکترای تخصصی

استاد گروه آموزشی اگروتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد

 

مهدی

قبادی نیا

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه شهر کرد

 

احمد

نظامی

استاد

دکترای تخصصی

استاد دانشگا فردوسی مشهد

 

محمد

الباجی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز

 

فاطمه

قربانی پیرعلیدهی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

عباس

روزبهانی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

 

مریم

پیروی

استادیار

دکترای تخصصی

دانشکده فنی و مهندسی شهید باهنر شیراز

 

ام البنین

بذرافشان

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی منابع طبیعی- دانشگاه هرمزگان

 

مسعود

پورغلام آمیجی

سایر

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

 

طیبه

مصباح زاده

استادیار

دکترای تخصصی

ستادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

 

سلمان

زارع

 

دکترای تخصصی

استادیار، گروه اخحیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

 

علیرضا

مقدم نیا

 

دکترای تخصصی

دانشیار، گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

 

محمدهادی

راد

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

 

صادق

خلیلیان

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

 

فرشاد

احمدی

 

دکترای تخصصی

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

 

محمد رضا

نوری امامزاده‌ئی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار، دانشگاه شهرکرد، تخصص: مدل‌سازی گیاهی و تنش‌های آبی مباحث نوین در زهکشی

 

فاطمه

کشیری

استادیار

دکترای تخصصی

گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ساری

 

رحیم

محمدیان

 

دکترای تخصصی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

 

مهسا

خالقی

سایر

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، زابل، ایران

 

سید علی اکبر

هدایتی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

عیسی

معروف پور

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشگاه مهندسی آب دانشگاه کردستان

 

امیرحمزه

حقی آبی

استاد

دکترای تخصصی

استاد گروه آب-دانشگاه لرستان

 

محمدرضا

ناقدی فر

مربی

دکترای تخصصی

دانشجوی پسا دکترای فیزیک خاک

 

شجاع

قربانی دشتکی

 

دکترای تخصصی

دانشیار گروه علوم خاک، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

 

یوسف

رمضانی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند

 

مسعود

سلطانی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بین المللی قزوین

 

علیرضا

سوهانی دربان

استادیار

دکترای تخصصی

گروه آگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد ایران

 

رسول

میرعباسی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشگاه شهر کرد

 

هادی

نامقی

 

دکترای تخصصی

مهندسی عمران - دانشگاه آزاد - مشهد

 

ُسید فرهاد

صابرعلی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه باغبانی، مجتمع آموزش عالی تربت جام، خراسان رضوی، ایران

 

قاسم

لیانی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

 

علیرضا

علی پور

استادیار

دکترای تخصصی

گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

 

پریسا

کهخا مقدم

مربی

دکترای تخصصی

دانشگاه زابل

 

نیما

حیدرزاده

استادیار

دکترای تخصصی

-استادیارمهندسی محیط زیست،گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه خوارزمی،تهران، ایران

 

تورج

سبزواری

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

 

شبنم

نوروزپور

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

 

رضا

نوروز ولاشدی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار هواشناسی کشاورزی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

 

غلامعلی

کیخا

مربی

دکترای تخصصی

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان (زابل)

 

حسینعلی

بهرامی

استاد

دکترای تخصصی

گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 

غلامرضا

زهتابیان

 

دکترای تخصصی

دانشگاه تهران

 

رسول

قبادیان

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه رازی

 

مریم

امیدی نجف آبادی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانش یار دانشگاه علوم تحقیقات تهران

 

علی

افروس

استادیار

دکترای تخصصی

1- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، گروه آبیاری و زهکشی، دزفول، ایران

 

ناصر

مهردادی

استاد

دکترای تخصصی

گروه منابع آب، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

محمد حسین

نیک سخن

 

دکترای تخصصی

دانشیار، دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط زیست، دانشگاه تهران - تهران، ایران

 

محمد حسین

امید

استاد

دکترای تخصصی

استادگروه مهندسی آبیاری و آبادانی

 

جواد

طباطبایی یزدی

استادیار

دکترای تخصصی

دکنرای عمران- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

اردشیر

شفیعی

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلوبه و بویراجمد

 

علی

ملایی

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلوبه و بویراجمد

 

مسعود

کرباسی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه زنجان

 

مهرداد

شهربانوزاده

استادیار

دکترای تخصصی

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

 

مریم

دهستانی اردکانی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

 

کامران

قاسمی

استادیار

دکترای تخصصی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

فریبا

رفیعی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار دانشکدهکشاورزیدانشگاهشهرکرد، شهرکرد، ایران

 

حسین

مرادی

استادیار

دکترای تخصصی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

فریدون

رادمنش

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 

احمد

فرخیان فیروزی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

 

محدثه

حسینی نیا

سایر

دکترای تخصصی

محقق موسسه آب و توسعه پایدار فلات، کرمان، ایران

 

مهدی

محمدی قلعه نی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک

 

مریم

دهقانی

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

 

سارا

خراسانی نژاد

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

محمد

نادریان فر

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه جیرفت

 

مهدی

امیرآبادی زاده

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند

 

امیر

سعدالدین

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار، گروه آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

نادر

پیرمرادیان

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب- دانشکده علوم کشاورزی- دانشگاه گیلان

 

مهدی

جوزی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

 

نوید

جلال کمالی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

 

محسن

ایراندوست

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان، ایران.

 

سیدمجتبی

رضوی نبوی

 

دکترای تخصصی

سمتهای متعدد اجرایی از جمله مدیرکل امور آب استان قزوین، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اموراقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران و ...

 

افشین

یوسف گمرکچی

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

 

مهدی

امیرآبادی زاده

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

 

جهانگیر

پرهمت

استاد

دکترای تخصصی

استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،تهران،ایران

 

حمید

عبدل آبادی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز

 

مجید

حیدری

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

 

محمد رضا

خالدیان

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی اب دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

 

عماد

محجوبی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه مهندسی آب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

 

عباسعلی

داداشی رودباری

 

دکترای تخصصی

پژوهشگر پسادکتری اقلیم شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.

 

محمد

باعقیده

دانشیار

دکترای تخصصی

خراسان رضوی-سبزوار- توحید شهر- دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده جغرافیا و علوم محیطی- گروه آب و هواشناسی

 

مرضیه

رضوی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه عمران دانشگاه آفرینش

 

طاهر

رجایی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشگاه قم

 

نازیلا

کاردان

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

 

محمد مهدی

احمدی

دانشیار

دکترای تخصصی

بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

 

امید

رجا

سایر

دکترای تخصصی

دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

 

فرشید

تاران

استادیار

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

 

افشین

خورسند

سایر

دکترای تخصصی

محقق، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

 

محمدتقی

ستاری

استادیار

دکترای تخصصی

استادٔاس، گشیٌ مُىذسٓ آب داوطکذِ کطایسصْ، داوطگاٌ تثشٔض

 

محمود

خسروی

استاد

دکترای تخصصی

استاد، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

 

سعید

فرزین

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، ایران

 

مهناز

کریمی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه  باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران.

 

مریم

حقیقی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان