اطلاعات داوران

لیست داوران مقالات شماره های 1 تا 5 از جلد 16 در سال 1401

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

تحصیلات

سمت / سازمان

خالد

احمدآلی

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی داشگاه تهران

رضا

اسدی

استادیار

دکترای تخصصی

مسئول بخش تحقیقات فنی و مهندسی موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران-آمل

محمد اسماعیل

اسدی

دانشیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات،

امیر

اسلامی

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

سعید

اسلامیان

استاد

دکترای تخصصی

دانشگاه صنعتی اصفهان

حجت

امامی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ابراهیم

امیری

استاد

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان

حسین

بانژاد

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب . دانشکده کشاورزی. دانشگاه فردوشی مشهد. مشهد ایران

بهرام

بختیاری

دانشیار

دکترای تخصصی

بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

مهدی

بهرامی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشگاه فسا گروه مهندسی آب

محمد

جلینی

دانشیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران

عطاءاله

جودوی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

مهدی

دلقندی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه آب و خاک دانشگاه صنعتی شاهرود

هادی

دهقان

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

مجتبی

رضایی

استادیار

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات برنج کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

عباس

ستوده نیا

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره)، قزوین، بلوار دانشگاه امام‌خمینی (ره)، قزوین، ایران

اکرم

سیفی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، ایران

علی

شاهنظری

استاد

دکترای تخصصی

مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی ساری

پریسا

شاهین رخسار

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و  آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

علی

شهیدی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب- دانشکده کشاورزی- دانشگاه بیرجند

نرگس

صالح نیا

استادیار

دکترای تخصصی

گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد ایران

فریبرز

عباسی

استاد

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

خالد

احمدآلی

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی داشگاه تهران

رضا

اسدی

استادیار

دکترای تخصصی

مسئول بخش تحقیقات فنی و مهندسی موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران-آمل

محمد اسماعیل

اسدی

دانشیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات،

امیر

اسلامی

استادیار

دکترای تخصصی

پژوهش خش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

سعید

اسلامیان

استاد

دکترای تخصصی

دانشگاه صنعتی اصفهان

حجت

امامی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ابراهیم

امیری

استاد

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان

حسین

بانژاد

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب . دانشکده کشاورزی. دانشگاه فردوشی مشهد. مشهد ایران

بهرام

بختیاری

دانشیار

دکترای تخصصی

بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

مهدی

بهرامی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشگاه فسا گروه مهندسی آب

محمد

جلینی

دانشیار

دکترای تخصصی

پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران

عطاءاله

جودوی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

مهدی

دلقندی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه آب و خاک دانشگاه صنعتی شاهرود

هادی

دهقان

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

مجتبی

رضایی

استادیار

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات برنج کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

راحله

ملکیان

سایر

دکترای تخصصی

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران

کاظم

اسماعیلی

دانشیار

دکترای تخصصی

علوم ومهندسی آب- دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد - ایران

حجت

امامی

استاد

دکترای تخصصی

گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

محمدحسین

بناکار

استادیار

دکترای تخصصی

مرکز ملی تحقیقات شوری

رضا

بهراملو

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی و رئیس بخش تحقیقات  فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات،

آرمین

بوستانی

سایر

دانشجوی دکترا

گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

هادی

پیراسته انوشه

 

دکترای تخصصی

مرکز ملی تحقیقات شوری

عطاءاله

جودوی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

محمدرضا

خالدیان

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان رشت ایران

سعیدرضا

خداشناس

استاد

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

مجتبی

خوش روش

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

هادی

دهقان

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

مهدی

ذاکری نیا

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

میثم

سالاری جزی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

عالیه

سعادت‌پور

سایر

دکترای تخصصی

دانش آموخته ی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

کاکا

شاهدی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

علی

شاهنظری

استاد

دکترای تخصصی

مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی ساری

امین

علیزاده

استاد

دکترای تخصصی

رامین

فضل اولی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

علیرضا

کیانی

استاد

دکترای تخصصی

پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان، ایران

زهرا

کی همایون

استادیار

دکترای تخصصی

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

نجمه

مجیدی

استادیار

دکترای تخصصی

پژوهشگر / مرکز پژوهشی آب و محیط زیست شرق (EWERI)

محمدرضا

مددی

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران.

ابوالفضل

مساعدی

استاد

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد،

مهدی

مکاری

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

محمدجواد

منعم

استاد

دکترای تخصصی

گروه مهندسی و مدیریت آب  دانشگاه تربیت مدرس

محمد

موسوی بایگی

استاد

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب- دانشکده کشاورزی - دانشگاه فردوسی مشهد

سید حسن

موسوی فضل

دانشیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات  فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

محمد مهدی

نخجوانی مقدم

استادیار

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

ابراهیم

امیری

استاد

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان

حسین

بابازاده

استاد

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

حسین

بانژاد

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب . دانشکده کشاورزی. دانشگاه فردوشی مشهد. مشهد ایران

بهرام

بختیاری

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

یاور

پور محمد

سایر

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

صابر

جمالی

سایر

دانشجوی دکترا

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

ابوالقاسم

حقایقی

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش

سعیدرضا

خداشناس

استاد

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

کامران

خلیفه ای

مربی

دکترای تخصصی

گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

الهام

درویشی

استادیار

دکترای تخصصی

دانشگاه رازی کرمانشاه

هادی

دهقان

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

محمد

سالاریان

سایر

دکترای تخصصی

دکتری علوم و مهندسی آب

میثم

سالاری جزی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اکرم

سیفی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، ایران

پریسا

شاهین رخسار

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و  آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

فریبرز

عباسی

استاد

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

امین

علیزاده

استاد

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد،

احد

فعالیان

استادیار

دکترای تخصصی

مشاور عالی اتحادیه گل و گیاه و محصولات گلخانه ای کشور-مشاور شرکت شهرکهای کشاورزی ایران-مدرس سازمان نظام مهندسی کشاورزی

نوذر

قهرمان

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشگاه تهران

علیرضا

کیانی

استاد

دکترای تخصصی

پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان، ایران

سعید

مرید

استاد

دکترای تخصصی

گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس

ابوالفضل

مساعدی

استاد

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد،

مهدی

مکاری

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

حجت

میان آبادی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس

محمد مهدی

نخجوانی مقدم

استادیار

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

نیازعلی

ابراهیمی پاک

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار بخش آبیاری و فیزیک خاک، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

کاظم

اسماعیلی

دانشیار

دکترای تخصصی

علوم ومهندسی آب- دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد - ایران

بهرام

بختیاری

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

عسکری

تشکری

استادیار

دکترای تخصصی

  گروه علوم و مهندسی آب، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

سامان

جوادی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی آب پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

عطاءاله

جودوی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار، گروه مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

سعیدرضا

خداشناس

استاد

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

هایده

خمسه

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار و عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی داشگاه آزاد ابهر

هادی

دهقان

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

وحید

رضا وردی نژاد

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

هادی

رمضانی اعتدالی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

امیر

سالاری

استادیار

دکترای تخصصی

تولیدات گیاهی و گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه

اکرم

سیفی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، ایران

علی

شهیدی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار/ گروه علوم و مهندسی آب- دانشکده کشاورزی- دانشگاه بیرجند

فریبرز

عباسی

استاد

دکترای تخصصی

استاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

امین

علیزاده

استاد

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد،

حمزه علی

علیزاده

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه مهندسی آبیاری دانشگاه ایلام

رامین

فضل اولی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

میثم

مجیدی

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی گروه مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر، کاشمر، ایران.
پژوهشگر مرکز سنجش از دور و محیط زیست شرق، مشهد، ایران

محمد

مرتضایی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار پژوهشکده باستان شناسی

ابوالفضل

مساعدی

استاد

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد،

فریبرز

معصومی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار  گروه آموزشی مهندسی عمران، دانشگاه محقق اردبیلی

مهدی

مکاری

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

محمد مهدی

نخجوانی مقدم

استادیار

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

سید مهدی

هاشمی شاهدانی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آبیاری، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

هدیه

احمد پری

سایر

کارشناسی ارشد

عضو سازمان نظام مهندسی و کشاورزی طبیعی استان بوشهر

حجت

احمدی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

مهدی

اکبری

دانشیار

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

ابراهیم

امیری

استاد

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان

بهرام

بختیاری

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

ام البنین

بذرافشان

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی منابع طبیعی- دانشگاه هرمزگان

فهیمه

بهرامی

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

حلیمه

پیری

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی دانشگاه زابل

محمدرضا

خالدیان

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان رشت ایران

سعیدرضا

خداشناس

استاد

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

سحر

خزاعی

سایر

دکترای تخصصی

کارشناس منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

هادی

دهقان

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

هادی

رمضانی اعتدالی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

سالومه

سپهری

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی بخش آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

مهدی

سرائی تبریزی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، واحد علو م و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

اکرم

سیفی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، ایران

پریسا

شاهین رخسار

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و  آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

علی

شهیدی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار/ گروه علوم و مهندسی آب- دانشکده کشاورزی- دانشگاه بیرجند

سید حسن

طباطبائی

دانشیار

دکترای تخصصی

عضوهیئت علمی دانشگاه شهرکرد

مهدی

قبادی نیا

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه شهر کرد

فاطمه

قربانی پیرعلیدهی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

نوذر

قهرمان

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشگاه تهران

علیرضا

کرباسی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه اقتصاد مشهد

رحیم

محمدیان

 

دکترای تخصصی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

ابوالفضل

مساعدی

استاد

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد،

محمد

موسوی بایگی

استاد

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب- دانشکده کشاورزی - دانشگاه فردوسی مشهد

حسین

ابراهیمی

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

خالد

احمدآلی

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی داشگاه تهران

فرشاد

احمدی

استادیار

دکترای تخصصی

دانشگاه شهید چمران اهواز

محمد اسماعیل

اسدی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار آبیاری و زهکشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات،

هادی

افشار

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحققات، آموزش و تریج کشاوری، مشهد، ایران

اصلان

اگدرنژاد

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

محمد

الباجی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز

ابراهیم

امیری

استاد

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان

حسین

بانژاد

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب . دانشکده کشاورزی. دانشگاه فردوشی مشهد. مشهد ایران

بهرام

بختیاری

دانشیار

دکترای تخصصی

بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

فهیمه

بهرامی

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

حسینعلی

بهرامی

استاد

دکترای تخصصی

گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مسعود

پورغلام آمیجی

سایر

دانشجوی دکترا

گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

محمد

جلینی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران

صابر

جمالی

سایر

دانشجوی دکترا

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

ابوالقاسم

حقایقی

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش

محمدرضا

خالدیان

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان رشت ایران

مهسا

خالقی

سایر

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، زابل، ایران

کیوان

خلیلی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

مجتبی

خوش روش

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

حسین

دهقانی سانیج

دانشیار

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی‌، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

محمدهادی

راد

دانشیار

دکترای تخصصی

پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

سلمان

زارع

استادیار

دکترای تخصصی

گروه اخحیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

قاسم

زارعی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

مهدی

سرائی تبریزی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، واحد علو م و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

امیر

سلطانی محمدی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

اکرم

سیفی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، ایران

پریسا

شاهین رخسار

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و  آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

نسرین

صالح نیا

استادیار

دکترای تخصصی

محقق ارشد، دکتری هواشناسی کشاورزی؛ دانشگاه ملی سئول، کره جنوبی.

فریبرز

عباسی

استاد

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

رامین

فضل اولی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

علی

قدمی فیروزآبادی

دانشیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش

هوشنگ

قمرنیا

استاد

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه رازی

فاطمه

کشیری

استادیار

دکترای تخصصی

گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ساری

غلامعلی

کیخا

مربی

کارشناسی ارشد

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان (زابل)

عبدالمجید

لیاقت

استاد

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

علیرضا

مقدم نیا

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

سید فرهاد

موسوی

استاد

دکترای تخصصی

مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

سید مجید

میرلطیفی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

امیر حسین

ناظمی

استاد

دکترای تخصصی

استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز

محمد مهدی

نخجوانی مقدم

استادیار

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

محمد رضا

نوری امامزاده‌ئی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار، دانشگاه شهرکرد، تخصص: مدل‌سازی گیاهی و تنش‌های آبی مباحث نوین در زهکشی

سید علی اکبر

هدایتی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان